Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Kinh Doanh, Mới Nhất Hiện Nay

*

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh trong doanh nghiệp- Decision on appointment of Sale…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcIndependence – Freedom – Happiness

__________________

, ,

QUYẾT ĐỊNHDECISION

Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanhRegarding the appointment of Sale Manager

Căn cứ:Pursuant to:

– Điều lệ Công ty;The Company’s charter;

– Quy chế bổ nhiệm nhân viên trong công ty ban hành kèm quyết định số ban hành ngày ;Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. dated ;

– Nhu cầu sản xuất, kinh doanh;The business demands;

– Năng lực, thái độ làm việc và các thành tích của nhân viên;The employee’s ability, attitude and achievements;

– Đề xuất bổ nhiệm của Ngày ;The appointment proposal of dated ;

– Biên bản họp số của <ĐƠN VỊ HỌP> ngày .Minute of Meeting No. of dated .

Đang xem: Quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh

– Nghị quyết số của <ĐƠN VỊ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT> ngày .Resolution No. of dated .

QUYẾT ĐỊNHDECIDES

1. Bổ nhiệm ông/bà:

To appoint Mr/Ms.

CMND/CCCD số:

ID No.

Ngày sinh:

Date of birth:

Vào chức danh Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty kể từ ngày .

To be the Sale Manager of the Company from .

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng phòng Kinh Doanh:

Rights and responsibilities of Sale Manager:

– Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty;

To establish and organize the implementation of the business plans of the Company;

– Tổ chức thu thập, phận tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty;

Organize the collecting and analyzing market data and make suggestions for the improvement of sale of the Company;

– Phê duyệt và quản lý các hợp đồng, giao dịch theo qui định của công ty;

Approve and manage contracts in accordance with the company’s rules;

– Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng;

Manage the client support activities of the Company;

– Xây dựng và quản lý các kênh bán hàng của Công ty;

Create and organize the sale channels of the Company;

– Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh của Công ty;

Manage the sale staff of the Company;

– Các quyền và nghĩa vụ của Trưởng phòng Kinh doanh theo chỉ đạo của Giám đốc hoặc được quy định trong các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Other rights and responsibilities of Sale Manager as guided by the Company Director or as prescribed in other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

Xem thêm: Bài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính 2017, Tiểu Luận Tình Huống Chuyên Viên Chính

3. Ông/bà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Trưởng phòng Kinh doanh trước ngày .

Mr./Ms. is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to take the position of Sale Manager from .

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà có trách nhiệm thi hành quyết định này.

This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. , are responsible to implement this Decision.

(Ký và ghi rõ họ tên)

(full name and signature)

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: Bài Tập Word Cơ Bản Và Nâng Cao 3/2021, Bài Tập Thực Hành Word (Căn Bản)

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Đọc thêm  tiểu luận nghiên cứu khoa học

Viết một bình luận