Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Kế Toán Trưởng Và Những Thông Tin Cần Biết

Trong mỗi công ty vị trí kế toán trưởng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, do vậy việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho kế toán trưởng là điều cần thiết. Công ty luật Minh Khuê đưa ra mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng, kế toán viên để Quý khách hàng tham khảo:

Kế toán trưởng của công ty là một vị trí đặc biệt quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp, kế toán trưởng phải là người có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kế toán và thông thường là người có kinh nghiệm không chỉ về học vấn, kiến thức mà kinh nghiệm thực tiễn là điều vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Kế toán trưởng giỏi, giàu kinh nghiệm có thể giúp doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình quản lý tài chính và đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thuế và đương nhiên họ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp và dưới quyền quản lý duy nhất của một người (thường là Chủ tịch hội đồng quản trị/Giám đốc).

Đang xem: Quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng một phần ghi nhận rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm của họ trong việc quản lý, giám sát hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp. Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng để các công ty vận dụng và áp dụng vào tình hình hoạt động thực tiễn của mình, cụ thể:

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………… ;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ……………. ;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty cổ phần …………………………

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

Điều 3. Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20….

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do công an ……….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

– Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3

Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

3. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng của Công ty

CÔNG TY ……………

………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Số: …. /20……/QĐ-

………….., ngày……tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;.

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………… ;

Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty………………… ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Xem thêm: Kỹ Năng Tham Mưu Của Lãnh Đạo Cấp Phòng, Tailieuxanh

Điều 2: Bà ………… chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ……… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

4. Mẫu quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên (nhân viên kế toán)

Thông thường các kế toán viên được kế toán trưởng bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu công việc của công ty.

CÔNG TY ……………..

…………………….

SỐ: 02/QĐ/GĐ/……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

……, ngày …… tháng …… năm 20……

QUYẾT ĐỊNH CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY ……………………………….

V/v: Bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…….

– Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm: ………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………

CMTND số: …………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán viên Công ty: ……………………

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

1. Kế toán viên có các quyền sau:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Lập các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

2. Kế toán viêncó các nghĩa vụ sau:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Nơi nhận:

– Như Điều 1

– Lưu VP

5. Mẫu quyết định phân công kế toán công đoàn

Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu quyết định phân công kế toán công đoàn để các tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở tham khảo và vận dụng trên thực tế.

LĐLĐ QUẬN THỦ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN …………………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-CĐCS

Thủ Đức, ngày …. tháng …..năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kế toán Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ……………………………………..

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn ……………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công đồng chí ……… – phụ trách Kế toán Công đoàn ……… trong thời hạn 05 năm kể từ ngày .

Điều 2. Đồng chí …… có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Ban Chấp hành Công đoàn ……

Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn ………… Và đồng chí ……… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH

– Như điều 3; CHỦ TỊCH

– Lưu.

Trả lời:

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, luật kế toán thì phải dựa vào điều lệ công ty cổ phần quy định như thế nào để xác định thẩm quyền, cụ thể:

+ Đối với Điều lệ quy định công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc, thì người đại diện theo pháp luật đó có thẩm quyền bố trí, bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng.

+ Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp này Điều lệ phải có quy định phân công cụ thể một trong số những người đại diện theo pháp luật của công ty có thẩm quyền bố trí, bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng.

Trả lời:

Theo thông tin tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định:

“Đơn vị kế toán là các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này: có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán”.

Khoản 1, Điều 6, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định:

“Các đơn vị kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 2 của Thông tư liên tịch này phải bố trí người làm kế toán trưởng”

Như vậy, các trường học và các phòng ban khác thuộc UBND huyện. Nếu là đơn vị kế toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV đều phải bổ nhiệm kế toán trưởng.

Thủ tục, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC-BNV.

Trả lời:

Điều kiện chung: Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

c) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

Xem thêm: bai thu hoach chinh tri he 2015

Đối với các đơn vị riêng biệt, tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán cũng có những khác biệt, đặc biệt là trong các đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị công lập…. Chúng ta nên căn cứ vào từng lĩnh vực để ra soát các tiêu chuẩn cụ thể.

Viết một bình luận