Quy Định 57-Qđ/Tw Của Bộ Chính Trị, Tim Hộ Quy Định 57

Về việc ban hành Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI)”

Xét đê nghị cùa Ban Tô chức Tỉnh uỷ;

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý cán

bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tồ chức, cá nhân người nước ngoài”.

Đang xem: Quy định 57-qđ/tw của bộ chính trị

Điều 2: Văn phòng Tinh uỳ, các huyện uỳ, thị uỳ, đảng uỷ trực thuộc”

các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sờ, ban, ngành, đoàn thể tình có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Chử

 

 

QUY ĐỊNH

Về quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 2: Xét duyệt cho cán bộ, đảng viên ra nước ngoài công tác, -học tập, tham quan…. phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cần thiết, quán triệt tinh thần hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm an ninh chính trị.

Điều 3: Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (Nơi không thành lập ban cán sự đảng, đảng đoàn) chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc cử cán bộ, đảng viên ra nước ngoài, tiếp xúc, làm việc với tổ chức và cá nhân người nước ngoài (Bao gồm cả ở trong nước và ở ngoài nước) theo quy định của Đảng và Nhà nước,

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THẺ

Điều 4: Đối với cán bộ, đảng viên ra nước ngoài, quan hệ, tiếp xúc với tô chức, cá nhân nước ngoài:

1. Những người được cử đi công tác, học tập, tham quan, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài phải bảo đảm các tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

– Có phẩm chất chính trị tốt.

– Có trình độ chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

– Có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước.

2. Những người có những vấn đề dưới đây ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan hoặc tiếp xúc, làm việc với tồ chức, cá nhân người nước ngoài phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ:

– Có vấn đề chỉnh trị phức tạp:

Đang có dấu hiệu hoạt động chống đảng, chống chế độ như: Có những lời nói, việc làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (do tập thể cấp có thẩm quyền nhận xét hoặc do cơ quan chức năng phát hiện).

Bản thân, hoặc gia đinh có vấn đề lịch sử chính trị phức tạp, hay có nghi vấn chính trị chưa được thẩm tra, kết luận rõ ràng.

Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng; vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng; con: Có tội ác với cách mạng với nhân dân đã bị xử lý nhưng không thông suốt, có biểu hiện bất mãn, phản ứng tổ chức; đang tham gia đảng phái, tổ chức chính trị phản động.

– Đang có những vi phạm như:

Bị các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể đang xem xét kỷ luật Đảng kỷ luật hành chính hoặc đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên nhưng chưa quá 12 tháng; đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ, đình chỉ chức vụ công tác.

Bị cơ quan pháp luật khởi tố, hoặc có liên quan các vụ việc đang bị điều tra, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Đảng, Nhà nước; là nhân chứng quan trọng trong vụ án.

Có biểu hiện bất mãn cá nhân, vi phạm đạo đức, lối sống không lành

mạnh.

Vi phạm quy định về đối ngoại, ý thức kỷ luật kém.

Điều 5. Những cán bộ, đảng viên đang làm việc tại cơ quan, bộ phận trọng yêu cơ mật của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân khi ra nước ngoài quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ; những người đang nắm giữ những vấn đề đặc biệt quan trọng thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước khi ra nước ngoài quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được sự đồng ý của Ban

Thường vụ Tỉnh uỷ, trường hợp cần thiết xin ý kiến cùa Thường trực Ban Bí

thư, Thường trực Chính phủ.

Đieu 6. Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên ra nước ngoài:

1. Tuân theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đối với đảng viên) luật pháp của nước ta và nước sở tại.

2. Phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đang sinh hoạt đảng và cấp uỷ cấp tren (Theo phân câp quản ỉý cán bộ) vê mục đích, thời gian ra nước ngoài” khi vê nước phải báo cáo kết quả và những vấn đề có liên quan đến chuyến đi.

3. Không được tự ý mang theo tài liệu của Đảng và Nhà nước, đoàn thể chính trị… Nếu do yêu cầu phải mang theo tài liệu để phục vụ nội dung công tác thì nhất thiết phải trình báo đầy đủ với cấp có thẩm quyền xét duyệt” khi về phải mang đầy đủ các tài liệu nói trên về nước và không được đưa về những tài liệu có nội dung phản động và văn hoá phẩm đồi truy hoặc các vật phẩm bị Nhà nước cấm.

4. Khi đên nước ngoài phải báo cáo với cơ quan đại diện, với cấp uỷ đảng (Nếu là đảng viên) của nước ta ở nước sở tại (Những nơi đã có tổ chức đảng) để được hướng dẫn, giúp đỡ (Đối với những trường hợp trong quy định).

6. Thường xuyên nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh với những hoạt động chia rẽ, chống phá của các thế lực thù địch. Kịp thời phát hiện, báo cáo với tô chức đảng và cơ quan đại diện của ta ở nước sở tại hoặc cơ quan chức năng ở trong nước về những âm mưu, thủ đoạn mua chuộc, móc nối của địch.

7. Khi hết thời hạn ở nước ngoài, trường hợp ở lại thêm phải xin phép cơ quan quản lý cán bộ trong nước và được đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng đoàn cơ quan đại diện của ta ở nước sở tại cho phép gia hạn. Nếu tự ý ở lại hoặc đi sang nước khác sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

Điều 7: Thẩm quyền xét duyệt nhân sự:

1. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét, đề nghị:

– Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác đối ngoại xét duyệt đối với chức danh Bí thư Tỉnh uỷ.

– Thủ tướng Chính phủ xét duyệt đối với các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

– Các đồng chí diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã nghỉ hưu (Nếu sử dụng ngân sách Nhà nước để đi ra nước ngoài).

2. Bí thư Tỉnh uỷ xét duyệt đối với chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trường hợp cần thiết xin ý kiến Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác đối ngoại.

3. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét duyệt đối với các đồng chí Ưỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Ke cả các đồng chí đã nghỉ hưu); cán bộ, đảng viên được cử đi học trung và dài hạn; các thành viên tham gia đoàn cấp cao của tỉnh; các đoàn, cá nhân dùng kinh phí của địa phương để ra nước ngoài.

4. Thường trực Tỉnh uỷ xét duyệt đối với các chức danh trưởng, phó các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí uỷ viên ban thường vụ các huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh; các phó chủ tịch UBND, HĐND, uỷ viên thường trực HĐND các huyện, thị; giám đốc doanh nghiệp hạng 3, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp hạng 2 trở lên (Doanh nghiệp Nhà nước); các đại biểu Quốc hội ở tỉnh; các anh hùng, sỹ quan trong ỉực lượng vũ trang cấp bậc từ thượng tá trở lên, lão thành cách mạng, nhà giáo ưu tú, nhà giảo nhân dân; thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân; nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân và tương đương.

5. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xét duyệt:

5.1 Ưỷ viên Ban Thường vụ các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh; trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh và tương đương; trưởng, phó phòng, ban cấp huyện, thị và tương đương; sỹ quan trong lực lượng vũ trang từ thiếu tá đến trung tá; chuyên viên chính, kỹ sư chính, trọng tài viên chính, thanh tra viên chính, kiểm sát viên trung cấp và tương đương, chuyên viên từ bậc 5 trở lên.

5.2 Các chức danh còn lại (Ke cả cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ) nếu đi theo đoàn và có thời gian ở nước ngoài từ 02 ngày trở lên hoặc đi cá nhân có thời gian từ 02 ngày trở lên,

Điều 8. Trách nhiệm của các huyện uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (gọi tắt là cơ quan chủ quản):

1. Chủ động báo cáo với cơ quan xét duyệt về chương trình, kế hoạch cử cán bộ, đảng viên ra nước ngoài. Chịu trách nhiệm với cấp trên về nội dung nhân sự do mình đề nghị hoặc quyết định.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, tồ chức và bảo đảm thực hiện đúng mục đích yêu cầu, nội dung chương trình chuyến đi đã được xét duyệt

3. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn thực hiện các quy định về xuất cảnh, phong cách ngoại giao, các thông tin cần thiết về bảo vệ bí mật an ninh quốc gia.

4. Báo cáo kết quả và các vấn đề liên quan đến chuyến đi, làm việc tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài với cơ quan xét duyệt, quản lý.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 8 Violet Có Đáp Án Mới Nhất Năm 2021

5. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bỉnh” của các thế lực thù địch.

6. Kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên đang công tác sinh hoạt tại đơn vị có những vấn đề quy định tại khoản 2, Điều 4, Chương II, Quy định này đê theo dõi giúp đờ và báo cáo với cấp trên.

7. Có trách nhiệm yêu cầu cán bộ, đảng viên báo cáo trước và sau khi tiếp xúc với người nước ngoài (Kể cả ở trong nước) đề nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên:

1. Khi quan hệ, tiếp xúc với người nước ngoài (Trực tiếp hoặc gián tiếp kể cả ở trong nước và ngoài nước) phải tuân thủ các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và pháp luật; giữ vững độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

2. Tự giác, chủ động báo cáo với cấp uỷ, thủ trưởng trực tiếp quản lý về mục đích, nội dung quan hệ, tiếp xúc với người nước ngoài. Nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của địch. Nếu bị khống chế, móc nối… phải kịp thời báo với cấp uỷ hoặc cơ quan chức năng để được giúp đỡ.

3. Khi nhận được tài liệu, văn hoá phẩm, quà tặng, tiền của người nước ngoài (Kê cả người thân định cư tại nước ngoài) phải báo cáo với cấp uỷ, thủ trưởng trực tiếp quản Ịý, đồng thời báo cáo lên cấp trên. Nếu phát hiện có âm mưu tuyên truyền nói xấu Đảng, nói xấu chế độ XHCN, hoặc móc nối phải trình báo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

4. Được nước ngoài (Ke cả tổ chức, cá nhân) dự kiến thưởng huân, huy chương, các giải thưởng khác, hoặc mời làm việc (Ngoài hiệp định giữa 2 Nhà nước hoặc Nhà nước ta với các tổ chức quốc tế) phải báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

5. Có cha mẹ đỏ, người nuôi dưởng, vợ hoặc chồng và con của bản thân, của vợ hoặc chồng học tập, lao động hợp tác có thời gian ở nước ngoài từ 06 tháng trở lên, phải báo cáo cấp uỷ quản lý trực tiếp và bổ sung vào hồ sơ cán bộ, đảng viên. Có cha mẹ đẻ, người nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng và con của bản thân, của vợ hoặc chồng học tập, lao động hợp tác có thời gian ở nước ngoài, khi hết thời gian quy định không về nước mà tự ý ở lại nước ngoài nếu chưa khai trong hồ sơ thì phải báo cáo với cấp uỷ, thủ trưởng quản lý trực tiếp và bổ sung vào hồ sơ, ỉý lịch nộp cho cơ quan quản lý.

6. Trường hợp kết hôn với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước khi kết hôn phải báo cáo với cấp uỷ, thủ trưởng quản lý trực tiếp, đồng thời báo cáo cấp trên và cơ quan đại diện của nước ta ở nước ngoài và thực hiện các quy định của luật pháp.

7. Đối với cán bộ, đảng viên có ý định nhận người nước ngoài làm con nuôi phải báo cáo cấp uỷ, chính quyền hoặc thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý để cấp uỷ, chính quyền hoặc thủ trưởng cơ quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến; nếu cấp có thẩm quyền đồng ý, cán bộ, đảng viên muốn nhận người nước ngoài làm con nuôi phải trình báo với các cơ quan chức năng và thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Nội dung, thời gian báo cáo, cơ quan tiếp nhận báo cáo.

1. Nội dung báo cáo:

– Đối vởi đoàn, cá nhân ra nước ngoài:

Công văn trình (Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của UBND tỉnh đối với các cơ quan khối nhà nước) về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian chuyến đi, tên nước sẽ đến và các tổ chức, cá nhân sẽ tiếp xúc ở nước ngoài.

Danh sách trích ngang của cán bộ, người phụ trách (Nếu đi theo đoàn).

Các loại tài liệu, hiện vật mang theo (Nếu có) trừ tư trang cá nhân.

Giây mời của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài.

Nguồn kinh phí sử dụng cho chuỷến đi.

– Đôi với tô chức, cá nhân khi mời người nước ngoài vào trong nước làm việc, tiếp xúc:

Công văn trình về mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm đoàn, cá nhân người nước ngoài vào làm việc.

Danh sách đoàn nước ngoài, danh sách những người làm việc, tiếp xúc với đoàn, cá nhân người nước ngoài.

Các loại tài liệu, hiện vật phục vụ làm việc, tiếp xúc với đoàn, cá nhân người nước ngoài ở trong nước.

2. Thời gian báo cáo khi ra nước ngoài, khi về nước hoặc khi kết thúc lam VIẹc, tiep xúc với người nước ngoài”

– Đi ra nước ngoài theo chương trình, kế hoạch cùa cơ quan chủ quản

phải báo cáo trước 15 ngày làm việc (Trước khi ra nước ngoài hoặc mời người nước ngoài vào)

– Đi nước ngoài theo giấy mời, phải káo cáo chậm nhất là 15 ngày làm viẹc, kể từ ngày nhận được giấy mời hoặc gửi giấy mời

– Cá nhân người đi nước ngoài về việc riêng phải báo cáo trước 20 ngày làm việc (Trước khi ra nước ngoài hoặc mời người nước ngoài vào) trừ trường hợp đột xuât.

– Đi theo đoàn hoặc mời đoàn vào chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày về nước hoặc kêt thúc đợt làm việc, tiếp xúc với người nước ngoài phải gửi báo cáo băng văn bàn về kết quả và những vấn đề liên quan đến làm việc tiếp xúc với người nước ngoài cho cơ quan xét duyệt quản lý

– Đi cá nhân hoặc mời cá nhân người nước ngoài vào chậm nhất là 07 ngày kê từ ngày vê nước hoặc kết thúc đợt làm việc, tiếp xúc với người nước ngoài phải gửi báo cáo băng văn bàn về kết quả và những vấn đề liên quan đến làm việc, tiêp xúc với người nước ngoài cho cơ quan xét duyệt, quản lý.

3. Cơ quan tiếp nhận báo cáo:

3.1 Đôi với tập thể, cá nhân khi ra nước ngoài (đoàn ra)

– Các chức danh nêu tại khoản 1, Điều 7, Chương II, gửi về Thường trực Tinh uỷ (Qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) để làm tờ trình xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương hoặc Thù tướng Chính phủ.”

– Các chức danh nêu tại khoản 2,3,4, Điều 7, Chương II gửi về Ban Tổ

chức Tỉnh uỷ để trình Thường trực Tinh ùy xét duyệt, đồng thời gửi cho các Cơ quan chức năng.

– Các chức danh nêu tại khoản 5, Điều 7, chương II gửi về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xét duyệt (Nội dung, thời gian báo cáo quy định tại điểm 1, điểm 2 Điều 10, Quy định này).

3.2 Đối với tập thể, cá nhân khi mời tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào làm việc, tham quan..(đoản vào):

Các tập the, cá nhân khi có nhu càu mời tổ chửc, cá nhân người nước ngoài vào làm việc, học tập, tham quan…gửi văn bản trình về UBND tỉnh xét duyệt (có quy định riêng).

Chương III

TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng.

1. Các cấp uỷ, các to chức đảng, thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành đoàn thể tỉnh (Ke cả cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tại địa phương) có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy định này đến cán bộ, đảng viên và chịu trách nhiệm về việc cử cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài (Kẻ cả ở trong nước) và có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này.

2. Giao cho Ban Cán sự Đảng ƯBND tỉnh lãnh đạo ƯBND tỉnh cụ thể hoá (Bằng văn bản) thống nhất chức năng quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật và quy định của Nhà nước về hoạt động đối ngoại.

3. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan hữu quan theo phạm vi trách nhiệm được giao để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện- thẩm định tiêu chuẩn cho cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài, quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài và thường xuyên báo cáo tỉnh hình về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xem thêm: uehscan

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có vướng mắc, cần kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Viết một bình luận