quyết định 3955/qđ-byt ngày 22/9/2015

Số hiệu: 3955/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên Ngày ban hành: 22/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết

Đang xem: Quyết định 3955/qđ-byt ngày 22/9/2015

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3955/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập;

Căn cứ các hồ sơ xây dựng giá dịch vụ và Biên bản họp thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao thuốc, vật tư, hóa chất, điện, nước xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chi phí duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở để xây dựng và ban hành giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 2.

Xem thêm: giáo án hướng nghiệp 12

Xem thêm: Kế Hoạch Khắc Phục Hạn Chế Khuyết Điểm Cá Nhân Năm 2016, Hướng Dẫn Viết Bản ​Kiểm Điểm Cá Nhân Năm 2016

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức Cán bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Xuyên

 

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1

Phụ lục 1:

Chẩn đoán hình ảnh

BV Bạch Mai

2

Phụ lục 2:

Các thủ thuật và dịch vụ nội soi

Bạch Mai

3

Phụ lục 3:

Y học cổ truyền

BV Y học cổ truyền

4

Phụ lục 4:

Hồi sức tích cực

Bạch Mai

5

Phụ lục 5:

Nội khoa

Bạch Mai

6

Phụ lục 6:

Da liễu

BV Da liễu

7

Phụ lục 7:

Nội tiết

BV Nội tiết

8

Phụ lục 8:

Ngoại khoa

BV Việt Đức

9

Phụ lục 9:

Phụ sản

BV Phụ sản

10

Phụ lục 10:

Mắt

BV Mắt

11

Phụ lục 11:

Tai Mũi Họng

BV Tai Mũi Họng

12

Phụ lục 12:

Răng Hàm Mặt

BV Răng Hàm Mặt

13

Phụ lục 13:

Phục hồi chức năng

BV Bạch Mai

14

Phụ lục 14:

Bỏng

Viện bỏng

15

Phụ lục 15:

Ung bướu

BV K

16

Phụ lục 16:

PT nội soi

BV Nhi

17

Phụ lục 17:

Gây mê

Viện bỏng

18

Phụ lục 18:

Huyết học truyền máu

Viện HHTM

19

Phụ lục 19:

Xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, giải phẫu bệnh

Bạch Mai

20

Phụ lục 20:

Thăm dò chức năng và một số dịch vụ khác

Bạch Mai

 

Viết một bình luận