niên biểu 1 sô sự kiện chính của lịch sử Việt Nam thời Trần, -1226:, -1230:, -1258:, -1272:, -1285:, -1287-1288:

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Yashita5

Niên biểu 1 sô sự kiện chính của lịch sử Việt Nam thời Trần

– 1226: Nhà Trần thành lập, Trần Cảnh lên ngôi vua

– 1230: Ban hành Quốc triều hình luật

– 1258: Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông – Đại Việt ( Việt Nam )

– 1272: Soạn xong bộ Đại Việt sử kí

– 1285:  Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông–Đại Việt 

– 1287: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên

– 1288: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông–Đại Việt kéo dài từ năm 1257-1258                  

Lời giải 2:

Họ tên người giải: songwooongwannaone9

1226: Trần Cảnh lên ngôi, nhà Trần thành lập

1230: Ban hành Quốc triều hình luật.

1258: Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ.
1272: 
Biên soạn xong bộ Đại Việt sử kí

1285: Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên.
1287-1288: Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên.

Đọc thêm  Module 28 Bdtx Thcs 28 - Bài Thu Hoạch Module 28 Thcs

Viết một bình luận