mục lục luật phá sản 2014

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP‎ > ‎Luật 51/2014/QH13 về Phá sản‎ > ‎

Đang xem: Mục lục luật phá sản 2014

1.5 Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
1.7 Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
1.10 Điều 10. Từ chối hoặc thay đổi Thẩm phán trong quá trình giải quyết phá sản
1.16 Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
1.19 Điều 19. Quyền, nghĩa vụ của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
1.20 Điều 20. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
1.21 Điều 21. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản
2.2 Điều 27. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn
2.3 Điều 28. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
2.4 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 của Luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
2.5 Điều 29. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông của công ty cổ phần, thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
2.7 Điều 31. Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
2.9 Điều 33. Chuyển đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền và giải quyết đề nghị xem xét lại việc chuyển đơn
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
2.12 Điều 36. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
2.13 Điều 37. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
2.17 Điều 41. Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thực hiện nghĩa vụ về tài sản
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
3.3 Điều 44. Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
3.6 Điều 47. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản
3.7 Điều 48. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản
3.8 Điều 49. Giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản
4.5 Điều 55. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc bảo lãnh
4.6 Điều 56. Trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản
5.3 Điều 61. Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực
5.4 Điều 62. Thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
5.7 Điều 65. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO

Đọc thêm  Http://Truyen - Tổng Hợp Truyện Hix

Xem thêm: I Shing House – Giáo Trình Tiếng Anh Trung Học I

5.11 Điều 69. Đăng ký giao dịch bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
5.13 Điều 71. Xử lý việc tạm đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc
5.14 Điều 72. Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc
6.11 Điều 85. Đề nghị, kiến nghị xem xét lại và giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ
7.4 Điều 90. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã
7.5 Điều 91. Nội dung và trình tự Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
7.6 Điều 92. Công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
7.10 Điều 96. Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
8.3 Điều 99. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
8.6 Điều 102. Trả lại tài sản nhận ủy thác, nhận giữ hộ khi tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản phá sản
8.7 Điều 103. Giao dịch của tổ chức tín dụng trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
9.1 Điều 105. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
9.3 Điều 107. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
9.5 Điều 109. Gửi và thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
9.6 Điều 110. Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
9.7 Điều 111. Đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
9.8 Điều 112. Giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
10.1 Điều 114. Xử lý tranh chấp tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
10.2 Điều 115. Xử lý trường hợp có tranh chấp tài sản trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
11.2 Điều 117. Ủy thác tư pháp của Tòa án nhân dân Việt Nam đối với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
11.3 Điều 118. Thủ tục công nhận và cho thi hành quyết định giải quyết phá sản của Tòa án nước ngoài
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
12.3 Điều 121. Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện thanh lý tài sản
12.8 Điều 127. Xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh sau khi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
12.9 Điều 128. Giải quyết khiếu nại việc thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO
MỤC LỤC LUẬT PHÁ SẢN 2014 – CÔNG TY LUẬT DAZPRO

Đọc thêm  Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (Tái Bản Có Chỉnh Sửa, Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Xem thêm: tài liệu bồi dưỡng thường xuyên mầm non

13.2 Điều 130. Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản

Viết một bình luận