Nhạn xét mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc anh ( anh , pháp )với các nước đế quốc trẻ(đức , mĩ ).Mâu thuẫn đó dẫn đến xu hướng gì trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc

Lời giải 1:

Họ tên người giải: diepcongdanh957

Những mâu thuẫn:

+Do sự phát triển kinh tế không đồng đều với nhau và có nhiều nước bị phát triển chậm lại

+Vấn đề về thuộc địa không đồng đều, nhiều nước có rất ít thuộc địa

Chi phối

+Anh, Pháp vì quan niệm đầu tư vào thuộc địa đã khiến nền công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ 2 nước này bị lạc hậu đi, không còn giữ vững vị thế như trước nữa. Các nước này có chính sách ngoại giao duy trì chế độ thuộc địa

+Đức thì tuy cải cách công nghiệp vươn lên thành nước công nghiệp đứng thứ 2 thế giới nhưng do không kịp chiếm được nhiều thuộc địa nên Đức muốn tạo ra cuộc chiến tranh để tranh giành lại thuộc địa

+Mĩ thì tăng cường công nghiệp vươn lên đứng đầu, thuộc địa ít nên thường xuyên can thiệp vào khu vực Thái Bình Dương, tranh với Tây Ban Nha thuộc địa Phi-líp-phin, can thiệp vào Trung và Nam Mĩ bằng vũ lực và đồng tiền

Lời giải 2:

Họ tên người giải: 251220104

Những mâu thuẫn:

– Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc (Anh, Pháp) và các nước đế quốc (Mĩ, Đức) là vấn đề thuộc địa.

      + Anh, Pháp có nhiều thuộc địa nhất nhưng kinh tế kém phát triển so với Mĩ, Đức.

      + Mĩ, Đức vươn lên nhanh chóng về tốc độ phát triển kinh tế nhưng lại có ít thuộc địa hơn Anh, Pháp.

Đọc thêm  Đáp Án Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Thí Điểm, Bài Tập Tiếng Anh 7 Thí Điểm

Mâu thuẫn đó dẫn đến xu hướng:

Từ những mâu thuẫn đó các nước đế quốc đã tiến hành chiến tranh để phân chia lại thế giới.

– Anh, Pháp là những nước đế quốc “già” có hệ thống thuộc địa rộng lớn trải khắp các châu lục. Cả Anh và Pháp đều tăng cường khai thác thuộc địa và muốn duy trì tình hình thế giới như hiện tại.

– Đức, Mĩ là những nước đế quốc “trẻ”, có ít thuộc địa nên có những hành động gây chiến tranh để phân chia lại thế giới:

+ Đức: hung hãn đòi dùng vũ lực để chia lại thị trường, chia lại các khu vực ảnh hưởng trên thế giới.

+ Mĩ: tăng cường bành trướng ở khu vực Thái Bình Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, can thiệp vào khu vực Trung, Nam Mĩ bằng sức mạnh của vũ lực và đồng đôla Mĩ.

Viết một bình luận