Hướng Dẫn Cách Làm Phụ Lục 03-1A/Tndn, Hướng Dẫn: Lập Quyết Toán Thuế Tndn Năm 2015

Để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1A/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ cách lập như sau:

Tải mẫu phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

*

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1A/TNDN

 

Ngoài các thông tin về doanh nghiệp thì người nộp thuế thực hiện hoặc thông tin dịch vụ Đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Các thông tin còn lại điền như sau: 

Các công thức tính toán: Ứng dung hỗ trợ tính toán theo công thức

Chỉ tiêu 01 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu 02 Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu

Chỉ tiêu 03: Các khon gim tr doanh thu   = 04 + 05 + 06 + 07

Chỉ tiêu 08: Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu 09: Chi phí sn xut, kinh doanh hàng hoá, dch v  = 10 + 11 + 12

Chỉ tiêu 13: Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu 14: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh

Chỉ tiêu 15: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 01 – 03 + 08 – 09 – 13

Đọc thêm  (Pdf) Lập Kế Hoạch Marketing Pdf, (Pdf) Lập Kế Hoạch Marketing Kế Hoạch Marketing

Chỉ tiêu 16: Thu nhập khác

Chỉ tiêu 17: Thu nhập khác

Chỉ tiêu 18: Lợi nhuận khác  = 16 – 17, có thể âm

Chỉ tiêu 19: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp  = 15 + 18, có thể âm

Chỉ tiêu 19 đưa lên chỉ tiêu A1 trên tờ kê khai 03/TNDN, có thể âm.

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Viết một bình luận