quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách và chủ trương gì ? tại sao nhà trần lại sử dụng chính sách tuyển dụng và chủ trương đó ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenanhquoctrung9

Tổ chức quân đội:

+ Quân đội nhà Trần cũng được tổ chức tương tự như nhà Lý, chia thành hai bộ phận là cấm quân  quân địa phương.

+ Tuy nhiên, quân đội nhà Trần được tổ chức quy củ hơn ở chỗ: mỗi cấp lộ, làng, xã đều có quân đội riêng. Quân các lộ ở đồng bằng là chính binh, miền núi là phiên binh. Ở các làng xã có hương binh. Khi chiến tranh còn có quân đội của các vương hầu.

– Chính sách: Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông” vừa đảm bảo được công việc sản xuất vừa đảm bảo về quân đội khi có giặc ngoại xâm đến.

– Chủ trương: “quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội. Đây là điểm mới và đúng đắn của nhà Trần mà những triều đại trước chưa thể làm được.

– Ngoài ra, quân đội còn được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên. Nhà Trần cử nhiều tướng giỏi đóng giữ các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía Bắc.

tại sao nhà trần lại sử dụng chính sách tuyển dụng và chủ trương đó ?

– Nhờ những chủ trương và biện pháp trên đã xây dựng được lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, có tinh thần đoàn kết. Đây là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.
#Trung#

Đọc thêm  Tìm Hiểu Giáo Lý Dự Tòng Xuân Lộc, Giao Ly Du Tong :: Memaria

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diemnguyen23676

Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách ” Ngụ binh ư nông “ với chủ trương quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông.

Viết một bình luận