Nhận xét nào sau đây là đúng về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được thông qua đầu năm 1930?, Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc, mang tính giai cấp và nhân văn., Cương

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nhuannguyen2

Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc, mang tính dân tộc, giai cấp sâu sắc.
*CHÚC BẠN HỌC THẬT GIỎI !

Đọc thêm  tờ trình đề nghị học lớp cảm tình đảng

Viết một bình luận