Quy Định Số 288-Qđ/Tw Của Ban Bí Thư, Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên… Việc dành riêng 1 chương trong Điều lệ Đảng cho thấy vị trí, vai trò quan trọng của TCCSĐ.

Đang xem: Quy định số 288-qđ/tw của ban bí thư

*

TCCSĐ trong Quân đội hiện nay là 6.432 (chiếm 11,83%); Công an là 2.975 (chiếm 5,47%). Theo Điều lệ Đảng, tổ chức đảng trong Quân đội, Công an được quy định riêng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Bí thư đã sửa đổi, bổ sung, ban hành 16 quy định về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ (Công an: 6 quy định, Quân đội: 10 quy định).
Ngoài ra, có 316 TCCSĐ khác (chiếm 0,58%) hiện vẫn đang hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trên các phương diện khác nhau. Trên cơ sở quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ, các cấp ủy đã tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc để thực hiện.

Xem thêm: Giáo Trình Excel 2010 Nâng Cao Tin Học Văn Phòng Trí Tuệ Việt

Nhiều cấp ủy cơ sở đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nhất là chi bộ thôn, tổ dân phố, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan đảng; nhiều cấp ủy đã hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ, ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm đã thực chất hơn. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương để cụ thể hóa tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Vì vậy, tỷ lệ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phù hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị (1). Công tác khen thưởng TCCSĐ được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng hơn.Một số tồn tại, khó khăn và nguyên nhân
Tuy nhiên, do còn gặp một số khó khăn, hạn chế từ nhận thức, năng lực của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, từ những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, đặc biệt vướng mắc từ các thể chế chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, nên năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều TCCSĐ vẫn còn yếu, chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Một số nơi chưa phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Quy định về chức năng, nhiệm vụ của một số loại hình tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng còn một số bất cập, chưa rõ, chậm được hoàn thiện. Khả năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của nhiều TCCSĐ còn hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của TCCSĐ, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ; chưa có các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác tư tưởng và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan. Sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi còn hình thức, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ ở khu dân cư còn hạn chế do số lượng đảng viên đông, nơi sinh hoạt chật hẹp, nhất là ở các đô thị lớn…
Để các TCCSĐ thực sự phát huy được vai trò, vị trí của mình ở cơ sở, góp phần xây dựng xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ cách mạng mới, xây dựng Đảng đạo đức, văn minh, đồng thời thực hiện hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;,cần bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ TCCSĐ phù hợp với các nội dung quy định trong Điều lệ Đảng với một số giải pháp cơ bản: Ban hành quy định khung về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; phân cấp ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở.

Xem thêm: mẫu lý lịch 2a/tctw mới nhất

(1)Năm 2018, tỷ lệ TCCSĐ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là 19,4%, giảm 35,8% so với năm 2017; tỷ lệ đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là 14,9%, giảm 0,3% so với năm 2017.

Viết một bình luận