Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương Có Đáp Án, Ngân Hàng Đề Thi Trắc Nghiệm Pháp Luật Đại Cương

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra sắp tới và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.

Đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương

*

NangLuc.Net TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM K HOA MÁC – LÊNIN BỘ MÔN PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG1. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nƣớc là: a) Do có sự phân công lao động trong xã hội b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội. c) Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm. d) Do ý chí của con người trong xã hội.2. Hình thái kinh tế – xã hội nào là chƣa có Nhà nƣớc? a) Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản chủ nghĩa b) Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản nguyên thủy c) Hình thái kinh tế – xã hội Tư bản chủ nghĩa d) Hình thái kinh tế – xã hội Chiếm hữu nô lệ3. Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là: a) Một xã hội độc lập b) Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống c) Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống d) Một tổ chức độc lập4. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nƣớc thì: a) Nhà nước là hiện tượng tự nhiên b) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử c) Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến d) Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của lịch sử xã hội loài người5. Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nƣớc, thì khẳng định nào sau đây là sai: a) Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp b) Thời kì xã hội loài người chưa có giai cấp, thì Nhà nước chưa xuất hiện c) Nhà nước ra đời, tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người d) Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử6. Khi nghiên cứu về bản chất nhà nƣớc thì khẳng định nào sau đây là đúng? NangLuc.Net a) Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội b) Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác c) Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp d) Bất cứ nhà nước nào cũng đều thể hiện bản chất giai cấp và bản chất xã hội7. Bản chất giai cấp của nhà nƣớc đƣợc thể hiện: a) Nhà nước là công cụ sắc bén nhất để quản lý mọi mặt đời sống xã hội b) Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác c) Nhà nước là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội d) Cả A, B, C đều đúng8. Bản chất xã hội của nhà nƣớc đƣợc thể hiện: a) Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp b) Nhà nước là công cụ của đa số nhân dân lao động sử dụng để trấn áp lại thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ cùng với bọn tội phạm phản động c) Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm đương các công việc chung của xã hội d) Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền9. Nhà nƣớc nào cũng có chức năng: a) Bảo đảm trật tự an toàn xã hội b) Tổ chức và quản lý nền kinh tế c) Đối nội và đối ngoại d) Thiết lập mối quan hệ ngoại giao10.Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nƣớc, thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như nhau b) Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại c) Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động đến việc thực hiện chức năng đối nội d) Chức năng đối nội có vai trò quan trọng hơn chức năng đối ngoại11.Tổ chức nào dƣới đây có quyền lực công: a) Các tổ chức phi chính phủ b) Các Tổng công ty c) Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam d) Nhà nước NangLuc.Net12. Hình thức Nhà nƣớc Việt Nam dƣớc góc độ chính thể: a) Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ tư sản b) Hình thức chính thể quân chủ hạn chế c) Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính d) Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ13. Chế độ chính trị của nhà nƣớc Việt Nam là chế độ: a) Dân chủ chủ nô b) Dân chủ quý tộc c) Dân chủ tư sản d) Dân chủ xã hội chủ nghĩa14. “Nhà nƣớc là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác” là định nghĩa của: a) C. Mac b) Angghen c) Lênin d) Hồ Chí Minh15.Nhà nƣớc nào dƣới đây là nhà nƣớc liên bang? a) Việt Nam b) Trung Quốc c) Pháp d) Ấn Độ16.Câu 17: Nhà nƣớc nào dƣới đây là nhà nƣớc đơn nhất? a) Đức b) Australia c) Singapo d) Nauy17. Nhà nƣớc nào dƣới đây không thuộc kiểu nhà nƣớc Xã hội chủ nghĩa? a) Việt nam b) Trung Quốc c) Campuchia d) CuBa18.Chế độ phản dân chủ là a) Nhà nước độc tài b) Vi phạm các quyền tự do của nhân dân c) Vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân d) Tất cả các câu trên đều đúng19.Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là: a) Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế b) Hình thức chính thể quân chủ lập hiến c) Hình thức chính thể quân chủ đại nghị NangLuc.Net d) Cả câu b và c đều đúng20.Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn: a) Bị hạn chế b) Vô hạn c) Cả a và b đều sai d) Cả a và b đều đúng21.Chính thể cộng hòa đại nghị còn đƣợc gọi là: a) Chính thể cộng hòa nghị viện b) Chính thể cộng hòa tổng thống c) Chính thể cộng hòa lưỡng tính d) Chính thể quân chủ đại nghị22.Việt Nam có quan hệ ngoại giao với các khu vực: a) Châu Á Thái Bình Dương – Châu Âu – Châu Mỹ b) Châu Phi – Trung Đông c) Cả a và b đều đúng d) Cả a và b đều sai23.Quốc hội nƣớc CNXHCN Việt Nam đƣợc bầu bởi: a) Mọi công dân Việt Nam b) Công nhân Việt Nam 18 tuổi trở lên c) Công dân Việt Nam từ 21 trở lên d) Công dân Việt Nam và người không có quốc tịch24.Một trong những bản chất của nhà nƣớc là: a) Nhà nước có chủ quyền quốc gia b) Tính xã hội c) Đặt ra thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc d) Cả a,b,c đều đúng25.Cơ quan nhà nƣớc nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế. a) Chính phủ b) Cơ quanđại diện c) Toà án d) Cả a,b,c đều đúng26.Quyền công tố trƣớc toà là: a) Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật b) Quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân c) Quyền xác định tội phạm d) Cả a,b,c đều đúng27.Bộ máy nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam đƣợc tổ chức theo nguyên tắc nào: a) Tập trung dân chủ; Pháp chế XHCN; Đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCS NangLuc.Net b) Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp c) Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động của nhà nước. d) Tất cả các phương án đều đúng28.Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nƣớc Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng? a) Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước b) Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp c) Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra d) Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra29.Trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam thì: a) Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật b) Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất c) Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành d) Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương30.Việc thực hiện quyền lực trong nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự: a) Phân chia quyền lực b) Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nước c) Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách bạch cho 3 cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án d) Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ31.Cơ quan thƣờng trực của Quốc hội nƣớc ta là: a) Ủy ban Quốc hội b) Ủy ban thường vụ Quốc hội c) Ủy ban kinh tế và ngân sách d) Ủy ban đối nội và đối ngoại32.Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nƣớc ở nƣớc ta đƣợc thể hiện: a) Quyền lực nhà nước thuộc về cơ quan cấp cao, do nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ b) Quyền lực nhà nước thuộc về người đứng đầu nhà nước c) Quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào trong tay người đứng đầu nhà nước d) Cả A, B, C đều đúng NangLuc.Net33.Bộ máy nhà nƣớc nói chung thƣờng có mấy hệ thống cơ quan: a) Một hệ thống cơ quan b) Hai hệ thống cơ quan c) Ba hệ thống cơ quan d) Bốn hệ thống cơ quan34.Nhà nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ quyền quốc gia khi nào? a) Năm 1930 b) Năm 1945 c) Năm 1954 d) Năm 197535.Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nƣớc cộng hòa XHCN Việt Nam theo nguyên tắc nào? a) Phân quyền b) Tập quyền XHCN c) Tam quyền phân lập d) Quyền lực nhà nước tập trung thống nhất vào Quốc hội và Chính phủ36.Bản chất Nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đƣợc thể hiện: a) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân b) Là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân c) Nhân dân được kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước d) Cả A, B, C đều đúng37.Chức năng đối nội của Nhà nƣớc Việt Nam đƣợc thể hiện: a) Gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực b) Tổ chức và quản lý nền kinh tế, thiết lập quan hệ đối ngoại c) Tổ chức và quản lý các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân d) Bao gồm cả A, B, C38.Bộ máy Nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có các loại cơ quan? a) Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp b) Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử c) Cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát d) Cả A, B, C đều đúng39. Trong bộ máy Nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Quốc hội là: a) Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất b) Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân c) Cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp NangLuc.Net d) Cả A, B, C đều đúng40.Hình thức cấu trúc lãnh thổ của Nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: a) Nhà nước đơn nhất b) Nhà nước liên bang c) Nhà nước liên minh d) Nhà nước tự trị41.Hình thức chính thể của Nhà nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: a) Quân chủ b) Cộng hòa c) Cộng hòa dân chủ d) Quân chủ đại nghị42.Chủ tịch nƣớc ta có quyền: a) Quyết định mọi vấn đề quan trọng của đất nước b) Lập hiến và lập pháp c) Thay mặt nhà nước để quyết định mọi vấn đề đối nội và đối ngoại d) Công bố Hiến pháp, luật và pháp lệnh43.Hội đồng nhân dân các cấp là: a) Do Quốc hội bầu ra b) Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương c) Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương d) Cơ quan chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên44.Khi nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam, thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp b) Chính phủ là cơ quan hành pháp c) Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có quyền truy tố người phạm tội d) Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền xét xử và thi hành án45.Trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam thì Ủy ban nhân dân các cấp là: a) Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương b) Cơ quan đại diện cho y chí của nhân dân ở địa phương c) Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương d) Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương46.Ủy ban thƣờng vụ quốc hội là cơ quan thuộc: a) Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước b) Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước c) Hệ thống cơ quan xét xử d) Hệ thống cơ quan kiểm sát NangLuc.Net47.Cơ quan nào trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam có quyền hành pháp? a) Quốc hội b) Chính Phủ c) Toà án d) Viện kiểm sát48.Cơ quan nào trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam có quyền tƣ pháp? a) Quốc Hội và Tòa án b) Tòa án và Viện Kiểm sát c) Quốc hội và Chính phủ d) Chính phủ và Viện Kiểm sát.49. Bộ Công thƣơng là cơ quan trực thuộc: a) Quốc Hội b) Ủy ban thường vụ Quốc hội c) Chính phủ d) Cơ quan quyền lực nhà nước50.Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam là: a) Do Chính phủ bầu ra b) Do nhân dân địa phương bầu ra c) Do Quốc Hội bầu ra d) Do Ủy ban nhân dân bầu ra51.Ủy Ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam là: a) Do Chính phủ bầu ra b) Do nhân dân địa phương bầu ra c) Do Quốc Hội bầu ra d) Do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra52.Ủy ban nhân dân trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam là cơ quan thuộc: a) Hệ thống cơ quan Quyền lực nhà nước b) Hệ thống cơ quan Hành chính nhà nước c) Hệ thống cơ quan Xét xử d) Hệ thống cơ quan Kiểm sát53.Quốc Hội khóa XII của nhà nƣớc ta có nhiệm kỳ: a) 2 năm b) 3 năm c) 4 năm d) 5 năm54.Chủ tịch nƣớc Việt Nam hiện nay là ngƣời đứng đầu: a) Chính phủ b) Quốc Hội c) Nhà nước d) Cả A,B,C đều đúng NangLuc.Net55.Trong bộ máy nhà nƣớc Việt Nam hiện nay, Chủ tịch nƣớc là ngƣời đứng đầu Nhà nƣớc, thay mặt Nhà nƣớc CHXHCN. Việt Nam về: a) Điều hành mọi hoạt động của đất nước b) Quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước c) Đối nội và đối ngoại d) Cả A,B,C đều đúng56.Nguyên nhân ra đời của nhà nƣớc và pháp luật là: a) Hoàn toàn giống nhau b) Hoàn toàn khác nhau c) Do nhu cầu chủ quan của xã hội d) Do nhu cầu khách quan của xã hội57.Nhà nƣớc có những biện pháp nào nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật? a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng b) Đưa kiến thức pháp luật vào chương trình giảng dạy trong trường học c) Đưa các văn bản pháp luật lên mạng Internet để mọi người cùng tìm hiểu d) Cả A, B, C đều đúng58. Pháp luật xuất hiện là do: a) Xuất phát từ ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội b) Nhà nước tự đặt ra c) Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận d) Xuất phát từ những phong tục, tập quán, tín điều tôn giáo trong xã hội59. Pháp luật có thuộc tính cơ bản là: a) Tính cưỡng chế b) Tính xác định chặt chẽ về hình thức c) Tính quy phạm và phổ biến d) Cả A, B, C đều đúng60.Pháp luật có mấy thuộc tính cơ bản ? a) 2 b) 3 c) 4 d) 561. Tính cƣỡng chế của pháp luật đƣợc thể hiện: a) Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử phạt hành chính b) Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng hình phạt c) Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kỷ luật d) Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng biện pháp chế tài62.Những quy phạm xã hội tồn tại trong chế độ cộng sản nguyên thủy là: NangLuc.Net a) Đạo đức b) Tập quán c) Tín điều tôn giáo d) Cả A, B, C đều đúng63.Đáp án nào sau đây thể hiện vai trò của pháp luật? a) Là phương tiện để nhân dân phục vụ lợi ích cho riêng mình b) Là phương tiện để Nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội c) Là công cụ để Nhà nước cưỡng chế đối với mọi người trong xã hội d) Cả a, b, c đều đúng64.Quy phạm nào sau đây là quy phạm xã hội: a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân b) Quy chế của Bộ Giáo dục –Đào tạo c) Nghị quyết của Quốc Hội d) Điều lệ của Đảng cộng sản65.Quy phạm nào sau đây là quy phạm pháp luật: a) Điều lệ của hội đồng hương b) Nghị quyết của Đảng cộng sản c) Nghị quyết của Quốc hội d) Điều lệ của Đảng cộng Sản66.Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây? a) Luật giáo dục b) Thông tư c) Nghị định d) Nghị quyết67.Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật? a) Bộ luật; b) Hiến pháp c) Nghị quyết của Quốc hội d) Cả A,B,C đều đúng68.Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành là: a) Nghị định b) Chỉ thị c) Nghị quyết d) Thông tư69.Văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lí cao nhất là: a) Hiến pháp b) Luật hình sự c) Luật dân sự d) Luật hiến pháp NangLuc.Net70.Văn bản luật là loại văn bản do: a) Quốc Hội ban hành b) Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định c) Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành d) Chính phủ ban hành71.Nhà nƣớc và pháp luật là hai yếu tố đều thuộc a) Cơ sở hạ tầng b) Kiến trúc thượng tầng c) Quan hệ sản xuất thống trị d) Cả ba câu trên đều sai72.Kiểu pháp luật phong kiến thể hiện ý chí của a) Giai cấp địa chủ b) Giai cấp thống trị c) Giai cấp phong kiến d) Cả ba câu trên đều đúng73.Có bao nhiêu kiểu pháp luật đã và đang tồn tại? a) 2 b) 3 c) 4 d) 574.Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài ngƣời đã có . . . . . . . . . . . . hình thức pháp luật, đó là . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) 4 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật b) 3 – tập quán pháp, tiền lệ pháp… văn bản quy phạm pháp luật c) 2 – tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật d) 1 – văn bản quy phạm pháp luật75.Tập quán pháp là: a) Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b) Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật c) Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật d) Cả a,b,c đều đúng76.Hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất và đƣợc sử dụng nhiều trong các nhà nƣớc chủ nô và nhà nƣớc phong kiến là: a) Tiền lệ pháp b) Điều lệ pháp c) Tập quán pháp NangLuc.Net d) Văn bản quy phạm pháp luật77.Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về pháp luật thì: a) Pháp luật là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử b) Pháp luật là một hiện tượng xã hội c) Pháp luật là một hiện tượng tự nhiên d) Pháp luật là một hiện tượng tồn tại mãi mãi cùng với sự tồn tại của lịch sử xã hội loài người78. Pháp luật là: a) Những quy định mang tính bắt buộc chung cho mọi người trong xã hội b) Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các cơ quan, tổ chức trong xã hội c) Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định d) Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện79.Khi nghiên cứu về bản chất của pháp luật, thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Pháp luật là ý chí giai cấp thống trị được đề lên thành luật b) Pháp luật bao giờ cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội c) Pháp luật là hiện tượng vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội d) Pháp luật vừa mang tính chủ quan lại vừa mang tính khách quan80. Bản chất giai cấp của pháp luật đƣợc thể hiện: a) Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật b) Pháp luật chính là sự phản chiếu thực tại khách quan c) Pháp luật là công cụ hữu hiệu để tổ chức quản lý xã hội d) Cả a, b, c đều đúng81.Chọn phƣơng án đúng nhất điền vào chỗ trống: Xuất phát từ . . . . . . . . . . . . . . . . , cho nên bất cứ nhà nƣớc nào cũng dùng pháp luật làm phƣơng tiện chủ yếu để quản lý mọi mặt đời sống xã hội. a) Tính cưỡng chế của pháp luật b) Tính quy phạm và phổ biến của pháp luật c) Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật d) Những thuộc tính cơ bản của pháp luật82.Việc thực hiện pháp luật đƣợc đảm bảo bằng: a) Đường lối, chính sách của Nhà nước b) Hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước c) Cưỡng chế nhà nước d) Cả A, B, C đều đúng NangLuc.Net83. Pháp luật có chức năng: a) Là phương tiện chủ yếu để quản lý mọi mặt đời sống xã hội b) Điều chỉnh và bảo vệ các quan hệ xã hội chủ yếu c) Là cơ sở để hoàn thiện bộ máy nhà nước d) Cả A, B, C đều đúng84. Vai trò của pháp luật đƣợc thể hiện: a) Là công cụ để nhà nước thực hiện sự cưỡng chế đối với những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong xã hội b) Là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý xã hội c) Là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân d) Là công cụ để nhà nước thực hiện sự cưỡng chế đối với những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm85. Pháp luật là phƣơng tiện để: a) Bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân b) Nhà nước sử dụng làm công cụ chủ yếu quản lý mọi mặt đời sống xã hội c) Hoàn thiện bộ máy nhà nước và tạo lập mối quan hệ ngoại giao d) Cả A, B, C đều đúng86.Pháp luật không tồn tại trong xã hội nào? a) Xã hội không có tư hữu b) Xã hội không có giai cấp c) Xã hội không có nhà nước d) Cả A, B, C đều đúng87.Đáp án nào sau đây thể hiện thuộc tính của pháp luật? a) Tính chính xác b) Tính quy phạm và phổ biến c) Tính minh bạch d) Cả A, B, C đều đúng88.Khi nghiên cứu về các thuộc tính của pháp luật, thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng biện pháp chế tài b) Việc tuân theo pháp luật thường phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người c) Pháp luật là thước đo cho hành vi xử sự của con người d) Pháp luật và đạo đức điều mang tính quy phạm89.Quy phạm pháp luật và quy phạm xã hội: a) Hoàn toàn giống nhau b) Hoàn toàn khác nhau c) Có điểm giống nhau và khác nhau NangLuc.Net d) Chỉ có điểm khác nhau, không có điểm giống nhau90.Khi nghiên cứu về chức năng của pháp luật thì khẳng định nào sau đây là đúng? a) Pháp luật là công cụ bảo vệ tất cả các mối quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội b) Pháp luật điều chỉnh tất cả các mối quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội c) Pháp luật nghiêm cấm những hành vi xâm hại, làm ảnh hưởng đến các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh d) Cả A, B,C đều đúng91.Khi nghiên cứu về kiểu pháp luật thì khẳng định nào sau đây là đúng? a) Tương ứng với 5 hình thái kinh tế – xã hội, thì có 5 kiểu pháp luật b) Tương ứng với mỗi chế độ xã hội thì có một kiểu pháp luật c) Tương ứng với mỗi kiểu nhà nước thì có một kiểu pháp luật d) Tương ứng với mỗi hình thái kinh tế – xã hội, thì có một kiểu pháp luật92.Điểm giống nhau của các kiểu pháp luật trong lịch sử là: a) Đều mang tính đồng bộ b) Đều mang tính khách quan c) Đều thể hiện ý chí của giai cấp thống trị d) Đều thể hiện ý chí của nhân dân trong xã hội93.Nhà nƣớc và pháp luật có mối quan hệ: a) Là tiền đề b) Là cơ sở của nhau c) Cùng tác động đến nhau d) Các câu trên đều đúng94.Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Kinh tế giữ vai trò quyết định đối với pháp luật b) Pháp luật không quan hệ gì với kinh tế c) Pháp luật luôn có sự tác động tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế d) Khi kinh tế có sự thay đổi, sẽ kéo theo sự thay đổi của pháp luật95.Pháp luật và chính trị là hai hiện tƣợng do: a) Kiến trúc thượng tầng quyết định b) Cơ sở hạ tầng kinh tế của xã hội quyết định c) Nhà nước quyết định d) Cả A, B, C đều đúng96.Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Pháp luật và đạo đức đều là hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng b) Pháp luật và đạo đức đều được hình thành từ thực tiễn đời sống xã hội NangLuc.Net c) Pháp luật và đạo đức đều là quy phạm có tác dụng điều chỉnh đến hành vi xử sự của con người trong xã hội d) Pháp luật và đạo đức đều được nhà nước sử dụng để điều chỉnh tất cả các quan hệ nảy sinh trong đời sống xã hội97.Chọn phƣơng án đúng nhất điền vào chỗ trống: Kiểu pháp luật là tổng thể các dấu hiệu đặc trƣng cơ bản của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của pháp luật trong. . . . . .

Xem thêm: modun 20 mam non

Xem thêm: Xem Phim Gia Phả Của Đất Tập 25 Vietsub + Thuyết Minh, Gia Phả Của Đất Tập 1

. . . . . . . . a) Một nhà nước nhất định b) Trong một giai đoạn lịch sử nhất định c) Một chế độ xã hội nhất định d) Một hình thái kinh tế – xã hội nhất định98. Chọn phƣơng án đúng nhất điền vào chỗ trống: Hình thức . . . . . . . . . . . . do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định, trong đó có những quy tắc xử sự chung đƣợc áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội. a) Văn bản quy phạm pháp luật b) Tập quán pháp c) Tiền lệ pháp d) Án lệ pháp99. Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật tiến bộ nhất vì: a) Được nhà nước thừa nhận từ một số tập quán đã lưu truyền trong xã hội b) Luôn có tính rõ ràng, cụ thể, điều chỉnh được nhiều quan hệ xã hội trên các lĩnh vực khác nhau c) Ngày càng được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới d) Cả A, B, C đều đúng100. Nhà nƣớc và pháp luật là hai hiện tƣợng: a) Cùng phát sinh, tồn tại và tiêu vong b) Có nhiều nét tương đồng với nhau và có sự tác động qua lại lẫn nhau c) Cùng thuộc kiến trúc thượng tầng d) Cả A, B, C đều đúng101. Trong mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chúng ta thấy rằng: a) Pháp luật và kinh tế đều là hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng b) Pháp luật giữ vai trò chủ đạo, quyết định đối với kinh tế c) Pháp luật vừa chịu sự tác động, chi phối của kinh tế; đồng thời lại vừa có sự tác động đến kinh tế rất mạnh mẽ d) Pháp luật và kinh tế có nhiều nét tương đồng với nhau102. Mối quan hệ giữa pháp luật với chính trị đƣợc thể hiện: a) Pháp luật là linh hồn của đường lối chính trị NangLuc.Net b) Việc thực hiện pháp luật là thực tiễn để kiểm nghiệm về tính đúng đắn và hiệu quả của đường lối chính trị c) Việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng luôn phải dựa trên ý thức pháp luật của nhân dân d) Cả A, B, C đều đúng103. Pháp luật và đạo đức là hai hiện tƣợng: a) Đều mang tính quy phạm b) Đều mang tính bắt buộc chung c) Đều là quy phạm tồn tại ở dạng thành văn d) Đều do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận104. Quy phạm nào sau đây là quy phạm xã hội: a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân b) Quy chế của Bộ Giáo dục –Đào tạo c) Nghị quyết của Quốc Hội d) Điều lệ của Đảng cộng Sản105. Quy phạm nào sau đây là quy phạm pháp luật: a) Điều lệ của hội đồng hương b) Nghị quyết của Đảng cộng sản c) Nghị quyết của Quốc Hội d) Điều lệ của Đảng cộng Sản106. Luật giáo dục do cơ quan nào sau đây ban hành? a) Bộ Giáo dục, Đào tạo b) Ủy ban thường vụ Quốc hội c) Chính phủ d) Quốc hội107. Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây? a) Luật giáo dục b) Chỉ thị c) Nghị định d) Nghị quyết108. Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu: . . . . . . . . . . . là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất ban hành. a) Pháp lệnh b) Quyết định c) Văn bản dưới luật d) Văn bản luật109. Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây: NangLuc.Net a) Chỉ thị b) Thông tư c) Nghị định d) Quyết định Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại:110. a) 3 loại là: Hiến pháp; Đạo luật, bộ luật; văn bản dưới luật b) 2 loại là: Văn bản luật; văn bản dưới luật c) 2 loại là: Văn bản luật; văn bản áp dụng pháp luật d) 1 loại là: bao gồm tất cả các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật?111. a) Luật, bộ luật b) Hiến pháp c) Nghị quyết của Quốc hội d) Cả A,B,C đều đúng Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành là:112. a) Nghị định b) Chỉ thị c) Nghị quyết d) Thông tư Văn bản quy phạm pháp luật giá trị pháp lí cao nhất là:113. a) Hiến pháp b) Luật hình sự c) Luật dân sự d) Luật Hành chính Văn bản luật là loại văn bản do:114. a) Quốc Hội ban hành b) Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định c) Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành d) Chính phhủ ban hành Thực hiện pháp luật là:115. a) Hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật nhằm làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. b) Hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật luôn có sự tham gia của nhà nước. c) Một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật. NangLuc.Net d) Quá trình nhà nước tổ chức cho các chủ thể thực hiện các quy định của pháp luật116. Tuân thủ pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó: a) Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật không cấm. b) Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hành vi mà pháp luật ngăn cấm. c) Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực. d) Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình do pháp luật quy định.117. Thi hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó: a) Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực. b) Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật không cấm. c) Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những họat động mà pháp luật ngăn cấm. d) Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình do pháp luật quy định.118. Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó: a) Các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình do pháp luật quy định. b) Các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực. c) Các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt động mà pháp luật không cấm. d) Các chủ thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những họat động mà pháp luật ngăn cấm.119. Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó: a) Luôn luôn có sự tham gia của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Nhà nước tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của pháp luật c) Nhà nước bắt buộc các chủ thể pháp luật phải thực hi ện những quy định của pháp luật. d) Các chủ thể pháp luật tự mình thực hiện những quy định của pháp luật.120. Tìm đáp án đúng cho chỗ trống trong câu sau: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do ……. , xâm hại đến các quan hệ xã hội đƣợc pháp luật bảo vệ. a) Chủ thể có năng lực pháp luật thực hiện NangLuc.Net b) Chủ thể có năng lực hành vi thực hiện c) Chủ thể đủ 18 tuổi thực hiện d) Chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện121. Vi phạm pháp luật có mấy dấu hiệu cơ bản? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5122. Hành vi trái pháp luật nào sau đây là dạng hành vi không hành động? a) Xúi giục người khác trộm cắp tài sản b) Đe dọa giết người c) Không đóng thuế d) Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có123. Hành vi nào sau đây là hành vi trái pháp luật? a) Hành vi vi phạm vào điều lệ Đảng b) Hành vi vi phạm vào điều lệ đoàn c) Hút thuốc lá trong khuôn viên của trường Đại học Công nghiệp d) Cả A,B,C đều đúng124. Dấu hiệu của vi phạm pháp luật là: a) Hành vi xác định của con người b) Hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể thực hiện hành vi đó c) Chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật có năng lực trách nhiệm pháp lý d) Cả A, B, C đều đúng125. Anh Nguyễn Văn A có hành vi cƣớp xe máy của chị Lê Thị B, vậy khách thể của hành vi vi phạm pháp luật trên là: a) Chiếc xe gắn máy b) Quyền sử dụng xe gắn máy của B c) Quyền định đoạt xe gắn máy của B d) Quyền sở hữu về tài sản của B126. Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Một hành vi có thể vừa là vi phạm pháp luật hình sự, vừa là vi phạm pháp luật hành chính b) Một hành vi có thể vừa là vi phạm pháp luật hành chính, vừa là vi phạm pháp luật dân sự c) Một hành vi có thể vừa là vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm kỉ luật d) Một hành vi có thể đồng thời vi phạm vào nhiều loại văn bản pháp luậ t khác nhau127. Có mấy hình thức lỗi? a) 2 NangLuc.Net b) 3 c) 4 d) 5128. Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí thì khẳng định nào sau đây là sai? a) Vi phạm pháp luật là cơ sở của trách nhiệm pháp lí b) Việc truy cứu trách nhiệm pháp lí có tác dụng làm hạn chế vi phạm pháp luật c) Trách nhiệm pháp lí chỉ phát sinh trên cơ sở có vi phạm pháp luật d) Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng trách nhiệm pháp lí hình sự129. Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí thì khẳng định nào sau đây là đúng? a) Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng trách nhiệm pháp lí hành chính b) Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng trách nhiệm pháp lí hình sự c) Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng trách nhiệm kỉ luật d) Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng trách nhiệm pháp lí130. Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật thì khẳng định nào sau đây là đúng? a) Mọi hành vi trái pháp luật đều xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ b) Mọi hành vi xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo v ệ đều là hành vi vi phạm pháp luật c) Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều trái pháp luật d) Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật131. Thông thƣờng vi phạm pháp luật đƣợc phân thành các loại: a) Tội phạm và vi phạm pháp luật khác b) Vi phạm pháp luật hình sự; vi phạm pháp luật dân sự; vi phạm pháp luật hành chính và vi phạm kỷ luật c) Tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi d) Vi phạm luật tài chính, vi phạm luật đất đai, vi phạm luật lao động, vi phạm luật hôn nhân, gia đình132. Có mấy loại vi phạm pháp luật? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5133. Hành vi trái pháp luật là: a) Không làm những việc mà pháp luật buộc phải làm b) Đã làm những việc mà pháp luật cấm

Viết một bình luận