phiếu đánh giá tiêu chí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.97 KB, 18 trang )

Đang xem: Phiếu đánh giá tiêu chí

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT
VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Tự đánh giá)

NGỌC HỒI 2018

VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
1. Ghi lại kết quả đánh giá tiêu chí.
2. Cơ sở để tổng hợp viết báo cáo tự đánh giá.
3. Phiếu đánh giá tiêu chí, dùng cho:
• Mức 1, Mức 2 và Mức 3 (Phụ lục 5a).
• Mức 4 (Phụ lục 5b)..

VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
1. Mô tả hiện trạng
2. Điểm mạnh
3. Điểm yếu
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
5. Tự đánh giá

QUY TRÌNH VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
• Bước 1: Nhóm công tác hoặc cá nhân nghiên cứu,
phân tích và viết;
• Bước 2: Nhóm công tác phân tích, thảo luận để
chỉnh sửa, bổ sung;

• Bước 3: Hội đồng TĐG xem xét, thảo luận các nội
dung. Đặc biệt chú ý đến KH cải tiến chất lượng;
• Bước 4: Nhóm công tác hoặc cá nhân hoàn thiện và
gửi thư ký hội đồng TĐG.

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
• Để viết các nội dung trong Phiếu đạt yêu cầu, cần
thiết phải kế thừa vào Phiếu phân tích tiêu chí,
tìm minh chứng. Đặc biệt chú ý đến các câu hỏi
đặt ra ứng với mỗi nội hàm.

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
1. Mô tả hiện trạng
•Mô tả, phân tích, giải thích, đánh giá về hiện trạng
của nhà trường theo nội hàm từng chỉ báo trong tiêu
chí.
•Các phân tích, nhận định MC cụ thể kèm
•MC đã được mã hóa: hoặc có thể
theo mã hóa theo cách khác (gọn, tiện tra cứu)
•Các tiêu chí Mức 1, 2 và 3 (Phụ lục 5 a)
•Các tiêu chí Mức 4 (Phụ lục 5 a)

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Mô tả có thể trình bày theo các hình thức sau

•Hình thức 1: Mô tả từng mức theo từng chỉ báo
(Phụ luc 5a)
-Ưu điểm: Dễ viết, dễ tổng hợp đánh giá đạt/không
đạt tại mục TĐG
-Nhược điểm: Dài trùng lặp, đặc biệt đối với chỉ báo
có nội hàm định lượng “tương đồng” giữa các mức
-Khắc phục: mô tả nội hàm này tại Mức 1 hoặc tại
Mức 2

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Ví dụ: Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên
•Tỉ lệ (%) của GV đạt chuẩn nghề nghiệp
– Mức 1: Có ít nhất 95%.
– Mức 2: 100%, (60% đạt mức khá trở lên và có ít
nhất 50% ở mức khá trở lên đối với trường thuộc
vùng khó khăn)
– Mức 3: 80% đạt mức khá, 30% mức tốt,…

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Ví dụ:
Tỉ lệ (%) của giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo
viên được quy định từ thấp đến cao (Mức 1, Mức
và Mức 3) của Tiêu chí 2.2, thì có thể mô tả tại Mức
1.

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Mô tả có thể trình bày theo các hình thức sau
•Hình thức 2: Mô tả từng nội hàm theo từng chỉ
báo của tiêu chí (như Phụ lục 5b). Không viết tách
theo từng mức.
-Ưu điểm: Ngắn gọn, nhưng có thể nhầm lẫn khi
tổng hợp đánh giá đạt/không đạt tại mục TĐG
-Nhược điểm: Dài trùng lặp, đặc biệt đối với chỉ
báo có nội hàm định lượng “tương đồng” giữa các
mức

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
2. Điểm mạnh
•Nêu những điểm mạnh nổi bật của nhà trường
trong việc đáp ứng các nội hàm của chỉ báo, tiêu chí
(dựa trên hiện trạng, kết quả nhà trường đã thực
hiện được so với yêu cầu của tiêu chí và mục tiêu,
kế hoạch đã đề ra) trong việc đáp ứng các nội hàm
của từng chỉ báo, tiêu chí.
•Những điểm mạnh đó phải được khái quát trên cơ
sở nội dung của mục mô tả hiện trạng.

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
2. Điểm yếu
• Nêu những điểm yếu nổi bật của nhà trường trong

việc đáp ứng các nội hàm chỉ báo, tiêu chí (dựa trên
hiện trạng, kết quả nhà trường đã thực hiện được so
với yêu cầu của tiêu chí và mục tiêu, kế hoạch đề ra).
• Có thể giải thích rõ nguyên nhân của những điểm
yếu đó.
• Những điểm yếu này phải được khái quát trên cơ
sở nội dung của mục mô tả hiện trạng.

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
•Thể hiện rõ phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm
yếu trong từng tiêu chí. Kế hoạch cụ thể và có tính
khả thi, tránh chung chung (cần có các giải pháp cụ
thể, mốc thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành,
kinh phí cần có và các biện pháp giám sát,…). Kế
hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa
phương (nhân lực, tài chính,CSVC,…); phù hợp với
cơ chế, chính sách hiện hành.

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
•Đảm bảo tính tổng thể. Phải đặt các công việc cần cải
tiến của mỗi tiêu chí trong mối quan hệ với tất cả các
tiêu chí.
•Hội đồng TĐG và lãnh đạo phải cân nhắc, điều chỉnh,
cân đối sao cho kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế

mà vẫn đảm bảo được những việc cần ưu tiên để làm
trước, những việc sẽ làm sau.
•Thể hiện quyết tâm cải tiến, nâng cao chất lượng các
hoạt động của nhà trường.

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
5. Tự đánh giá
Mức 1

Mức 2

Mức 3

Chỉ
báo

Đạt/ Không
đạt

Chỉ báo
(Nếu có)

a

 

Đạt/
Không
đạt
 

b

 

c

 

Đạt/ Không đạt

Chỉ báo Đạt/ Không đạt
(Nếu có)

 

 

 

 

 

Đạt/ Không đạt

Đạt/ Không đạt

NỘI DUNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
5. Tự đánh giá (Ví dụ: Tiêu chí 2.1)
Mức 1
Chỉ
báo

Mức 2

Mức 3

Đạt/ Không Chỉ báo
Đạt/
Chỉ báo
đạt
(Nếu có) Không đạt (Nếu có)

Đạt/ Không đạt

a

Đạt

a

Đạt

*

Không đạt

b

Đạt

b

Đạt

_____

_____

c

Đạt

_____

_____

_____

_____

Đạt

Đạt

Không đạt

THỰC HÀNH
I. THẢO LUẬN NHÓM
1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí cho Mức 1, 2 và 3
2. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí cho Mức 4
II. YÊU CẦU
1. Mỗi nhóm thảo luận và viết 2 Phiếu (Trên máy tính)
2. Đại diện nhóm trình bày (6 – 8 phút)
3. Trao đổi, thảo luận chung để hoàn thiện.
III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
1. Trường Trung học: 28 + 6 (Mức 4)
2. Trường Tiểu học: 27 + 5 (Mức 4)

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Tài liệu liên quan

Xem thêm: tiểu luận về công ty vinamilk

*

Báo cáo đối chiều hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động trường học của SREM với bộ tiêu chuẩn kiểm định chât lượng giáo dục phổ thông 17 935 2

*

HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 29 759 4

*

Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí 2 1 11

*

Tài liệu tập huấn giáo viên: Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn sinh học THCS docx 153 1 8

*

skkn tổ CHỨC TRIỂN KHAI có HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG tự ĐÁNH GIÁ TRONG CÔNG tác KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG cơ sở GIÁO dục PHỔ THÔNG 42 569 2

*

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN SINH HỌC CẤP THPT 156 1 1

*

Ví dụ mẫu viết phiếu đánh giá tiêu chí 1 1 8

*

Huong dan viet phieu danh gia kiem dinh chat luong giao duc 123 1 5

*

TÀI LIỆU tập HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN dạy học và KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, kỹ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục PHỔ THÔNG 160 2 5

*

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 154 616 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Tải Về Mẫu Giấy Khám Thai – Mẫu Giấy Khám Thai Hưởng Bhxh

(284 KB – 18 trang) – Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí trong tự kiểm định cơ sở giáo dục phổ thông 2018

Viết một bình luận