rút ra vai trò của nhà trần đối với lịch sử dân tộc

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro1

Nhà Trần có công cuộc rất lớn đối vơi nhân tộc ta : Chống giặc, đắp đê, Và nhiều chính sách khác nhưung vào cuối nhà Trần nhà trần suy yếu , loạn lạc ⇒ Người dân và nô tì đứng lên khởi nghĩa

Lời giải 2:

Họ tên người giải: afkasmobile1233

Nhà Trần có công cuộc rất lớn đối vơi nhân tộc ta : Chống giặc, đắp đê, Và nhiều chính sách khác nhưung vào cuối nhà Trần nhà trần suy yếu , loạn lạc ⇒ Người dân và nô tì đứng lên khởi nghĩa

Đọc thêm  Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 3 Có Lời Giải Bài Tập Xác Suất

Viết một bình luận