Nhân tố mang tính tất yếu đầu tiên chuẩn bị cho thắng lợi về sau của cách mạng Việt Nam là , sự giúp đỡ của các lực lượng dân chủ thế giới., tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân., sự ra đ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ngocmaii072

Theo mình là tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, sau đó mới đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đọc thêm  [Dịch lời bài hát] Sổ tay tu luyện tuổi thanh xuân (Manual Of Youth

Viết một bình luận