phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1936 đã góp phần thắng lợi cách mạng tháng 8/1945 như thế nào ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenanhquoctrung3

Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh tuy chỉ diễn ra chưa đầy một năm, nhưng có ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn: “Trong cao trào đấu tranh 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, trí thức đã thấy sức mạnh to lớn của công, nông. Sau cao trào, thực dân Pháp, với chỗ dựa của nó là một số trí thức tư sản và tiểu tư sản, một mặt đề ra một số cải cách giả hiệu ở nghị trường, một mặt làm dấy lên chủ nghĩa lãng mạn tư sản trên địa hạt văn nghệ. Nhưng đến phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936-1939, thì học thuyết Macxit, với sự phổ biến rộng rãi của nó, đã nắm bá quyền trong tư tưởng những người tiến bộ nhất trong tầng lớp trí thức Việt Nam lúc bấy giờ
Đường lối chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) là ngọn đèn pha soi sáng, là ngọn cờ dẫn đường chỉ lối cho toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: freefirethaiduong9

 câu hỏi:

phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1936 đã góp phần thắng lợi cách mạng tháng 8/1945 như thế nào ?

Đọc thêm  Truyện cổ tích: Ba chú lợn con - Fitobimbi Sonno

 – Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng Việtt Nam, đã giáng một đòn quyết liệt đầu tiên vào bè lũ đế quốc và phong kiến tay sai.

          – Qua thực tiển phong trào cho thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng thì giai cấp công nhân, nông dân đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác có khả năng lật đổ nền thống trị của đế quốc và phong kiến tay sai.

          – Đó là cuộc tổng  tập dượt đầu tiên của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị cho sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám sau này.

Viết một bình luận