Quy Định Số 228-Qđ/Tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng (Khóa Xi)

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BAN BÍ THƯ ——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———

Số: 288-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 2010

QUY ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCHNHIỆM HỮU HẠN, TRONG ĐÓ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TỪ 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ XUỐNG (GỌI CHUNGLÀ CÔNG TY)

-Căn cứ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng,các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá X); – Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam; – Căn cứ Luật Doanh nghiệp,Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ,chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhànước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống như sau:

I-CHỨC NĂNG

Điều1.

Đang xem: Quy định số 228-qđ/tw, ngày 07/02/2014 của ban bí thư trung ương đảng (khóa xi)

Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty làhạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng và tuyên truyền, vậnđộng các thành viên trong công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của côngty; tham gia xây dựng và lãnh đạo công ty phát triển bền vững, thực hiện có hiệuquả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhànước, bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty, các cổ đông và người lao động, gópphần phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựnggiai cấp công nhân vững mạnh; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

II-NHIỆM VỤ

Điều2. Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh,an ninh, quốc phòng

1- Căncứ vào điều lệ, các quy chế, quy định của công ty, cấp uỷ thông qua cán bộ, đảngviên, nhất là những đảng viên được uỷ quyền quản lý phần vốn của Nhà nước vàcác đảng viên trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của công ty để nắm tình hình, chủđộng tham gia với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giámđốc) trong việc xây dựng nghị quyết về chiến lược đầu tư, phát triển, kế hoạchsản xuất, kinh doanh của công ty…

2- Cấpuỷ lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện có hiệu quả nghị quyết của đại hộiđồng cổ đông, hội đồng quản trị (hội đồng thành viên) và các nhiệm vụ được giaotheo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảotoàn và phát triển vốn của công ty, của Nhà nước; hoàn thành nghĩa vụ đối vớiNhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, cổ đông và người lao động.Lãnh đạo, vận động các thành viên trong công ty thực hiện tốt nhiệm vụ quốcphòng, an ninh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và giữ gìn trật tự antoàn trong công ty.

3- Phốihợp với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc)…lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế, quy địnhcủa công ty; thực hiện chế độ thông tin và đảm bảo quyền được thông tin của đảngviên; phát huy vai trò làm chủ của người lao động, đoàn kết đảng viên, quầnchúng vì mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh của công ty; ngăn ngừa, đấutranh khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật làm thiệt hại đến lợi ích củaNhà nước, công ty, cổ đông và người lao động.

4- Cấpuỷ chủ động đề xuất với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc(giám đốc) trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và lãnh đạo đảng viên, ngườilao động tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về chính trị, chuyênmôn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều3. Lãnh đạo công tác tư tưởng

1-Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công ty hiểu và tựgiác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,điều lệ và các quy chế, quy định của công ty; phát huy truyền thống yêu nước vàý thức trách nhiệm của công dân; nâng cao giác ngộ giai cấp, lý tưởng xã hội chủnghĩa của người lao động; xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác,tương trợ, giúp đỡ giữa các thành viên trong công ty.

2-Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong công ty rèn luyện ý thức tổ chức kỷluật, tác phong công nghiệp; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động. Kịpthời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thành viên trong công ty để phối hợp vớihội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) giải quyết.

Điều4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội

1-Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội trong công ty vững mạnh, thựchiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; tạo điều kiện để ngườilao động tham gia các đoàn thể quần chúng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đượcgiao.

2-Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn phối hợp với hội đồng quản trị (hội đồng thànhviên), tổng giám đốc (giám đốc) thực hiện tốt các nghị quyết của đại hội đồng cổđông, hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), hội nghị người lao động, điều lệvà các quy chế, quy định của công ty, thoả ước lao động tập thể và hợp đồng laođộng đã ký kết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; kịp thờigiải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao độngtheo pháp luật.

Điều5. Về công tác tổ chức, cán bộ

1- Cấpuỷ chủ động tham gia ý kiến với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổnggiám đốc (giám đốc) về chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý công tác quyhoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật,chế độ, chính sách cán bộ.

2- Cấpuỷ đề xuất, kiến nghị với cấp trên về người đại diện phần vốn của Nhà nướctrong công ty; chủ động giới thiệu những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực,đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch, tham gia bộ máy lãnh đạo, quảnlý của công ty.

3- Xâydựng cấp uỷ và đội ngũ cán bộ đoàn thể có đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu, hoạtđộng có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Điều6.

Xem thêm: Destination Grammar And Vocabulary Series, Destination A1 A2 Grammar And Vocabulary

Xây dựng tổ chức đảng

1- Cấpuỷ đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh,nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảngviên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sự phát triển của côngty.

2- Thựchiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạtđảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tínhchiến đấu; lãnh đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giữgìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chínhtrị nội bộ, đấu tranh khắc phục những biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức, tưcách của người đảng viên, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

3- Cấpuỷ phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; xây dựng kế hoạch, biện pháp quảnlý đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữmối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dânnơi cư trú. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đảng viên có thành tích xuấtsắc, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Thườngxuyên chăm lo công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên. Chú trọng phát triểnđảng viên trẻ trong công nhân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của công ty,trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

5- Cấpuỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ,các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Đảng vềnhững điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu, cấpuỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, tráchnhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

6- Xâydựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu, hoạt động có hiệu quả, tiêubiểu cho đảng bộ, chi bộ, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm. Bí thư cấp uỷnên là thành viên hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giámđốc) hoặc đủ điều kiện để có thể giới thiệu tham gia vào các chức danh lãnh đạo,quản lý của công ty.

III-QUAN HỆ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN), TỔNG GIÁMĐỐC (GIÁM ĐỐC) VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

Điều7. Đối với hội đồng quản trị (hội đồngthành viên), tổng giám đốc (giám đốc)

1- Đảngbộ, chi bộ, cấp uỷ lãnh đạo tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp để hội đồng quảntrị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) thực hiện trách nhiệm, quyềnhạn được giao. Hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc)có trách nhiệm bảo đảm và tạo điều kiện để đảng bộ, chi bộ thực hiện Quy địnhnày. Cấp uỷ chủ động phối hợp với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổnggiám đốc (giám đốc) xây dựng và lãnh đạo thực hiện điều lệ công ty, các quy định,quy chế phối hợp, trong đó xác định rõ mối quan hệ công tác, bảo đảm vai tròlãnh đạo chính trị của tổ chức đảng, chức năng tập hợp, vận động, giáo dục quầnchúng của các đoàn thể quần chúng, chức năng quản lý của hội đồng quản trị (hộiđồng thành viên) và chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinhdoanh của tổng giám đốc (giám đốc).

2- Địnhkỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc khi có yêu cầu, cấp uỷ chủ động trao đổi vớihội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) về việc thựchiện các chủ trương, nghị quyết của tổ chức đảng; ý kiến của cán bộ, đảng viên,người lao động về việc thực hiện nhiệm vụ và các chính sách, chế độ trong côngty. Hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) trao đổivới cấp uỷ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh củacông ty và phương hướng, nhiệm vụ sắp tới để cấp uỷ hoặc đảng bộ, chi bộ thảoluận, ra nghị quyết lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện. Đảng viên làthành viên hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) phảibáo cáo với cấp uỷ về những nội dung trên để cấp uỷ lãnh đạo thực hiện.

3- Cấpuỷ tôn trọng các quyết định của hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổnggiám đốc (giám đốc) theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế, quy địnhcủa công ty; khi thấy quyết định chưa đúng thì trao đổi với hội đồng quản trị(hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc), nếu không thống nhất thì báocáo lên cấp uỷ cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (quản lý vốn,cấp phép và đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm) để xem xét, giải quyết.

4- Bíthư cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng về tổ chức và hoạt động củatổ chức đảng, các đoàn thể chính trị-xã hội trong công ty; chủ tịch hội đồng quảntrị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật và tổ chức đảng (nếu là đảng viên) khi để xảy ra các vi phạm chínhsách, pháp luật, tham nhũng, lãng phí trong tổ chức hoạt động của công ty;trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và các tiêu cựckhác.

Điều8. Đối với các đoàn thể chính trị-xã hội

Định kỳ(3 tháng, 6 tháng, 1 năm) hoặc khi có yêu cầu, cấp uỷ làm việc với các đoàn thể,nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương biện pháp lãnh đạo,chỉ đạo kịp thời.

Điều9. Đối với các tổ chức có liên quan

Đảng bộ,chi bộ trong công ty chịu sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp uỷ cấp trêntrực tiếp (hoặc tổ chức đảng được uỷ quyền) về mọi mặt; xây dựng mối quan hệ vớicơ quan quản lý nhà nước cấp trên, với cấp uỷ, chính quyền địa phương nơi côngty đóng và nơi có đảng viên của công ty cư trú để phối hợp công tác và quản lýđảng viên.

IV-ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều10. Tổ chức thực hiện

1- Cáctỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và cấp uỷ cấp trên trực tiếp củatổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiệnQuy định này.

Xem thêm: Sách Tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm Pdf, Sách Giáo Viên Tiếng Anh 8 Thí Điểm

2- Căncứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảng bộ chi bộ cơ sởtrong công ty xây dựng quy chế hoạt động cụ thể để thực hiện.

Điều11. Hiệu lực thi hành

Viết một bình luận