Quân mông cổ xâm lược đại việt nhằm mục đích gì? Vào năm 1258 chúng có thực hiện được âm mưu đó khôn? Vì sao ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tram1211085

Danh sách các câu trả lời: Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm chiếm đóng, thiết lập ách đô hộ của Mông Cổ với Đại Việt, dùng Đại Việt làm bàn đạp tấn công về phía Nam, thôn tính toàn bộ Trung Quốc.
$cho$ $mình$ $ctlhn$ $nha$ $mơn$ $bạn$ 🧸💭

Đọc thêm  Mẫu Giấy Khai Đăng Ký Xe Mẫu 02 1, Mẫu Số 02 Giấy Khai Đăng Ký Xe

Viết một bình luận