Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ câu hỏi 3218037 – hoidap247.com

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenquangkhoa58

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi. Chấm dứt `9` năm kháng chiến đấu tranh chống Pháp, dành lại quyền tự do, độc lập ở Việt Nam.

Mình tự làm

No Copy

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thuanhuy9

Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ:

– Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến 9 năm kháng chiến trường kì chống thực dân Pháp;

– Chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta; 

– Bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bn tham khảo ạ!

Đọc thêm  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của các nhân tố, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân, phong trào dân tộc dân chủ., chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân, phong trào yêu nư

Viết một bình luận