Bài Tập Phrasal Verbs Ôn Thi Đại Học Violet Verb Teaching Resources

… after 6.live on MORE PHRASAL VERBS A. SOME COMMON PHRASAL VERBS PRACTICE wake up – stand up – look after – sit down – give up – ring up – get on I. Choose the correct phrasal verbs from the list … after?• When the object is a pronoun, it goes after the phrasal verb in the same way:- Can you look after them?• Examples of phrasal verbs that take an object but do not separate:to get over … yesterday. It was taken when you were at school.• Some phrasal verbs do not have the object between the verb and the particle.In these verbs, the verb and the particle cannot separate. They…

Đang xem: Violet

*

*

*

… happier She cheered up when she heard the2 Phrasal Verbs ListThis is a list of about 200 common phrasal verbs, with meanings and examples. Phrasal verbs are usuallytwo-word phrases consisting … meanings, you need to learn how to use phrasal verbs properly. Some phrasal verbs require a direct object (someone/something), while othersdo not. Some phrasal verbs can be separated by the object, … meanings. If you think of each phrasal verb as a separate verb with a specific meaning, you will be able to remember it more easily. Like many other verbs, phrasal verbs often have more than one…

*

*

… back D. giving over3. A. putting in for B. hanging on to C. hitting it off D. making up for PHRASAL VERBS 1. Everyone knows about the pollution problems, but not many people have _____ any solutions.A….

Xem thêm: Thành Tích Cá Nhân Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bao Cao Thanh Tich Ca Nhan

… ta phải mất cả buổi mới có thể tạo ra 1 bài tập trắc nghiệm hoặc bài tập ô chữ thì đối với Violet chỉ cần vài phút là đã làm xong.− Ví dụ để tạo một bài tập trắc nghiệm, ta làm như sau:− Vào … TẠO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMMột điểm mạnh đáng kể của Violet so với các phần mềm thiết kế bài giảng khác là khả năng tạo ra các bài tập rất phong phú, sinh động và đặc … một bài tập trắc nghiệm đã được tạo ra, tuy nhiên ở đây ta mới chỉ dịch chuyển hoặc tạo hiệu ứng chưa chưa thể làm bài được.− Để làm bài, ta click Đồng ý tiếp.− Nhấn F9 để phóng to bài tập…

Xem thêm: (Pdf) Bài Tập Báo Cáo Tài Chính Có Lời Giải, Bài Tập Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Ứng dụng phần mềm VIOLET để thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong giờ luyện tập hóa học lớp 11 THPT

Ứng dụng phần mềm VIOLET để thiết kế các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan sử dụng trong giờ luyện tập hóa học lớp 11 THPT luận văn thạc sỹ giáo dục học

… phải gõ: Latex(3/5) – Bạn chỉ đóng gói bài giảng khi không còn chỉnh sửa thêm gì nữa. bài tập trắc nghiệm, bài tập kéo thả chữ, bài tập ô chữ. 5.1 Bài tập kiểu trắc nghiệm ( 4 kiểu ). * Một … ta nhấn nt “Đồng ý” sẽ được màn hình bi tập trắc nghiệm như sau: 5.2 Bài tập kéo thả chữ: SOẠN THẢO BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÊN VIOLET 1. ĐẶT VẤN ĐỀ: – Học sinh tiểu học có … Tạo kiểu bài tập trắc nhiệm “Ghép đôi” khi soạn thảo bạn phải luôn đưa ra kết quả đúng đằng sau mỗi phương án. Sau đó, Violet sẽ trộn ngẫu nhiên các kết quả .  Ví dụ: Tạo bài tập trắc nghiệm…

Viết một bình luận