Gợi Ý Code, Giải Thuật Đọc, Ghi File Excel Từ Trang Đkhp Regis

– Ý tưởng: đọc từng dòng, từng cột dựa vào thư viện poi3.jar

HSSFWorkbook myWorkBook = new HSSFWorkbook(myFileSystem);HSSFSheet mySheet = myWorkBook.getSheetAt(0);Iterator rowIter = mySheet.rowIterator();while (rowIter.hasNext()) { HSSFRow myRow = (HSSFRow) rowIter.next(); if(myRow.getRowNum()>=13) { Iterator cellIter = myRow.cellIterator(); while (cellIter.hasNext()) { HSSFCell myCell = (HSSFCell) cellIter.next(); Log.d(“NguyenNgocTan”, “” + myCell.getStringCellValue().toString()+” socot:”+myCell.getColumnIndex()); int SOCOT=myCell.getColumnIndex(); if(SOCOT==1) MMH=myCell.getStringCellValue().toString(); else if(SOCOT==6) TENMH=myCell.getStringCellValue(); else if(SOCOT==34) PHONGHOC=myCell.getStringCellValue(); else if(SOCOT==26) THU=myCell.getStringCellValue(); else if(SOCOT==28) TIETBATDAU=myCell.getStringCellValue(); else if(SOCOT==29) SOTIET=myCell.getStringCellValue(); else if(SOCOT==36) TGHOC=myCell.getStringCellValue(); }}– Giải thích: + myRow.getRowNum()>=13: Đọc dòng chứa nội dung mã môn học đầu tiên + SOCOT=GIÁ TRỊ: Do số cột trên file excel của regis quá nhiều. Có những cột null giá trị do trộn ô (merge cell). Để biết số cột và giá trị như thế nào.

Đang xem: Regis

Xem thêm: Deskproto 6 – Econtech Prodic 2007 Full Crack

Xem thêm: A2 Key For Schools Preparation, Cambridge Key English Test 2

Chúng ta dựa vào dòng

Log.d(“NguyenNgocTan”, “” + myCell.getStringCellValue().toString()+” socot:”+myCell.getColumnIndex());

2. Xem TKB theo tuần. 

– Hình ảnh Cột tuần trong TKB của regis.agu.edu.vn (ĐH AN GIANG)

*

– Ý tưởng:

B1: Đọc từng ký tự trong cột thời gian học

B2: Kiểm tra xem số tuần học

+ Nếu số tuần học >=10. Thì gán số tuần học =số tuần học % 10 (VD: 11%10=1 -> tuần thứ 11)

+ Nếu số tuần học  – Code tham khảo

Long TRU_THOIGIAN= (Common.Static_NGAY_THANG_NAM_SELECT.getTime()-Common.Static_NGAY_THANG_NAM_CSDL.getTime()); int SoTuan=Integer.valueOf(String.valueOf((TRU_THOIGIAN/(1000*60*60*24))/7)); Calendar c = Calendar.getInstance(); c.setTime(Common.Static_NGAY_THANG_NAM_SELECT); // yourdate is a object of type Date int Thu_TrongTuan = c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK); if(Thu_TrongTuan==1) txt_thu.setText(“CHỦ NHẬT”); else txt_thu.setText(“THỨ “+(Thu_TrongTuan));4. Tải Ứng Dụng Xem Thời Khóa Biểu ĐHAG (Regis.agu.edu.vn): Đang Cập Nhật Ứng Dụng Trong TG Sớm Nhất

Viết một bình luận