19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW năm

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm.

Quy định số 37-QĐ/TW chính thức thay thế Quy định số 47-QĐ/TW sau 10 năm thực hiện. So với Quy định 47, Quy định 37 vẫn giữ nguyên tổng số điều là 19 và nhất quán về quan điểm luôn phải đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên. Đồng thời, Quy định mới kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới để phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay.

Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đọc thêm  Phân tích nội dung về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất? Liên hệ sự vận dụng quy luật này trên đất nước ta., mình cần gấp, mn giúp mình với

So với Quy định cũ, Quy định mới thay đổi về thứ tự với một số điều; có sự kế thừa, bổ sung, hoàn thiện hơn về nội dung quy định và bổ sung một số điều mới. Có thể thấy hầu như các điều đều có bổ sung các điểm mới. So với Quy định số 47, Quy định số 37 vẫn giữ nguyên số điều. Về nội dung cơ bản kế thừa các quy định cũ, song có một số điều mới, cũng như thay đổi về thứ tự, bổ sung nội dung mới. Tuy nhiên có 2 điểm mới, là Điều 3 và Điều 13, mà Quy định 37 đề cập rất đáng quan tâm. Các điều còn lại đều được bổ sung cụ thể, chi tiết so với trước đây.

Nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định 37 đều là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa’”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đồng thời, gắn với những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành trong thời gian qua.

Đọc thêm  Giáo án trọn bộ môn tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới

Theo đó, Quy định mới bổ sung một số điều đảng viên không được làm như: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Không thực hiện trách nhiệm nêu gương; Chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “Tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; Nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Để quy định này được thực hiện nghiêm, Ban Chấp hành Trung ương đã giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Với nhiều nội dung mới, phù hợp thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay, Quy định 37 được kỳ vọng sẽ góp phần cho công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng hiệu quả hơn.

Đọc thêm  Biên bản giao nhận hàng hóa, xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

Quy định 37-QĐ/TW thay thế Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2021./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định số 37-QĐ/TW

Văn phòng