Mẫu Quyết định thôi việc tiếng Anh, song ngữ mới nhất

Quyết định nghỉ việc tiếng anh

1. Quyết định thôi việc là gì?

Quyết định thôi việc là một loại giấy tờ quan trọng được sử dụng bởi các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan để đưa ra quyết định về việc cho phép nhân viên của họ nghỉ việc, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình nghỉ việc, việc lập quyết định thôi việc là bước rất quan trọng và có tính chất ràng buộc pháp lý. Vì vậy, văn bản này cần được lưu trữ cẩn thận để có thể sử dụng như là một bằng chứng trong trường hợp xảy ra tranh chấp sau này.

Trong quyết định thôi việc, thông tin cần được cung cấp bao gồm quyết định của công ty về việc cho phép nhân viên nghỉ việc, lý do nghỉ việc và thời gian nghỉ việc. Ngoài ra, quyết định thôi việc cũng có thể đề cập đến các điều khoản và điều kiện liên quan đến thanh toán lương, đền bù hoặc các chính sách khác liên quan đến việc nghỉ việc.

Việc lập quyết định thôi việc đòi hỏi sự cẩn thận và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có. Nói chung, quyết định thôi việc được xem là một công cụ quan trọng để đảm bảo quyền lợi và tránh gây tranh cãi cho cả nhân viên và công ty.

2. Mẫu Quyết định thôi việc song ngữ mới nhất:

CÔNG TY(Company……) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Independence – Freedom – Happiness)

Số:…/QĐ …, ngày…tháng…năm

(..,month…date…year)

QUYẾT ĐỊNH (DECISION)

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

(About the termination of the labor contract)

GIÁM ĐỐC (DIRECTOR):…

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019,

– Căn cứ vào Hợp đồng lao động số:….giữa…và công ty;

– Căn cứ vào khả năng thực hiện công việc của…;

(Pursuant to the Labor Code 2019,

Pursuant to the labor contract no: … Between Mr/Mrs…and the company;

Based on the ability to perform the job of Mr/Mrs…;)

QUYẾT ĐỊNH (DECIDE) :

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông/bà…

(Article 1: Terminate the labor contract with Mr/Mrs…(Full name)

Sinh ngày (Date of birth) :…

CMND số (ID number):…cấp ngày (issued by)….tại (at address)…

Địa chỉ thường trú (Address):…

Chức vụ (Position):…

Lý do chấm dứt (Reason for termination):…

Ngày chấm dứt hợp đồng lao động (Date of labor contract termination):…

Điều 2: Phòng nhân sự có trách nhiệm trình Tổng giám đốc giải quyết những chế độ cho người lao động (nếu có) và đảm bảo các thủ tục liên quan theo quy định.

Đọc thêm  Free Proforma Invoice Mẫu - Free Proforma Invoice Template For Excel

(Article 2:The Human Resources Department is responsible for submitting to the Director to handle the benefits for employees (if any) and to ensure relevant procedures complied with the law).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng phòng nhân sự, các đơn vị,cá nhân có liên quan và ông/ bà……..chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Article 3: Thisdecision takes effect from the date of its signing. Head of human resources department, related units, individuals and Mr./Ms …… .. are responsible for implementing this decision).

Nơi nhận (Recipients):

– Như Điều 3 (As Article 3);

– Lưu VT (Save VT).

GIÁM ĐỐC (DIRECTOR)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp and write full name)

3. Mẫu Quyết định thôi việc tiếng Anh mới nhất:

THE NAME OF THE COMPANY SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness No: …. / QD …,month…date… year

DECISION

About the termination of the labor contract

DIRECTOR

– Pursuant to the Labor Code 2019,

– Pursuant to the labor contract no: … Between Mr/Mrs… and the company;

– Based on the ability to perform the job of Mr/Mrs…;

DECIDE :

Article 1: Terminate the labor contract with Mr/Mrs… (Full name)

Date of birth:…

ID number:… issued on …At …

Address:…

Position :…

Reason for termination:…

Date of labor contract termination:…

Article 2: The Human Resources Department is responsible for submitting to the Director to handle the benefits for employees (if any) and to ensure relevant procedures complied with the law.

Article 3: This decision takes effect from the date of its signing. Head of human resources department, related units, individuals and Mr./Ms …are responsible for implementing this decision.

Recipients:

– As Article 3;

– Save VT.

DIRECTOR

(Sign, stamp and write full name)

4. Các từ ngữ hay được sử dụng trong Quyết định thôi việc tiếng Anh, song ngữ:

Dưới đây là một số từ tiếng Anh thường được sử dụng trong quyết định thôi việc:

– Resignation decision: quyết định thôi việc

– Termination: Chấm dứt hợp đồng.

– Notice period: Thời gian thông báo trước khi nghỉ việc.

– Severance pay: Tiền lương thỏa thuận khi nghỉ việc.

– Exit interview: Buổi phỏng vấn nhân viên sắp nghỉ việc.

– Non-compete clause: Điều khoản cấm cạnh tranh.

– Employment contract: Hợp đồng lao động.

– End of employment: Kết thúc hợp đồng lao động.

– Reference letter: Thư giới thiệu nhân viên.

– Final paycheck: Lương cuối cùng được trả cho nhân viên khi nghỉ việc.

– Performance review: Đánh giá hiệu suất làm việc.

Đọc thêm  hướng dẫn pokemon fire red

– Employee benefits: Những lợi ích được cung cấp cho nhân viên.

– Retirement: Nghỉ hưu.

– Redundancy: Thừa nhân lực.

– Notice of termination: Thông báo chấm dứt hợp đồng.

– Resignation date: Ngày nghỉ việc.

– Exit clearance: Giấy xác nhận việc nhân viên đã trả hết các thiết bị, tài sản của công ty.

– Unemployment benefits: Phúc lợi thất nghiệp.

– Dismissal: Sa thải.

Các từ trên chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều thuật ngữ được sử dụng trong quyết định thôi việc. Tùy thuộc vào từng quốc gia và từng tổ chức, các thuật ngữ này có thể khác nhau.

5. Các trường hợp được ra Quyết định thôi việc:

Hiện nay, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trong nhiều trường hợp khác nhau. Đầu tiên, khi hợp đồng lao động đã hết hạn, doanh nghiệp có quyền chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp.

Thứ hai, khi người lao động đã hoàn thành các công việc được quy định trong hợp đồng lao động, doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Thứ ba, khi người lao động đủ điều kiện được hưởng lương theo quy định khi nghỉ việc, doanh nghiệp cũng có thể chấm dứt hợp đồng.

Thứ tư, trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận và đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp cũng có quyền thực hiện việc này.

Thứ năm, nếu người lao động bị án tù, tử hình hoặc bị cấm làm công việc nào đó đã được ghi trong hợp đồng lao động trước đó theo quy định của tòa án, doanh nghiệp cũng có thể chấm dứt hợp đồng.

Thứ sáu, nếu người lao động đã qua đời hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích, bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Thứ bảy, nếu người lao động bị xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động theo hình thức sa thải, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện việc này.

Thứ tám, nếu người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương hoặc do sáp nhập, chia tách hoặc hợp nhất doanh nghiệp; thay đổi công nghệ hoặc cơ cấu mà người lao động phải thôi việc, doanh nghiệp cũng có quyền chấm dứt hợp đồng.

Thứ chín, nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương.

Cuối cùng là khi Người sử dụng lao động là cá nhân đã qua đời hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích, chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự; và không phải là chủ thể cá nhân chấm dứt hoạt động.

Đọc thêm  Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014

Việc chấm dứt hợp đồng lao động là một quá trình quan trọng và phức tạp trong quản lý nhân sự của một doanh nghiệp. Các trường hợp cụ thể được đưa ra để đảm bảo rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện một cách đúng đắn và hợp lý.

6. Hướng dẫn viết Quyết định thôi việc tiếng Anh, song ngữ:

Để viết một quyết định thôi việc tiếng Anh, bạn cần tuân theo một số quy tắc chung sau đây:

– Định nghĩa rõ lý do và cơ sở pháp lý cho việc thôi việc.

– Xác định thời gian chính thức của việc thôi việc và đưa ra thông báo cho nhân viên.

– Cung cấp thông tin về các quyền và trách nhiệm của nhân viên khi họ rời khỏi công ty.

– Chỉ định người chịu trách nhiệm cho việc trả lại tài sản của công ty và hoàn thành các thủ tục liên quan.

– Cung cấp thông tin về các phúc lợi và khoản bồi thường được cung cấp cho nhân viên nếu có.

– Cung cấp thông tin về quy trình xử lý khiếu nại và các yêu cầu đối với việc đệ trình khiếu nại.

Để viết quyết định thôi việc tiếng Anh một cách chính xác, bạn cần tuân theo định dạng chung và sử dụng các thuật ngữ thích hợp. Bạn cũng có thể viết bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để đảm bảo nhân viên hiểu rõ nội dung của quyết định.

Để viết một Quyết định thôi việc tiếng Anh, song ngữ, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Tiêu đề và thông tin cơ bản Viết tiêu đề “TERMINATION LETTER” ở phía trên cùng của trang. Tiếp theo, ghi rõ thông tin về người nhận, người gửi, ngày tháng và địa chỉ. Bạn có thể sử dụng mẫu sau:

Date: [Ngày tháng năm] To: [Họ và tên người nhận] Address: [Địa chỉ người nhận]

From: [Họ và tên người gửi] Company: [Tên công ty] Address: [Địa chỉ công ty]

Bước 2: Lý do và thông tin về việc thôi việc Ghi rõ lý do và thông tin về việc thôi việc của nhân viên. Nêu rõ ngày làm việc cuối cùng của nhân viên và thông tin về khoản tiền được trả cho nhân viên.

Bước 3: [Chữ ký người gửi] [Họ và tên người gửi]