Tổng Hợp Một Số Mô Đun Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thpt File Word

*

Giới thiệu các mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021

Có 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mớicho giáo viên mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) để phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên và đáp ứng Chương trình GDPT mới.

Đang xem: Tổng hợp một số mô đun bồi dưỡng thường xuyên thpt file word

Các mô đun bồi dưỡngthực hiện Chương trình GDPT mới chogiáo viên cơ sở giáo dục phổ thônggiai đoạn 2019-2021nhằm hỗ trợ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018;Đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗigiáo viên cơ sở giáo dục phổ thông,đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Đồng thời, đây làcăn cứ quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằmphát triển nghề nghiệptheoyêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Các mô đun bồi dưỡng nàyáp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy ởtrường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú,gồm các nội dungbồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng trong cả nước.

Xin giới thiệu 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới chogiáo viên cơ sở giáo dục phổ thônggiai đoạn 2019-2021đối với mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) như sau:

Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trìnhGDPT2018”gồm 6 nội dung:

1. Tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình GDPT 2018;

2. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học/THCS/THPT trong chương trình GDPT 2018;

3. Kế hoạch giáo dục, nội dung Chương trình GDPT 2018;

4. Phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình giáo dục môn học;

5. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học;

6. Các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Mô đun2 “Sử dụng phương pháp dạy họcvà giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinhtiểu học/THCS/THPT” gồm3 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinhtiểu học/THCS/THPT;

2. Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018;

3. Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinhtiểu học/THCS/THPT.

Mô đun3 “Kiểm tra, đánh giáhọc sinhtiểu học/THCS/THPTtheo hướng phát triển phẩm chất,năng lực”gồm 4 nội dung:

1. Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinhtiểu học/THCS/THPT;

2. Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh;

3.Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinhtiểu học/THCS/THPTvề phẩm chất, năng lực;

4. Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

*

Giáo viên cốt cán tỉnh Phú Yên tham gia khoá bồi dưỡng GV cốt cán trong khuôn khổ Chương trình bocdau.com. Ảnh:Lê Huy.

Xem thêm: Nguyên Lý Design Thị Giác Pdf Full, Nguyên Lý Design Thị Giác

Mô đun4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dụctheo hướng phát triểnphẩm chất,năng lực học sinhtiểu học/THCS/THPT”3 nội dung:

1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trườngtiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

3. Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trườngtiểu học/THCS/THPT.

Mô đun5 “Tư vấn và hỗ trợ học sinhtiểu học/THCS/THPTtrong hoạt động giáo dục và dạy học”gồm 3 nội dung:

1. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinhtiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinhtiểu học/THCS/THPT(lồng ghép vào môn học/hoạt động giáo dục);

3. Xây dựng kênh thông tin về tư vấn hỗ trợ học sinhtiểu học/THCS/THPT.

Mô đun6 “Xây dựng văn hóa nhà trườngtiểu học/THCS/THPT”gồm 3 nội dung:

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trườngtiểu học/THCS/THPT; vai trò của giáo viên, học sinh trong xây dựng văn hóa nhà trườngtiểu học/THCS/THPT;

2. Xây dựng và quảng bá các giá trị cốt lõi của nhà trường, lớp học xây dựng niềm tin cho mọi học sinh, đồng nghiệp vào các giá trị cốt lõi đó;

3. Xây dựng, thực hiện và giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện.

Mô đun7 “Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đườngở trườngtiểu học/THCS/THPT”gồm3 nội dung:

1. Những vấn đề chung về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường tiểu học; vai trò của giáo viên;

2. Các nguy cơ tiềm ẩn về tình trạng mất an toàn và bạo lực học đường trong trườngtiểu học/THCS/THPT;

3. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử và an toàn học đường trong trườngtiểu học/THCS/THPT.

Mô đun8 “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhtiểu học/THCS/THPT” gồm3 nội dung:

1.Khái quát vai trò và lợi ích của sự gắn kết nhà trường với gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; trách nhiệm của giáo viên về vấn đề này;

2. Các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

3. Xây dựng kế hoạch hành động phối hợp giữa giáo viên và gia đình để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong trườngtiểu học/THCS/THPT.

Xem thêm: Phần Mềm Dự Toán G8 2012 Full Crack Phan Mem Du Toan Escon 2012 64

Mô đun9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệtrongdạyhọc và giáo dục học sinhtiểu học/THCS/THPT” gồm3 nội dung:

1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinhtiểu học/THCS/THPT;

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trườngtiểu học/THCS/THPT;

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trườngtiểu học/THCS/THPT.

Viết một bình luận