Fit: Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Văn Phòng, Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_______*****_______

Số: …………./QĐ

…………………….

Đang xem: Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

, ngày…….tháng…….năm ……….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

_________________

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY…………………….…………. 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty………………….

Xem thêm: Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối D1, Cách Tính Điểm Thi Đại Học

……………………

Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;

Xét trình độ khả năng của Ông (bà) ……………………… 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm người có thông tin sau đây

Họ và tên :  Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

CMTND số:  

Ngày cấp: Nơi cấp: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Giữ chức vụ trưởng chi nhánh Công ty ………………… phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

 

Điều 2: Ông (bà)………………………………………có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng thành viên (hội đồng cổ đông) về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Các Phòng, ban và Ông (bà)………………………………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Không Lương Của Giáo Viên, Đơn Xin Nghỉ Dạy Không Hưởng Lương

 

 

Nơi nhận:

 

T/M CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

-Như điều 3;

-Phòng TCHC;

-Lưu VP.

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

Bài viết khác
Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt(23.10.2020)
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài(10.09.2020)

Viết một bình luận