Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d tải về tại đây:

https://bocdau.com/wp-content/uploads/2021/04/Phieu-bo-sung-ly-lich.doc

Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d
Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ mẫu 2d

Mẫu 2d/TCTW

Họ và tên: ……………………………………………………. Tên gọi khác: ………………………………….……….. Số hiệu: …………………

Chức vụ, đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

 

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH

Năm……….

 

Ngày sinh:…………./…………/19……….. ;                                                                 Ngày vào Đảng:………../………../……………..

Địa chỉ thường trú hiện nay:…………………………………………………………………….………………………………………………………………..……..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngạch cán bộ, công chức:………………………………………………………. bậc…………………… (hệ số lương:………………………………)

Từ tháng………….. năm…………………….(Mã số:……………………………………………)

  1. CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:

(Chức vụ mới nhận hoặc thay đổi chức danh, chức vụ cũ)

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (Trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong…
   
   
   
   
   
   
   
  1. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC:

(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khoá đào tạo, bồi dưỡng)

Trường và

nơi học

Ngành học,

tên lớp học

Học từ tháng/năm đến tháng/năm Hình thức học Văn bằng,
trình độ
         
         
         
         
         

*Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…/Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư… hoặc chứng chỉ.

III. ĐI NƯỚC NGOÀI:

(Từ ngày…………./………../…………….. đến ngày….……./……..…./……………., đi nước nào. Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào. Nội dung công việc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

  1. KHEN THƯỞNG: …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. KỶ LUẬT (Lý do, hình thức):…………………………………………………………………………………………. ………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………

  1. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE:……………………………………………………………………………………………….. ………………………………

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN: Nhà, đất (Tự làm, được mua, được cấp, thừa kế) và những tài sản có giá trị lớn khác:……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: Thay đổi về quan hệ, sinh, chết; hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, nơi ở, nơi làm việc của những người thân trong gia đình (Bố, mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

  1. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:…………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………..

 

Ngày………… tháng……….. năm……………

NGƯỜI VIẾT BỔ SUNG

 

 

 

…………………….., ngày……….. tháng………… năm……………

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

Xem thêm:

Đọc thêm  Hướng Dẫn Viết Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên Mới Nhất

Viết một bình luận