modun 24 tieu hoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.33 KB, 6 trang )

Đang xem: Modun 24 tieu hoc

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015 – 2016
MODULE TH 24
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC
Họ và tên:
Chức vụ: Giáo viên
Tổ khối: 1, 2, 3
Đơn vị:
Thông qua công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên nội dung Module TH 24
bản thân tôi đã nhận thức và vận dụng kiến thức đã học trong hoạt động dạy học ở
đơn vị như sau:
PHẦN 1
NHẬN THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC
I . Mục tiêu:
– Nắm vững kỹ năng cơ bản, nguyên tắc, nội dung, và kỹ thuật đánh giá kết
quả học tập.
– Hình thành và phát triển những quan niệm lý luận về đánh giá, định hướng

– Vận dụng có hiệu quả về nguyên tắc, loại hình, kỹ thuật đánh giá kết quả học
tập ở tiểu học để: ra đề, soạn bài tập, xây dựng đề trắc nghiệm, chấm bài, nhận xét,
cho điểm.
– Biết cách lập hồ sơ, tính điểm tổng hợp ghi nhận xét về học lực, hạnh kiểm
của học sinh
– Biết cách theo dõi, quan sát hành vi của học sinh trong học tập và sinh hoạt
tập thể.
– Trân trọng kết quả học tập của học sinh, theo dõi kết quả học tập có hệ
thống.
– Khách quan, công bằng đúng mực…
– Tích cực đấu tranh, phê phán những biểu hiện hành vi tiêu cực …
II . Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập:
1. Kiểm tra: Là thuật ngữ cách thức hoạt động giáo viên sử dụng để thu thập
thông tin về biểu hiện kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh.

2. Đánh giá kết quả học tập: Là thuật ngữ chỉ quá trình hình thành những nhận
định, rút ra kết luận hoặc phán đoán về trình độ, phẩm chất của người học, hoặc
đưa ra những quyết định về việc dạy học dựa trên những thông tin đã thu thập
được một cách hệ thống trong quá trình kiểm tra.
3. Kiểm tra theo hướng định tính: Là phương thức thu thập thông tin kết quả
học tập và rèn luyện của học sinh bằng cách quan sát và ghi nhận xét dựa theo các
tiêu chí giáo dục đã định.
4. Kiểm tra theo hướng định lượng: Là phương thức thu thập thông tin về kết
quả học tập của học sinh bằng điểm số hoặc số lần thực hiện của những hoạt động
nào đó. Cách và phương tiện ghi nhận kết quả học tập của học sinh bằng điểm số
theo những qui tắc đã tính trong lần kiểm tra là mang tính định lượng. Điểm số chỉ
Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn
1
Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang

là những kí hiệu gián tiếp phản ánh học lực của mỗi học sinh mang ý nghĩa định
tính. Như vậy, bản thân điểm số không có ý nghĩa về mặt định lượng.
III. Chức năng của đánh giá kết quả học tập của học sinh:
Có ba chức năng cơ bản:
1. Quản lý:
Kiểm soát và điều chỉnh hoạt động dạy học.
Giáo dục và phát triển người học.
Chức năng quản lý được thể hiện:
– Xếp loại hoặc tuyển chọn người học.
– Duy trì và phát triển chuẩn chất lượng.
2. Kiểm soát và điều chỉnh hoạt động dạy học:
Đối với giáo viên và nhà trường đánh giá nhằm kiểm soát các hoạt động ngay
trong quá trình dạy và học, sau đó ra quyết định điều chỉnh, cải tiến dạy học là cơ
chế đảm bảo cho việc dạy học. Đối với học sinh, thông tin kiểm tra đánh giá nhận

được giúp người học kiểm soát điều chỉnh việc học.
3. Giáo dục và phát triển người học:
– Đánh giá góp phần phát triển toàn diện để chuẩn bị cho người học vào đời.
Muốn cho việc đánh giá góp phần phát triển toàn diện học sinh cần thực hiện một
cách hệ thống và nhất quán những điều sau:
+ Đánh giá phải xác định được khối lượng học tập hợp lý, không đẩy các em
vào thế học tập lâu, hay đối phó, học chỉ để có điểm, để biết không để hiểu và áp
dụng
+ Kết quả học tập cần được đánh giá một cách có hiệu quả, đáng tin cậy có tác
dụng hướng dẫn và khuyến khích các phương pháp học tập tích cực…
+ Phương pháp, công cụ kiểm tra cần đa dạng để kích thích người học…
Ngoài ra đánh giá cũng cần góp phần phát triển cho người học các kỹ năng và
phẩm chất xã hội như kỹ năng giao tiếp, làm việc hợp tác, ý thức cộng đồng, lòng
tự trọng…
IV. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học:
Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo quyết
định số 30/2005/QĐ-BGD & ĐT) đưa ra 4 nguyên tắc đánh giá học lực và hạnh
kiểm của học sinh tiểu học.
1. Kết hợp đánh giá định lượng và đánh giá định tính trong đánh giá và xếp
loại
Kết hợp đánh giá định lượng và đánh giá định tính trong đánh giá kêt quả học tập
nhằm đảm bảo tính khách quan và toàn diện trong quá trình đánh giá.
2. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện
Nguyên tắc này bao hàm các nguyên tắc truyền thống trong đánh giá kết quả học
tập như đảm bảo tính khách quan – chính xác, tính công bằng, tính công khai, tính
toàn diện.
3. Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh “Coi trọng
việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh” là nội dung cốt lõi của
nguyên tắc đảm bảo tính nhân văn và tính giáo dục trong đánh giá học sinh.
4. Phát huy tính năng động, sang tạo khả năng tự học, tự đánh giá của học

sinh, xây dựng niềm tin, rèn luyện đạo đức theo truyền thống của Việt Nam Theo
Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn
2
Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang

hướng phát triển các phương pháp dạy học tích cực hiện nay, để đào tạo học sinh
chủ động, sáng tạo, có khả năng tự học và tự đánh giá bản thân, việc kiểm tra đánh
giá không chỉ dừng lại ở yêu cầu tái hiện kiến thức, rèn luyện các kĩ năng đã học
mà còn khuyến khích khả năng vận dụng sáng tạo, phát hiện sự chuyển biến về thái
độ và xu hướng hành vi của học sinh trước các vấn đề của đời sống gia đình và
cộng đồng Việt Nam.
PHẦN 2
VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ ĐƯỢC BỒI DƯỠNG
VÀO VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC
I . Hình thức kiểm tra: có thể chia thành hai loại:
– Kiểm tra thường xuyên: Là tiến trình thu thập thông tin về việc học tập của
học sinh một cách liên tục trong lớp. Kết quả kiểu kiểm tra này được dùng để theo
dõi sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình giảng dạy và cung cấp những
phản hồi liên tục cho học sinh và giáo viên nhằm giúp giáo viên có những biện
pháp điều chỉnh…
– Kiểm tra định kỳ: Là phương thức xem xét kết quả học tập của học sinh theo
thời điểm. Mục đích của kiểm tra định kỳ là giúp giáo viên biết xem mỗi học sinh
đã tiếp thu được những gì sau mỗi đơn vị bài học hay sau mỗi phần học để có kịp
thời bổ khuyết hay điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phần kế tiếp. Ngoài
ra còn có kiểm tra đột xuất và kiểm tra tổng kết.
II . Hình thức đánh giá:
1. Đánh giá bằng nhận xét:
a. Khái niệm: Là giáo viên đưa ra những phân tích hoặc phán đoán về học lực
hoặc hạnh kiểm của người học bằng cách sử dụng các nhân xét rút ra tứ việc quan

sát các hành vi hoặc sản phẩm học tập của học sinh theo nhng tiêu chí cho trước.
b. Làm thế nào để đưa ra nhận xét tốt: Thường xuyên tham khảo các tiêu chí
đã được xác lập để hình thành rõ trong đầu các tiêu chí đánh giá.
Xây dựng bảng hướng dẫn nội dung trong trường hợp quan sát hoặc kiểm tra
phức tạp, hoặc những bài tập mà kết quả của nó sẽ được chính thức sử dụng để xếp
loại học sinh. Quan sát và ghi nhận các biểu hiện hành vi ca học sinh theo tiêu chí
đã định. Thu thập thông tin đầy đủ và tránh định kiến.
Trước khi bắt đầu đưa ra một nhận xét hay nhận định nào, cần xem xét:
+ Chứng cứ (biểu hiện) thu thập có thích hợp không?
+ Chứng cứ (biểu hiện) thu thập được đã đủ cho việc đưa ra những nhận xét
về người học chưa?
+ Đối với nhận xét dựa trên các tiêu chí học tập, phải xem xét yếu tố nào khác
ngoài bài tập thực hành kiểm tra…
+ Khi viết một nhận xét nào đó nên cố gắng phát biểu rõ ràng những lý do đưa
ra nhận xét ấy.
c. Tác dụng của nhận xét đối với học sinh:
Động viên học sinh phấn đấu học tập thành công hơn. Hướng dẫn học sinh
điều chỉnh việc học tập.
d. Cách ghi nhận xét các môn học:
Yêu cầu đánh giá bằng nhận xét theo qui định:
Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn
3
Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang

+ Loại hoàn thành (A): đạt yêu cầu cơ bản về KTKN của môn học; mức hoàn
thành khi có 50% số nhận xét trở lên trong từng học kì hay cả năm học. Hoàn
thành (A+): khi đạt 100% nhận xét hoặc hoàn thành…
+ Loại chưa hoàn thành (B): học sinh chưa thực hiện được những yêu cầu cơ
bản về KTKN.

– Cách ghi nhận xét kết quả các môn học đành giá bằng nhận xét.
e. Những điều nên tránh:
Không hình dung rõ ràng những yêu cầu cần quan sát khi tiến hành một giờ
học thuộc môn đánh giá bằng nhận xét.
Chỉ ghi nhận xét bằng các dấu (tick) mà không kèm theo những chứng cứ về
một vài biểu hiện tiêu biểu.
Ghi nhận xét kiểu: A = hoàn thành; B = chưa hoàn thành.
Chỉ dùng một bài kiểm tra viết hàng tháng rồi dựa vào đó đưa ra một nhận xét.
Ghi những nhận xét vụn vặt, thể hiện hành vi nhất thời của học sinh vào học
bạ.
Ghi nhận xét chung chung như tiến bộ, rèn thêm toán…
2. Đánh giá bằng điểm số:
a. Khái niệm: Là sử dụng những mức điểm khác nhau trên một thang điểm để
chỉ ra mức độ về KTKN mà học sinh đã thể hịên được qua một hđg hoặc sản
phẩm.
Thang điểm là một tập hợp các mức điểm liền nhau theo trật tự số từ cao đến
thấp…
b. Ý nghĩa của điểm số:
Giáo viên cần có khả năng lí giải được ý nghiã của điểm số mà mình đã cho
đặc biệt khi điểm số được xem là căn cứ xác định ngưỡng thành đạt của học sinh.
Việc lí giải những KTKN hay năng lực của học sinh thể hiện qua điểm số có tác
dụng học sinh tốt hơn. Đồng thời việc giải thích ý nghiã của điểm số giúp giáo viên
và nhà quản lí nắm được chất lượng dạy và học cụ thể, từ đó đưa ra những quyết
sách điều chỉnh quá trình dạy học phù hợp.
Để diễn giải được ý nghĩa của điểm số giáo viên cần lưu ý:
+ Xác định mục đích của đánh giá: Xác định được kiến thức, kỹ năng, thái độ,
hay năng lực nào cần đánh giá.
+ Chuẩn bị kỹ các bài kiểm tra ở lớp để có thể có một sản phẩm giá trị làm
căn cứ cho điểm số và qua điểm số đó đánh giá được trình độ về năng lực học sinh:
+ Phải bao quát được nhiều mặt kiến thức hay kỹ năng đã học trong nội dung

đề bài kiểm tra
+ Đề cập trong bài kiểm tra những mục tiêu kế hoạch đã nêu ra trong tháng
hay trong học kỳ.
+ Xây dựng thang điểm…
+ Điều chỉnh các câu hỏi khi phát hiện thấy có sự không rõ ràng
+ Xác định ngưỡng đạt yêu cầu của bài kiểm tra.
+ Tập hợp nhiều loại thông tin để làm chững cứ hỗ trợ cho việc giải thích
điểm số.
3. Đánh giá kĩ năng trong học tập.
Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn
4
Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang

a. Kỹ năng về trí tuệ: Còn gọi là kỹ năng nhận thưc bao gồm hiểu, vận dung,
giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo.
– Hiểu: Người học có thể hiện các hành động trí tuệ như: giải thích mối quan
hệ, tóm tắt, cho ví dụ minh hoạ, so sánh, diễn đạt theo cách riêng của mình
– Vận dụng: Người học có thể thể hiện các hành động trí tuệ như tính toán, vẽ
sơ đồ biểu diễn sơ đồ thông tin, đưa ra cách làm.
Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học:
+ Tư duy phê phán: Đó là đánh giá và dự đoán
+ Sáng tạo: Đó là ý nghĩ và ý tưởng sáng tạo sản phẩm
b. Kỹ năng thể chất.
c. Kỹ năng xã hội:
Kỹ năng hợp tác nhóm.
Kỹ năng tự khẳng định mình.
Kỹ năng đồng cảm.
Kỹ năng tự kiểm soát.
4. Cách đánh giá:

Là hoạt động thường xuyên của giáo viên; cần chú ý sự tiến bộ của học sinh;
đánh giá cuối năm là quan trọng nhất; phối hợp với cha mẹ học sinh để có biện
pháp giáo dục. Xếp loại học kỳ vào cuối kỳ I và cuối năm học theo 2 loại là thực
hiện đầy đủ (Đ); thực hiện chưa đầy đủ (CĐ).
a. Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ:
. Đánh giá thường xuyên:
– Thực hiện ở tất cả các tiết học; mục đích theo dõi, động viên, khuyến khích
hay nhắc nhở học sinh học tập…
Hình thức kiểm tra thường xuyên: kiểm tra miệng, viết (< 20 phút), quan sát học sinh qua hoạt động học tập, tình hình vận dụng kiến thức kỹ năng. b. Đánh giá định kỳ: - Được tiến hành sau từng giai đoạn học tập nhằm thu thập thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý để chỉ đạo, điều chỉnh dạy học… - Đối với các môn đánh giá bằng điểm số kết hợp với nhận xét: bài kiểm tra dưới hình thức tự luận hoặc tự luận và trắc nghiệm trong thời gian 1 tiết - Đối với môn đánh giá bằng nhận xét: căn cứ vào các nhận xét trong quá trình học tập, không có bài kiểm tra. * Kỹ thuật kiểm tra miệng. - Nắm rõ nội dung cần kiểm tra. - Dựa trên các nội dung cần kiểm tra xác lập… - Sử dụng nhiều kĩ thuật và hình thức kiểm tra khác nhau… - Cần tạo cơ hội cho học sinh áp dụng những kiến thức và kỹ năng các em học hàng ngày vào cuộc sống. - Tiêu chuẩn đánh giá thích hợp sẽ phản ảnh đúng giá trị, đủ độ tin cậy, bảo đảm khách quan và phù hợp. - Đo đúng giá trị và đủ độ tin cậy là đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của đánh giá. - Kết quả có nhiều ý nghĩa khác nhau, ở đây ta chấp nhận tiêu đề kết quả theo ngữ cảnh của một nội dung đánh giá. Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn 5
Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang

– Năng lực tiếp nhận tri thức là sự khác nhau về cá nhân dẫn đến kết quả học
tập và hoạt động khác nhau của người học trong điều kiện học tập được coi là đồng
nhất. Người được gọi là có năng lực hoạt động nghĩa là kết quả giáo dục đạt được
cao hơn mức chung trong cả lớp.
– Chất lượng: Là sự đáp ứng mục đích đào tạo về phẩm chất năng lực của
người học, bao gốm cả nhận thức xã hội, lòng ham mê học tập, sự lĩnh hội vững
chắc của tri thức và tính tích cực sáng tạo; khối lượng tri thức tiếp nhận cũng như
trình độ hiểu biết và sự linh hoạt trong lĩnh hội.
– Các kết quả giáo dục của học sinh – kết quả trí dục, được đo bằng hệ thống
tiêu chuẩn đánh giá tri thức về định lượng và định tính.
– Dạy học là một nghề cần phải có chuyên môn, cần cù, sáng tạo, yêu nghề, uy
tín, nhưng nét rõ hơn của dạy học là chữ “tâm” và “đức” và đánh giá học sinh tiểu
học cụ thể là đánh giá khi vừa định lượng và đặc biệt là định tính là theo dõi quá
trình học tập và tu dưỡng của học sinh thì cái “tâm” lại là lớn lao biết bao nhiêu.
Trên đây là phần tiếp thu của bản thân về nội dung: Đánh giá kết quả học tập
ở Tiểu học. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp.
* Tự đánh giá xếp loại khá: 8 điểm
Người viết báo cáo

Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn
6
Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang

Tài liệu liên quan

Xem thêm: đọc truyện ma có thật ở việt nam

*

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC 6 2 7

*

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC NĂM 20152016 Module TH 23 4 7 93

*

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC NĂM 20152016 Module TH 24 6 19 272

*

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC NĂM 20152016 Module TH 25 5 9 57

*

Mô Đun Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học 8 2 7

*

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học modul 7 16 25 27 18 10 8

*

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học đầy đủ các phần 37 5 5

*

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12,13,14,15,16 22 7 10

*

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25 10 3 0

Xem thêm: Từ Điển Giải Thích Thuật Ngữ Luật Học, Thuật Ngữ Pháp Lý

*

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22 13 3 0

Viết một bình luận