Nội dung nào dưới đây là minh chứng điển hình cho phong trào, cách mạng 1930 – 1931 có sự chuyển biến về chất so với các, phong trào yêu nước trước đó?, A. Lần đầu tiên sử dụng hình thức khởi nghĩa v

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dothotuantu1

Danh sách các câu trả lời: Câu hỏi : nội dung nào dưới đây là mình chứng điển hình cho phong trào cách mạng 1930-1931 có sự chuyển biến về chất so với các phong trào trong nước ? Đáp án : B .có đường nối đấu tranh đúng đắn và thống nhất Vì : nội dung có đường nối đấu tranh đúng đắn và thống nhất là mình chứng điển hình cho phong trào cách mạng 1930-1931 có sự chuyển biến về chất so với các phong trào yêu nước trước đó

Đọc thêm  44 Modun Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non, Thông Tư 12/2019/Tt

Viết một bình luận