Nội dung nào không phải là chính sách của chính quyền phát xít của Hít- le trong những năm 1933 -1939?, A. Tiếp tục củng cố nền cộng hòa Vai ma. , B. Thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dothotuantu7

: Đáp án : C
Giải thích : nội dung tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệnh phục vụ nhu cầu quân sự không phải là chính sách của chính quyền phát xít của hít- le trong những năm 1933- 1939

Lời giải 2:

Họ tên người giải: leducquanpdq6

Câu hỏi : nội dung nào không phải là chính sách của chính quyền phát xít của hít- le trong những năm 1933- 1939 ?

Đáp án : C. Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.

Vì : nội dung tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung mệnh lệnh phục vụ nhu cầu quân sự không phải là chính sách của chính quyền phát xít của hít- le trong những năm 1933- 1939

Đọc thêm  Mẫu Hồ Sơ Pccc Theo Thông Tư 66 /2014/Tt, Cách Làm Hồ Sơ Phòng Cháy Chữa Cháy

Viết một bình luận