Module Mầm non 32

Module Mầm non 32: Thiết kế cùng thực hiện giáo án điện tử cung ứng hầu như kỹ năng cùng khả năng cơ bản về technology báo cáo, giúp cô giáo thiếu nhi biết xây đắp và áp dụng giáo án năng lượng điện tử một cách thạo, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu dạy dỗ và học tập trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa bây chừ.

Module Mầm non 32
Module Mầm non 32

Bạn đang xem: Modun 32

NGUYỄN THỊ NGAMODULE mn 32 THIÕT KÕ Vµ Sö DôNG GI¸O ¸N §IÖN Tö HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM VUI CHƠI, HỌC TẬP THÔNG DỤNG CHO TRẺ MẦM NON | 219 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Trong xu th hi nh p n n tởm t tri th c, giáo d c gi phương châm cực kỳ to l n cùng có v” trí quan lại tr%ng &”i v i s) phân phát tri*n c+a m-i qu”c gia bên trên th gi i nói bình thường cùng c+a Vi0t Nam thích hợp. lúc con ng45i b4 c vào k7 ngulặng c+a CNTT, cuc cách m:ng v ng d ng CNTT với truy n thông nh;m nâng cấp ch=t l4>ng c+a vi0c d:y cùng h%c &ã, &ang phát tri*n m:nh m
. Theo &ó, n n giáo d c &ào t:o n4 c ta & ng tr4 c nh ng cB hi cùng thách th c m i, &òi hCi cDn phEi gồm nh ng b4 c vạc tri*n phù h>p. Vi0c vạc tri*n nFng l)c ng d ng CNTT, thi t k và sG d ng phDn m m d:y h%c là mt m c tiêu quan tr%ng vào bHi d4Ing th45ng xuyên mang lại GV các c=p, &áp ng chuKn ngh nghi0p hi0n ni. Nh ng nFm gDn &ây, LEng với Nhà n4 c ta &Mc bi0t quan tâm & n vi0c ng d ng công nghệ thông tin trong d:y h%c cNng nh4 trang b” các thi t b” tr> giEng b;ng h0 th”ng &a ph4Bng ti0n. Quy t &”nh s” 81/2001/QL-TTg ngày 24 tháng 05 nFm 2001 và s” 331/QL-TTg ngày thứ 6 tháng tư nFm 2004 c+a Th+ t4 ng Chính ph+ &ã &Mt ra yêu cDu cDn &Ky m:nh ng d ng công nghệ thông tin vào công tác GD<. H4>ng ng những quy t &”nh &ó, t^ nFm h%c 2008 — 2009, B GD< &ã tri*n khai cuc v n &ng “NFm h%c ng d ng CNTT”. Trong t=t cE những c=p h%c, GV bao gồm th* ng d ng công nghệ thông tin và truy n thông nh;m nâng cao hi0u quE c+a ho:t &ng d:y và h%c. L”i t4>ng giEng d:y c+a GV mDm non là trc > & tudi mDm non v i &Mc &i*m t4 duy tr)c quan liêu là ch+ y u, khE nFng t p trung chú ý c+a trc còn nggn với ch4a b n v ng nh4ng trc l:i r=t dh h ng trúc v i những hình Enh tr)c quan tiền minc ho: khiến =n t4>ng, tác &ng & n m%i giác quan liêu nh4: hình Enh, âm thanh hao, màu sgc s”ng &ng,… Vì th , vi0c ng d ng CNTT &* thi t k và sG d ng giáo án &i0n tG (GALT) s

Xem thêm: Form Mẫu Công Văn Bằng Tiếng Anh, Công Văn Tiếng Anh Là Gì

kích yêu thích h ng trúc, s) t p trung để ý, ghi nh có ch+ &”nh,… c+a trc vào bài xích giEng. V i m c &ích cải thiện mục đích c+a ng45i h%c, GALT ko ch7 tác &ng & n trc mà hơn nữa t:o cB hi mang đến trc &4>c giao l4u, ho:t &ng t4Bng tác v i nhau và v i trang bị vi tính. Trc &4>c ch+ &ng ho:t &ng cùng sáng sủa t:o, t^ &ó nh ng ki n th c ti p c n s
cung c=p mang đến GV nh ng ki n th c cB bEn v GALT, biện pháp thi t k với sG d ng GALT. Sau th5i gian 15 ti t h%c GV s

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Tham Luận Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến (Kỳ 2), Mẫu Báo Cáo Hội Nghị Điển Hình Tiên Tiến

bi t biện pháp thi t k cùng sG d ng GALT. Tuy nhiên, &* bao gồm th* h%c t”t ni dung module này, GV cDn phEi có hi*u bi t cB bEn v ng d ng công nghệ thông tin cùng truy n thông220 | MODULE MN 32 trong d:y h%c, bao gồm kq nFng sG d ng TBDH hi0n &:i cNng nh4 bắt buộc tsay đắm khEo những tài li0u gồm liên quan khác v thi t k , sG d ng GALT &* bao gồm thêm nh ng ki n th c cDn thi t. B. MỤC TIÊUI. MỤC TIÊU CHUNG Cung c=p những ki n th c với kq nFng cB bEn v công nghệ thông tin, góp GV mDm non bi t thi t k cùng sG d ng GALT m

Viết một bình luận