Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 có đáp án – Toán lớp 7

ôn tập chương 1 đại số 7

Video ôn tập chương 1 đại số 7

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại Số 7 có đáp án

Tải xuống

Bài 1: Cho |x| = 4 thì:

A. x = 4

B. x = −4

C. x = 4 hoặc x = −4

D. x = 0

Bài 2: Viết số thập phân hữu hạn 0,245 dưới dạng phân số tối giản:

Bài 3: Cho đẳng thức 8.9 = 6.12 ta lập được tỉ lệ thức là

Bài 4: √49 bằng

A. 49

B. – 49

C. 7 và -7

D. 7

Bài 5: Làm tròn số 448,578 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 448,6

B. 448

C. 450

D. 448,58

Bài 6: Tìm x biết x : (-3)4 = (-3)2. Kết quả x bằng:

Bài 7: Thực hiện phép tính ta được kết quả là:

Bài 8: Chọn √m = 5 thì m bằng:

A. 0

B. 5

C. 10

D. 25

Bài 9: . Kết quả là:

Bài 10: Cho thì giá trị của x là:

A. 25

B. 21

C. 30

D. 20

Bài 11: Kết quả của phép tính là:

Bài 12: Gía trị của x trong phép tính là:

Bài 13: Tìm x biết:

Bài 14: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn

A. 3

B. 2

C. 1

D. -5/6

Bài 15: Gía trị nhỏ nhất của x thỏa mãn

Bài 16: Cho và . Chọn câu sai.

Bài 17: Biết x1 là giá trị thỏa mãn 2x-2 – 3.2x = – 88 và x2 là giá trị thỏa mãn . Chọn câu đúng

A. x1 + x2 = 13

B. x1 + x2 = -23

C. x1 + x2 = 22

D. x1 + x2 = 23

Bài 18: Chọn câu đúng

Bài 19: Cho và -3x + 10y – 2z = 236. Tính x + y + z

Đọc thêm  Hiệp Ước Maastricht (Chính Quyền), Liên Minh Châu Âu (Eu) (12/12/2012) I

A. -26

B. 26

C. -22

D. 6

Câu 20: Nhà trường đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kì I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá , trung bình , yếu của khối tỉ lệ với 9;11;13;3 và không có học sinh kém. Biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 20 em. Chọn câu sai. Như vậy, theo tiêu chuẩn nhà trường thì:

A. Số học sinh giỏi là 90 học sinh

B. Số học sinh khá là 110 học sinh

C. Số học sinh trung bình là 120 học sinh

D. Số học sinh yếu là 30 học sinh

Câu 21: Trên một công trường ba đội lao động có tất cả 196 người . Nếu chuyển 1/3 số người của đội I, 1/4 số người đội II và 1/5 số người đội III đi làm việc khác thì số ngời còn lại của ba đội bằng nhau . Số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là:

A. 70 ; 64 ; 62

B. 64 ; 70 ; 60

C. 64 ; 62 ; 70

D. 72 ; 64 ; 60

Câu 22: Tìm số tự nhiên x,y thỏa mãn 2x + 1 . 5y = 20x. Chọn câu đúng

A. x + y = 1

B. x . y = 2

C. x – y = 0

D. x = 2y

Tải xuống

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án chi tiết hay khác:

  • Trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  • Trắc nghiệm Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Trắc nghiệm Làm tròn số
  • Trắc nghiệm Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
  • Trắc nghiệm Số thực
Đọc thêm  mẫu quyết định thôi giữ chức vụ bí thư chi bộ

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
  • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án