Module 20: Sử Dụng Các Module Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Thpt20

Module THPT 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở trung học phổ thông sẽ cung cấp cho giáo viên những kiến thức cơ bản về TBDH và sử dụng chúng trong quá trình dạy học. Qua đó, giáo viên có thể phát huy được tối đa khả năng của mình và trở thành một người giáo viên năng động, sáng tạo.

Đang xem: Các module bồi dưỡng thường xuyên

*

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Powerpoint Ô Nhiễm Môi Trường

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên THPT – Modul 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở trung học phổ thông

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Review Tài Liệu Srs ), (Doc) Đặc Tả Srs Của Tôi

9 | gn«h t æh p cä h g nurt ë cäh y¹d Þb t Õih t c¸c gnô d öS 02 TPHT ELUDOM NƠS GNAUQ ÔGN 02 TPHT ELUDOM | 0 1 .c h y d hnìrt áuq a c u c nêihgn hcí c m i v p h ùhp gn d s c i hp gnúhc ,gnêir gn n c hc t m óc u HDBT i m ,cáhk t M.me các a c hcác nâhn n irt táhp s n gn cát àv c ht irt i h hn l mecác púig HDBT àv gn t oh cáC .óc n ih b t iht các gn b SH a c gnt oh hn cáx ,SH a c hcí c m hn yuq HDBT àv VG a c gn t oH. ht c HDBT các gn b VG a c c h y d gn t oh hn yuq hcí c M hcí c m gnú HDBT gn d S — :yâ uas n b c u c uêy gn hn n ih c ht o bm n c c h y d hnìrt áuq gnort HDBT gn d s uq u ih oac gnân .SH i ut a l íl hnis àv íl mât n irt táhp s i v p h ùhp ,gn d s i gn ohcnàot na ;m hp s hnít ,c h aohk hnít o b m ;c d oáig hnìrt gn hc a cpáhp gn hp àv gnud i n v u c uêy i v p h ùhp i hp c d oáig b t ihT .cáhk nauq c rt b t iht các àv nìhn ehgn b t iht,t uht m ,c hn mâ ,t hc ht c d oáig c gn d gnùd ,hn hnart ,t hcáoh ,t v u m hnìh ôm ,m ihgn íht c gn d ,cóm yám m g oab HDBT.ar ã c d oáig uêit c m c t ,c d oáig gn l t hc oac gnânn hp póg ,SH a c c ht irt i h hn l àv áhp máhk ,gn t oh gnort o tgnás gn hc ,c c hcít hnít yuh táhp m hn c h àv y d gn t oh gnortgn d s SH àv VG c t iht n c n it gn hp gn hn c t t àl HDBT,m hp s )C VSC( t hc t v s c gn ht h gnort n hp b t m àl HDBT .c h y d hcí c m v c hp o b m ,o x k ,gn n kcác h hnàht hnìh …,c h aohk t yuht ,t ul hn ,m in iáhk các i h hn lSH púig n it gn hp các àl ,c ht irt n ugn các àl ó ìht SH i v i nòc,SH a c c ht n hn gn t oh n ihk u i n it gn hp àl hcác t i v gn d s VG i gn àm t hc t v gn t i p h p t t m c oh ht t v t m hc gn t uht àl HDBT ,maN t i V a c c d oáig b t iht aig nêyuhc các oehT.c h p c ,c h nôm các c d oáig àv gn d oáig hnìrt áuq uq u ih óc,íl p h hnàh n it àv c hc t )SH( hnis c h àv ) VG( nêiv oáig ohc t iht n ct hc t v n it gn hp gn hn c t t àl )…,c h y d c gn d ,c h y d gnùd àl i g nòc yah( )HDBT( c h y d b t iht ìht )c ( bnilK .xtoL oehT NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A1 1 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬS .c h y d gn l t hc oac gnân,HDBT i v c iv màl c l gn n gn c gn t SH àv VG ohc púig s yàn eludoM .o t oà àv c d oáiG Ba c hn yuq oeht c h c b ,c h p c các ohc HDBT v nauq nêil óc u il iàtcác mêht o hk maht nên VG c ht n ik mêht óc nêihn yuT .nâht n ba c y d gn ig cát gnôc v c hp HDBT hnìh i ol các oél oéhk p h t k t ib,o t gnás ,gn gn n VG i gn t m hnàht rt àv hnìm a c gn n hk a i tc yuh táhp ht óc VG ,ó auQ .c h y d hnìrt áuq gnort gnúhc gn d s àv HDBT v n b c c ht n ik gn hn VG ohc p c gnuc s yàn eludoM .c h y d hnìrtáuq gnort gn d s uq u ih oac gnân àv ón a c gn d cát t t yuh táhpc u i ol gn hc i m ohc oas óc ã HDBT hnìh i ol các ht c gn d s hc oh k ar hn àm màl t àv b gnart c HDBT s oàv c n C.c h nôm )KGS( aohk oáig hcás gnud i n k c hn nâc ,u c nêihgn n c VG .n um gnom hn t gnôhk s gn c c h y d gn l t hc y v hn àv gnurt p t mék,n n náhc s SH ,p l nêl ig a c c b các n gn h hn s c h t it t mgnort HDBT hnìh i ol t m u ihn auq gn d s u N .SH a c c ht n ik uhtp it hnìrt àv p l nêl t it i m a c u c uêy i v p h ùhp HDBT gn d S gn c àv c m gnú HDBT gn d S — .uahn cáhk nauq cáig u ihn gn b HDBT các t nitgnôht n hn p it ht óc u c h p l gnort írt v i m i gn SH púig ,t hn ílp h c h p l nêrt HDBT yàb hnìrt írt v mìt àl hc gnú HDBT gn d S hc gnú HDBT gn d S — .SH a cý úhc s nát nâhp màl t ol gnàh ar a c HDBT gn t n ih hnárt,n n c )HDPP( c h y d páhp gn hp àv gnud i n cúl gnú oàv n ih t ux ón u n ,oac uq u ih óc gn d s c HDBT t M .) b n uhcn v uên , m i g ,t d n d ã VG ó c rt( t hn íl mât iáht gn rt i v p hùhp ,t hn tás nauq c n um gnom ,t iht n c SH cúl c h iàb a c t iht n c cúl oàv HDBT gn d s i hp àl a hgn óc c úl gnú HDBT gn d S cúl gnú HDBT gn d S — 02 TPHT ELUDOM | 2 1i u c uêy gn pá .SH a c c ht n hn gn t oh n ihk u i ,c hc t SH àv VG ohc púig nit gnôht n ugn àv gnud i n àl ,c h y d gn l t hcoac gnân n hp póg gn rt nauq n it gn hp gn hn gnort t m àl HDBT .c h y dgn l t hc oac gnân gnôhk ,HDPP c i m i gnôhk àv íhp gnãl b sHDBT ìht gn d s cát gnôc t t n ih c ht gnôhk u n ,TPHT gn rt i mgnort gn rt nauq àv t iht n c t r màl c iv t m àl HDBT uq u ih gn d S N Ồ U G N N IT G N ÔHT GN UD I Ộ N .C .c h y d gn l t hc oac gnân àv c h y dhnìrt áuq gnort i n ih HDBT àv gn ht n yurt HDBT gn d s c ht ý óC ộđ i áht ềV .3.2 .c h nôm c h y d uq u ih gn t màl i n ih HDBT àv gn ht n yurtHDBT các gn d s p h i hp gn n k ,HDBT gn d s gn n k oac gnâN — .i n ih HDBT àv gn ht n yurt HDBT uq u ih gn d S — .TPHT gn rt các HDBT gn d s gn rt c ht c hcít nâhP — gn ăn ĩk ềV .2.2 .c h nôm HDPP i m i gnort HDBT a c òrt iav v t ib u ih oac gnâN — .HDPP i m i gnort àv c h y d gnort HDBT a c òrt iav c hn cáX — .HDBT i ol nâhp àv HDBT v m in iáhk c m N — cứh t n ếik ềV .1.2 ỂH T Ụ C U ÊI T CỤM .2 .yan n ih n o iaig gnort )TPHT( gnôht hpc h gnurt gn rt các c h y d gn l t hc oac gnân àv HDPP i m ic iv i v i HDBT uq u ih gn d s c iv a c gn rt nauq m t u c nêihgN G N U HC U ÊI T CỤM .1 UỆI L IÀT UÊI T CỤM .B3 1 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬS :uas hn s i b t ôm c ó gn ht h ,c h gn rt C VSC gn ht h óc u c h gn rt i M c h gn rt C VSC gn ht H . hgn gnôc àv t uht k c h aohk a c b n it od àv c h y d gn l t hc oac gnân ,n id nàot c doáig u c uêy od gn r m màh i n óc gnàc yàgn m hp s CVSC v m in iáhK .)…,hnìh ôm ,m ihgn íht c gn d ,cóm yám( HDBT — .c h gn rt n iv ht àv hcáS — .)…,nêiv nôuhk ,p t iãb i hc nâs ,c h p l ,a c àhn( s gn rT — .n hp b ab màl aihc nâhp c m hp s C VSC gn ht H .gn d s àv íl n uq gnort i gn rt tí gnôhk ar o tgn ht h a c úhp gnohp àv gn d a hníT .t uht k t m v p t c hp ign t n hp b s t m óc àv i ol gn hc v gn d a gn ht h t m àl yâ .p t c h àv y d gn ig c iv v c hp n it gn hp các,nôm b các HDBT ,gnùd nêyuhc b gnart ,m ihgn c ht n v ,p t iãb,i hc nâs ,gn d yâx hnìrt gnôc các :m g oab m hp s C VSC gn ht H .c d oáig hcí c mc t cáhk c d oáig hnít gnam gn t oh các àv p t c h ,y d gn igc iv oàv gn yuh c t hc t v n it gn hp các c t t àl m hp s C VSC N ẢB ƠC N IT G N ÔHT cọh gnờưrt tấhc tậvởs ơC /mạhp ưs tấhc tậv ởs ơc mệi n iáhk uểih mìT :1 gnộđ tạoH CỌH YẠD Ị B TẾ IHT 1 g nud i ộN …,i m t m ,gn ht gn c p t c h SH ,p l nêrt naigi ht u ihn t m VG gn rt hnìt n n d nòc p h gn rt óc oac gnôhk p tc h uq u ih n n d s oá uhc b n uhc s óc a hc ,n it ut hcác t mHDBT gn d s u N .SH ohc hnàh c ht gn n k n yul nèr àv o t gnás yud t c l gn n n irt táhp ,c ht n hn n ugn y cúht gn d cát óc i hp nòcàm gn ig iàb oh hnim m hn hc gnôhk HDBT gn d s c iv ,HDPP i m 02 TPHT ELUDOM | 4 1 . tn i n B .61 . pamdniM m m n hp gn b k t iht yud t n B .51 . t n i n iv ht/o n iv hT .41 …,n iv t n i c h y d hnìh ôM .31 ht ,n ôm b . o m ihgn íht gn òhP .21 c h gn òhp . bc l ,hn àh c ht c t . p t c h etisbeW .11 ,m ihgn ,uâhc ,pnâSiãb . t n i CT HDAG i — íht gn òhp,)TTNC( nit gn ôht hgn ,c h gn òhp .c n n i — gn ôc gn d gn óc )CTHDAG( ohc b t iht .c iv màl c c hcít c h y d ná oáiG .01 gn ht H — gn òhp i hK — .)…,gn hp .n ôm .n iv htôm m ihgn íht , o m ihgn nêyuhc t ,n ôm b c híht ,gn hp ôm hnìh ôm( c ác a c c iv gn òhp ,hnàh)HD MP( c h y d m m n hP .9 màl gn òhp c ht gn òhp . hnìh a ,hn ìh gn B .8 … ettessaC/mâ ,gn òhp ,m ihgn . mâ ihg a , gn B .7 ihg yáM — n v ,hníhc íht gn òhp .u auq u ihc hnàh b t iht ,c h gn òhp n yut ôV — i hK — yám ohc gnù d gn ort n B .6 …, d túb gn ht H — .u ihc nè mihP .5 gn n a , gn rt n hp .c l nêil nit . bi n u ihc yáM — ,ac im gn b gn ôht b t iht gn ôht oaiG —.m ihgn íht t hc áoh , c gn D .4 u auq ,ne gn B — gn ht H — . t v u m , hnìh ôM .3 . hnìrt u ihc yáM — . .. ,p t .gn m gn ôc i hk .) d túb àv yat hnít yáM — c h u ihp àv hnít yám các àv cúrt gn b k t iht ( yud t n b :)c h p l ,n s ni p t gn ht H — n ik ,nauq,a ohk oáig u ib , n B .2 iàb v ,KGS — ,c h p c oeht( .gn rt hn c nêiv .a ohk oáig hn , hnarT .1 c h n ôm các .p l a c a c gnuhc n ôuhK — )c h p l ohc gnuhc t uht k gn ht t uht k gn ht : s ,gn rt , c h p c oeht( nôm b HDBT gnùd H DBT h b gnarT h b gnarT gn ht H H DBT c h gn rt t uht k gn t H c h gn rt CVSC5 1 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬS . uq u ih ,c h aohk hnít o b m i hp HDBT gn ht H )2( .gn ht h hnít o b m i hp HDBT gn ht H )1( cọh yạd ị b tếih t g nốh t ệh aủ c u ầc uêy cáC .2 .c h y d hnìrt áuq ohc nauq c rt hnít oac gnân i hp HDBT gn ht H )6( .c h i gn àv y d i gna c m hp s gn oal gn c hn m ig màl i hp HDBT gn ht H )5( .SH a c p t c h êm yas s àv u c uhn nãm a ht i hp HDBT gn ht H )4( .nit gnôht i t n yuhc àv u il iàt yàb hnìrt p hn gn c gn t ,c h y d uq u ih oac gnân i hp HDBT gn ht H )3( .u c nêihgn hnìrt áuq gn t i,gn t n ih v y ,c ht írt nit gnôht p c gnuc i hp HDBT gn ht H )2( .m hp s gn oal a c ùht c c gnôc àl HDBT gn ht H )1( cọh yạd ị b tếih t gnố ht ệh aủc g năn cứhC .1 N ẢB ƠC N IT G N ÔHT cọh yạd ị b tếi ht g nốht ệh u ểi h mìT :2 gnộđ tạoH .m hp s C VSC a c n hp b các uêN .2 ?ìg àl c h gn rt C VSC /m hp s C VSC n b oehT .1 :uas v m ihn gn hn n ih c ht c h gn rt C VSC v hnìma c t ib u ih oàv a d àv gn t oh a c n b c nit gnôht c yãh n B ỤV MỆIHN 02 TPHT ELUDOM | 6 1 .m n gn h HDBT m s aum àv hnàh c ht gnòhp,nôm b gnòhp gn d yâx t u íhp hnik b n uhc ,hc oh k gn d yâX )b .gn hp a các i t HDBT cát gnôc v n dgn h ,o hc n b n v hnàh nab àv HDBT n irt táhp hc oh k gn d yâX )a HDBT cát gnôc v hp hnàht ,hn t các a c hnàh u i àv íl n uq cát gnôC )2( .HDBT m s aum v gn hp a các n d gn H )e .u iht i t HDBT u m áig n hn m hT — .u iht i t HDBT u m oaig n yuhc ,t ux n S — .HDBT u m hnàh nab àv hn m ht , k t ihT — .u iht i t HDBT c m hnad hnàh nab àv hn m ht ,gn d yâX — :m g oab n ih c ht hnìrt yuq t hn gn htó gnort gnôht hp c d oáig b t iht cát gnôc v hn yuq hnàh naB )d .c h c b ,c h p c,c h hnàgn các u iht i t HDBT c m hnad hn t yuQ các hnàh naB )c .HDBT b gn t i v i t uht k n uhc yuqàv hnàh c ht gnòhp ,nôm b c h gnòhp t uht k n uhc yuq hnàh naB )b .HDBT cát gnôc v n d gn h ,o hcn b n v hnàh nab àv HDBT n irt táhp v c l n ihc hc oh k gn d yâX )a .HDBT cátgnôc v o t oà àv c d oáiG B a c ôm v hnàh u i àv íl n uq cát gnôC )1( :m g oab yàn cát gnôC.c d oáiG hnàgn a c nêyux gn ht gn t oh t m àl HDBT cát gnôC .HDBT c v hn l v v m ihn các n ih c ht hnìrt áuq àv c iv gnôc gn ht h àl HDBT cát gnôC cọh yạd ị b tếi ht cát g nôC .3 .gn t oh u ihn ohc ,nôm b u ihn ohc,nôm b t m ohc u i t gnuhc gnùd hnít o b m i hp HDBT gn ht H )6( .t uht m hnít o b m i hp HDBT gn ht H )5( .nàot na hnít o b m i hp HDBT gn ht H )4( .m hp s hnít o b m i hp HDBT gn ht H )3(7 1 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬS .HDBT gn ht h a c n b c gn n c hc uêN .1 :uas v m ihn s t m n ih c ht HDBT v hnìma c t ib u ih oàv a d àv gn t oh a c n b c nit gnôht c yãh n B Ụ V MỆI H N .gn rt àhn gnort c h y d gn t oh v c hp HDBT gn d o b ,n uqo b ,gn d s ,íl n uq cát gnôc v HDBT c hc nêiv , VG gn d i b c hc T — .HDBT màl t , k t iht ,u c nêihgn c hc T — .gn rt àhngnort HDBT cát gnôc v hc oh k n ih c ht hnìrt áuq art m ik c hc T — .gn rt àhn a cóc n ih HDBT gn ht h gn d o b ,n uq o b ,nìg ig ,p x p s c hc T — .cáhk c d oáig gn t ohcác àv c h y d gn t oh ohc v c hp HDBT gn d s cáht iahk c hc T — .gn rt àhn a c HDBT a hc a s gnus b ,m s aum c hc T — .gn rt àhn a c HDBT cát gnôc v hc oh k gn d yâx c hc T — :m g oab c h gn rti t HDBT cát gnôc a c v m ihN .gn rt àhn a c c h y d gn t oh ohc uq u ih óc n ih c ht m hn HDBT c v hn l v v m ihn các n ih c hthnìrt áuq àv c iv gnôc gn ht h àl c h gn rt t m i t HDBT cát gnôC cụ d o áig ởs ơc các i ạt cọh yạd ị b tếi ht cát g nôC .4 .HDBT màl t oàrt gnohp hnàh u i àv c hc T )f .HDBT cát gnôc v c d oáig s c các a c v m ihn các n ih c ht c iv art m ik c hc T )e .c h y d gn t oh v c hp HDBT gn d o b ,n uq o b ,gn d s ,íl n uq cát gnôc v HDBT c hc nêiv , VG gn i gn d i b c hc T )d .m n gn h HDBT m s aum c d oáig s c các n d gn H )c 02 TPHT ELUDOM | 8 1 tnempiuqE gnihcaeT — c h y d gnùd — tnempiuqE loohcS — c h gn rt b t ihT — tnempiuqE lanoitacudE — c d oáig b t ihT — :yan n ih n o iaig gnort ión àv t iv gn nôgn gnort gn d s c gn htyâ i d i g nêt cáC .HDBT v uahn cáhk i g nêt u ihn óc ,yan n iH cọ h yạd ị b tếih t mệi n iáh K .1 N ẢB ƠC N IT G N ÔHT c ọh yạd ị b tếihtaủ c gn ăn cứhc àv tấhc nảb ,mệi n i áhk uểih mìT :3 gnộđ tạoH .c d oáig s c các àv o t oà àv c d oáiG s các ;o t oààv c d oáiG B a c HDBT cát gnôc v hnàh u i íl n uq cát gnôc õr màL .3 .HDBT gn ht h a c u c uêy các uêN .29 1 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬSi h hn l SH púig n it gn hp àl ,c ht irt n ugn àl nòc HDBT i ht gn;SH a c c ht n hn gn t oh n ihk u i gn d s VG àm m hp s k t iht c t hc t v gn t i gn hn m g oab ,c h gn rt CVSC a cn hp b t m àl HDBT :uas hn a hgn hn óc at gnúhc ,yan n ih n oiaig gnort HDPP i m i m hn HDBT a c t hc n b hcít nâhp s T .c h y d hcí c m v c hp o b m ,o x k ,gn n kcác h hnàht hn ìh …,c h aohk t yuht ,t ul hn ,m in iáhk các i h hn lSH púig n it gn hp c ác àl ,c ht irt n ugn các àl ó ìht SH i v i nòc,SH a c c ht n hn gn t oh n ihk u i n it gn hp àl hcác t i v gn d s VG i gn àm t hc t v gn t i p h p t t m c oh ht t v t m hc gn t uht àl HDBT :maN t i V a c c d oáig b t iht aig nêyuhc các oehT .c h p c ,c h nôm các c d oáigàv gn d oáig hnìrt áuq gnort uq u ih óc ,íl p h hnàh n it àv c hc t SHàv VG ohc t iht n c t hc t v n it gn hp gn hn c t t àl )…,c h y d cgn d ,c h y d gnùd àl i g nòc yah( HDBT ìht )c ( bnilK xtoL oehT .)m hp s CVSC( c h gn rt CVSC gn ht h cúrt u c a c t hn gn rt nauq àvu y hc t hnàht àl ,c h y d gn t oh ohc o b m n ik u i àl HDBT — .c d oáig àv c h y d hcí c m vc hp ,c d oáig c iv o b m ,o x k ,gn n k các h hnàht hnìh m hn…,c h aohk t yuht ,t ul hn ,m in iáhk i h hn l SH púig n it gn hpàl ,c ht n hn gn t oh n ihk u i n it gn hp àl hcác t i v gn d sVG i gn àm t hc t v gn t i p h p t t m c oh ht t v t m àl HDBT — .c h p c ,c h nôm các c h y d àv c d oáig hnìrt áuq uq u ih óc ,íl p hhnàh n it àv c hc t SH àv VG ohc t iht n c t r n it gn hp àl HDBT — :uas hn HDBT v a hgn hn u ihn óC .HDBT a c t hn gnuhct hc n b u ih u d các c hná n hp u nêrt i g nêt các ,t hc n b V lairetaM gninraeL — u il c H — tnempyuqE gninraeL — c c H — ytilicaF gnihcaeT — c h y d n it gn hP — tnempiuqE gnihcaeT — c h y d c gn D — tnempiuqE gnihcaeT — HDBT — 02 TPHT ELUDOM | 0 2c hc t SH àv VG ohc púig c iv gnort n l ot gn n hk óc HDBT các y htn hn at i gN .i n ih HDBT các àl t hn ,i m HDBT các oàv a i hpt iht n c HDPP ,hnìrt gn hc gnud i n v i m i u c uêy gn pá .c h y d oàv TT&TTNC gn dgn àv nìhn ehgn n it gn hp các gn rt úhc ó gnort ,c d o áig b t ihtgn d s uq u ih oac gnân àl t ib c àv b gnart gn c gn t i hp àl cáhkoàn hc ác óc gnôhk ìht ó u i c t n uM .u c nêihgn t c l gn n,hnàh c ht c l gn n ,SH a c c ht n hn hnìrt áuq áoh c c hcít gn hux oeht i hp i m HDPP y v ì V .n irt táhp t ,c h t c l gn n hnàhthnì h i hp i ht gn ,i m c ht irt c hn l m ihc gn hn gnôhk SH oàn ht hn y d gnud i n n hc a l i hp n c ,y v ìV .u h c l b gnóhchnahn gnôht hp c h c b y d me c ht irt u ihn ,t uht k c h aohka c oãb v hn n irt táhp s i v gnùc ,nit gnôht n gnùb i i ht gnorT .gnôht hp gn rt cáci t c h y d hnìrt áuq gnort yàn hgn gnôc u t hnàht gn hn c gn dn t àv i m hgn gnôc n ik u i gn hn i v c gn hcíht i hp gn có od c h y d c iv ,tenretnI àv NAW ,NAL gn m auq gnôht uq u iht r àv gnóhc hnahn ,n ig n ,gn d a gnàc yàgn nit gnôht n ib hp àv rt u l gn n hk ,)TT&TTNC( gnôht n yurt àv nit gnôht hgn gnôc a coãb v hn n irt táhp s i V .i ig ht nêrt aig c uq các c t t c d oáiGhnàgn ohc ar t u gnàh u c uêy t m àl yan n ih HDPP i m i c i V .n um gnom uq t k t m hn gn d s ihk SH àv VG ohc nàot na àv mm ht , t hnik ,m hp s c h aohk v u c uêy các nãm oht i hp gn c i htgn ,hnìrt gn hc gnud i n c gn pá n hc a l ,c hn nâc ci hp HDBT i M .hnìrt gn hc ,gnud i n a c m i c các n id nàot hcáct m n hn ít i hp HDBT l i b ,HDBT a c n b c m i c gn hn hnyuq c h y d gnud i N .HDPP àv gnud i n a c i hp ihc s u hc HDBT .c h y d hnìrt áuq a c u y hc t hnàht 6 gnort 1 àl HDBT ìht i n ih c h y d n ul íl m i nauq oehT .c h y d hnìrt áuq gnort gn d s SH àv VG c t uht k n it gn hpgn hn c t t àv t hc t v gn t i gn ht h àl HDBT u ih ht óc at ,y v hN .c h y d uêit c mc n ih c ht c iv ohc o b m gn n k hnàht hnìh ,c ht irt uq u ih1 2 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬS gn t m rt gnàh ihc i hp c n àhN m n gn H .c d oáig gn l t hcoac gnân n hp póg gn rt nauq t r òrt iav óc HDBT ”n uq o b àv gn d s, b gnart“ ó gnorT .iàd uâl n uq o b àv gn d S → TPHT gn rt các ohc b gnarT → t ol gn t ux n S → hn hc u iH → ht t ux n s àv hn hc u iH→ m ihgn hT → ht hC → u m n ih ht ,u c nêihgn gn c gn dyâX → b gnart c m hnad gn d yâx ,KGS àv hnìrt gn hc T :uas u y hcn o iaig các auq i rt i hp TPHT gn rt các n HDBT c b gnart .TPHT KGS àv hnìrt gn hc gnud i n i m i c iv a c gnôc hnàht s hn t yuq gn rt nauq t hnàht t m àl HDBT .c h páhp gn hpàv y d páhp gn hp i m i n ht hnit oeht SH ohc c c hcít c ht n hngn t oh c hc t gn h oeht t iv c i m TPHT KGS àv hnìrt gn hC .úhp gnohp àv gn d a c ht irt n ugnàl a v ,SH a c c ht n hn gn t oh n ihk u i ,nit gnôht i t n yuhcVG púig c gnôc àl a v HDBT .HDBT a c írt v i yaht màl gna àvã gn d gn gn hn ,c h y d hnìrt áuq oàv TT&TTNC gn d gn c iv a cn l ot gn n hk gn hn ar o t gna yàn gn m hcác c uC .gnêir ión c doáig hnìrt áuq àv gnuhc ión at gnúhc i h ãx gn s i a c t m i m i t c suâs gn cát gna gnôht n yurt ,c h nit c v hn l các m g oab nit gnôhtc v hn l gnort gn m hcác c uc t ib c …,c h hnis hgn gnôc gn mhcác ,nit gnôht gn m hcác ,i m hgn gnôc gn m hcác hn uahn p it k gn m hcác c uc các t ol t m i b u d hná c yan n ohc XX k ht a c 05 m n gn hn t ar n id hgn gnôc c h aohk gn m hcác c uC .ar ã c d oáig uêit c m c t ,c d oáig gn lt hc oac gnân n hp póg ,SH a c c ht irt i h hn l àv áhp máhk ,gnt oh gnort o t gnás gn hc ,c c hcít hnít yuh táhp m hn c h àv y dgn t oh gnort gn d s SH àv VG c t iht n c n it gn hp gn hn c t t m g oab ón ,m hp s C VSC gn ht h gnort n hp b t m àl HDBT .úhp gnohpàv gn d a c ht irt n ugn àl a v ,SH a c c ht n hn gn t oh n ihk u i,nit gnôht i t n yuhc VG púig c gnôc àl a v HDBT ,c h y d hnìrt áuq gnorT.SH a c hnim gnôht t hc t y d i hk , ut írt n irt táhp àv gn d oáig,c d oáig gnud i n các c n ih c ht VG t iht n c n ik u i gn hngnort t m àl ,n it gn hp àl HDBT .c h y d c iv a c uq u ih oac gnânn hp póg ,SH a c c c hcít hnít yuh táhp m hn p t c h gn t oh các 02 TPHT ELUDOM | 2 2 . VG a c gn h hn ,n d gn h s i d c ht n hn t ,c h t HDBT i v c iv màl SH .SH a c c h t hnìrt áuq hnàht rt c h y dhnìrt áuq ohc màl ,c ht n hn t hnìrt áuq hnàht rt c ht n hn hnìrt áuqohc màl ,c d oáig t hnìrt áuq hnàht rt c d oáig hnìrt áuq ohc màl HDBT — c d oáig gn n c hc óc HDBT )3( .c h y d v m ihn cácn ih c ht c hc t p h i hp ,cát gn t uahn gnùc àv c h y d hnìrt áuqgnort n hn p it c h i gn àv y d i gn c s hná n hp ón àm t it ihcàv gnud i n cáC .yud t a c àv nêihn t a c i h ãx a c nauq hcáhk t ulyuq các ,hnìrt áuq các ,gn t n ih ,t v s các hná n hp ón ,) l c hcáct m nauq hcáhk c ht n ih t ôm c oh( nauq hcáhk c ht n ih àl HDBT hná n hp gn n c hc óc HDBT )2( . uq u ih àv íl p h àl oàn HDPPn hc a l c iv n y d i gn gn h ón ,HDPP v nit gnôht a hc HDBT — .c h i gnn nit gnôht i t n yuhc HDBT gn d s àv ó nit gnôht gn hn vt ib u ih y d i gN .c h y d gnud i n v nit gnôht y a hc HDBT — nit gnôht gn n c hc àl HDBT a c t hn gn rt nauq àv n b c gn n c hC )1( c h y d b t iht a c gn n c hc cáC .b .HDPP àv gnud i n a hc màh HDBT — .c h aohk nit m in o t àv c ht n hn hnìrt áuq n gn túr n it gn hp àl HDBT — .c h aohk àhn cáca c u c nêihgn páhp gn hp àv c ht n ik n ih iát n it gn hp àl HDBT — .c d oáig n n a c áoh n v gn rt u ib àl HDBT — .t hc t v gn t i các v nit gnôht gn a hc HDBT — .i l c rt h ht các a c t hc t v ihp àv t hc t v n s id ón gnort gn a hc HDBT — .c h y d hnìrt áuq hná n hp ,u c nêihgn gn t i các hná n hp HDBT — c h y d b t iht a c t hc n B .a cọ h yạd ị b tếih t aủ c gn ăn cứhc àv tấhc nảB .2 .n l t r íhp gnãl nên yâg s ìht t t gnôhk HDBT gn d s àv n uq o b u N .c n c gnort TPHT gn rt các ohc HDBT b gnart3 2 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬS . oh hnim d ív ohC .HDBT a c gn n c hc àv t hc n b õr màL .2 ?ìg àl HDBT .1 :uas v m ihn s t m n ih c ht HDBT v hnìma c t ib u ih oàv a d àv gn t oh a c n b c nit gnôht c yãh n B Ụ V MỆI H N .gnêir ión c h iàb t m gnortc ht n ik v n gn t ,c h iàb gn t ohc ,gnuhc ión c h y d hnìrt áuqgnort gn t oh SH àv VG ohc p it c rt v c hp n it gn hp àl HDBT v c hp gn n c hc óc HDBT )4( .n id nàot c d oáig gn n c hc ócHDBT .i ol nâhn hnim n v n n a c n irt táhp hnìrt áuq a hc màh HDBT — .c h aohk màl hcác , hgn yus,c ht n hn óc SH ,HDBT i v c iv màl auq gnôht àm ,c ht irt n hn p it hc gnôhk SH ,HDBT auQ .c h aohk àhn các a c yud t a hc màh HDBT — 02 TPHT ELUDOM | 4 2 .c ht n hnn c gnud i n a hc gn t i àl a v ,c ht n hn n it gn hp àl a v ht óc gnúhc ,páhp gn hp àv gnud i n a c n hp b àl HDBT ,y v hN .c ht n hn gn t i àl òrt iav gnó i ht gn n l ot c ht irt gn n m itt m gn a hc gnúhc ,oac t r m hp s hcí c m hn ít gnam àv h n cáxgn n c hc óc t uht k c h aohk m hp n s các àl HDBT .gn rt àhn a cHDBT i ol i m oàv hná n hp c gn c ó n irt táhp s àv n irt táhp hgn gnôc c h aohk àm ihk n h õr n ih ht gnàc yàn n V .i l c gnàv HDBT các auq gnôht hná n hp c c h y d gnud i n ,cáhk t M . uq u ih hcác t m HDPP các ciahk n irt i m p h ùhp àv HDBT óC .gn gn t HDBT các óc i hp óoàn gnud i n các i h hn l àv t n yurt páhp gn hp i m n ih c ht;p h hcíht páhp gn hp t m óc n c àv ht c gnud i n gn hn óc hcí c mi m i v i y v hN .hn t hn hcí c m t m gnùc i t n it m hn hncáx ã páhp gn hp àv gnud i n gn hn óc gnùc àv uahn i v u i t cátgn c c h i gn àv y d i gn c c h gn t oh àv y d gn t oh ógnort hnìrt áuq t m àl c h y d hnìrt áuq hn gn hk ã c h y d n ul íL HDPP àv gnud i n a c n hp b t m àl HDBT )2( .c h y d — c d oáig páhp gn hpi m i àv gn d n v c iv oàv n l ot n hp póg HDBT a n n h àv c hi gn a c o t gnás àv gn hc ,c c hcít hnít c yuh táhp i ht gn;c ht n hn gn t oh a c n v nàot s ar o t s HDBT ht ì V .gn t oh i vt k n g nôul yud t àv yud t i v n il i nôul gn c oàn gn t oh t m ìk t bó ihk gnort ;hnàh c ht ,nauq c rt ,m ihgn c ht n it gn hp àl HDBT,cáhk t M .n it c ht àv n ul íl a ig t k nêil ,n ul íl n v gn hn ”nauqhcáhk gn hc hnim i gn“ iav gnó ón ìv c u iht ht gnôhk HDBT )1( cọh yạd h nì rt áuq cọh yạd ịb tếi ht aủc aĩh gn ý àv ír t ị V .1 N ẢB ƠC N IT G N ÔHTcọh yạd ịb tếiht aủc aĩhgn ý àv òrt iav ,írt ịv uểih mìT :4 gnộđ tạoH5 2 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬStí gnôhK .)tcejorP TAV u il iàt oeht — %9 cáhk nauq cáig các ;%18 nìhn,%11 ehgn : c m các óc c ht irt uht p it c iv gnort nauq cáig các a cgn n hk gn hc hnim ã c h aohk( n h oac uq u ih óc ”nìhn hnêk“ ìhtnit gnôht n hn uht ”hnêk“ các gnorT .c h i gn a c c ht n ik i h hn l s i v i gn rt nauq òrt iav gnó nauq c rt s ,c h y d hnìrt áuq gnort,i gn noc a c ht c yud t ,hn hnìh yud t gn rt c t táhp t uX c h y d gn l t hc o b m t nâhn àl HDBT )5( . uq u ih óc àvúhp gnohp c h y d gn t oh c ht hnìh u ihn c hc t péhp ohc s gn da àv HDBT u N .p t c h hnìrt áuq gnort gn t oh các hcíht hcík àvn ik u i o t m hn páhp gn hp àv c ht irt gn n m it gn a hc HDBT c h y d c ht hnìh các áoh gn d a n ih c ht c iv oàv n hp póg HDBT )4( …,cáhk c h aohkcác àv íl mât c h aohk ,c d oáig c h aohk a c n irt táhp s hn htn yurt hcác i m i àl HDPP i m i .c d oáig s hc l gnort n hn a htm hp s i ig c ã gn ht n yurt páhp gn hp các n h cáhk i m nàot nàoh páhp gn hp các ar mì t àl a hgn óc gnôhk HDPP i m i .i ol nâhn c ht irt i h hn lgn t oh auq gnôht àv n h u ihn hnàh c ht gn t oh c c h i gN + .c h y d hnìrt áuq oàv c c hcít aig maht àv gn hc c c h i gN + :HDBT n hc t hc nauq nêil óc )mât gnurt àl c h i gn( c h i gna c o t gnás àv gn hc ,c c hcít hnít yuh táhp gn h oeht c h y D —.oac uq u ih i l gnam àv hcí c m hnít óc ”p t c h naig gnôhk“ t m c hi gn ohc i l me …,i l m hc yah n h hnahn ohc màl , hn uht ,ot gnóhp,áoh nauq c rt ,áoh hnìh ôm ,áoh hn hnìh c ht óc c h iàb a cn l nit gnôht gn l t m ,HDBT các óc hN .gn rt àhn các gnort HDPPi m i c iv gnort n l t r n hp póg m hp s t m v ht u i v HDBT — .c h y d hnìrt áuq a c cáhk thnàht các i v c h y d hnìrt áuq aig maht gn l c l a c u i t cát gn c snên o t m hn c h y d hnìrt áuq a c )n ihk u i t ht hc( c h i gn àv)n ihk u i ,c hc t i gn( y d i gn t hnàht các i v hc t hc h nauqóc nòc HDBT ,páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m i v h nauq i m iàogN — HDPP i m i gn rt nauq t nâhn àl HDBT )3( 02 TPHT ELUDOM | 6 2gn d i b ,yat nâhc oél oéhk s ,p t c h ,c iv màl gn n k n yul nèr ,c htn ik c gn c ,hnàh c ht gn n hk ar o t ,c h i gn àv y d i gn a igcát gn c gnùv gn hn gn r m àv ar o t :m hn c c hcít HDPP các n ihc ht ;nit gnôht gn l t hc m ig màl gnôhk àm nit gnôht i t n yurtc t gn t : hn c h i gn àv y d i gn ohc rt h n l ot m hp s gn n hkod ,gn hnis hcác t m gn t u rt n v các yàb hnìrt péhp ohc nòcàm ,gn t n ih àv t v s các oàv uâs i n ik u i o t gn hn gn hc HDBT .n it c ht oàv c ht n ik gn d n v ,áoh gn ht h , c gn c ,hnàht hnìh ,gn d yâx gn n hk óc i n ih HDBT gn ht H m hp s uq u ih oac gnân n hp póG )7( .c h y dgnort ht n yurt c c ht n ik v nêrt t hc hnít các o b m n hp pógHDBT ó ihk gnorT …,gn v n b àv c gn d n v ,n it c ht ,áoh n yuhc,gn ht h ,táuq gn t ,c h aohk ,cáx hníhc :hnít o b m i hp n c c hi gn n y d i gn t i t n yuhc c ht n ik gn l t hc ,c h y d gnorT c h y d gnort c ht n ik các gn l t hc o b m n hp póG )6( . hgn y d gn rt các c h y d gnort ”nauq c rt c t nêyugn“ n ih c htc iv ohc púig s c nauq c rt c h i gn àm ht c hnìh u m gn hnhnàht áoh táuq iáhk ,áoh hnìh ôm c c h y d gnud i n các cáhkt M .u il iàt gnort c h aohk gn t n ih ,t v s t hc n b c s uâs cáht iahkpéhp ohc HDBT y v hn gn d cát các i V .t r õr ht u óc nìhn — ehgnn it gn hp ó gnort àm ,HDBT các a c ” púig“ s óc n c ó gn hpôm c i V .gn t u rt n v gn hn gn hp ôm c iv n n c ,yud t gnorT .c c hcít c h y d hnìrt áuq hnàh n it u yt t n ik u i àv n it gn hp àl HDBT ,y v hN .t iht n c gn n k gn hnc óc h ó gn t oh các auq i ht gn ;c uht uq t k gn hnhnim gn t àv hc t hc i ig íl gn t n ih các iõd oeht t ,áhp máhk tgn t oh các oàv c ht ý óc aig maht c h i gn u c uêy c c hcít c h y D . ht c n it gn hp , c gn dcác gn d s c iv gn b )téx n hn ,tás nauq ,cát oaht ,pár p l( m ihgn c htmàl p it c rt c n c t r c h i gn ,hnàh i v iô i c h íl nêyugn oehT.gn t u rt s ón gnort gnam ìg gn hn c t yuq i ig i m nauq c rtn it gn hp a c c c hcít rt h s n n c p t c hp p t c h gnud i n7 2 | CỌH YẠD ỊB TẾIHT CÁC GNỤD ỬS .c h y d hnìrtáuq gnort SH ohc n irt táhp àv c d oáig ,gn d oáig gnud i n n ih c ht t hn gn rt nauq n ik u i gn hn gnort t m àl HDBT :voloG .P. V oehT cọh yạd h nì rt áuq g nor t cọ h yạd ị b tếih t aủc òr t i aV .3 .HDPP àv gnud i n a c i hp ihc s u hc HDBT .gn rtàhn iàogn nêb àv gnort nêb gn t oh các i n t k ,c h y d v m ihnàv gn n c hc n ih c ht gn l c l các n ik u i ,c ht n hn gn t oh n it gn hp ,c h y d gnud i n ohc nauq hcáhk gn hc hnim HDBT . hgn gnôC àv c h hniS ,c h áoH ,íl t V : hn m ihgn c htc h aohk nôm các i v i t ib c ,gnôht hp gn rt c h nôm các ct t i v i gn rt nauq írt v óc HDBT .c h y d hnìrt áuq a c cáhk t hnàhtcác i v uahn n l gn cát àv c uht hp a v ,p l c hnít gnam a v HDBT .óc ht óc gn rtàhn àm HDBT t c ht oàv a d hn cáx c nòc àm c d oáig uêit c moàv a d hn cáx c hc gnôhk páhp gn hp ,gnud i N .HDPP i v tíhkgn hk h nauq i m óc HDBT ,t ib c .c h y d gnud i n gn a hc nòcàm ,c h y d gnud i n các áoh nauq c rt c oh oh hnim hc gnôhk HDBT.c h y d hnìrt áuq a c gn rt nauq t hnàht gn hn gnort t m àl HDBT .c h y d uêit c m oeht c h y d gnud i n hn l m ihcc h i gn àv t n yurt y d i gn HDBT auq gnôht ,uahn n l gn cátc h i gn àv y d i gN .HDBT óc i hp HDPP t t n ih c ht n uM .HDPPóc i hp gnud i n àv uêit c m c n ih c ht .ó uêit c m cgn pá c h y d gnud i n óc s oàn ht hn c h y d uêit c M .i h ãx — t hnik uêit c m gn pá àv c uht hp gn rt àhn a c c h y d uêit c M .gn gn c a c i h ãx — t hnikgn rt iôm àv )cát gn t m hp s gn rt iôm( gn rt àhn a c c d oáiggn rt iôm gnort ht hn hc t m hnàht o t i l auq cát gn t yàn thnàht cáC .c h i gn ,y d i gn ,HDBT ,páhp gn hp ,gnud i n ,uêit c m:n b c t hnàht 6 m g oab c h y d hnìrt áuq ,gn ht h n c p it hcác oehT cọh yạd hn ìrt áuq aủc cáh k ốt hnàht các iớv cọh yạd ịb tếi ht aủc ệh nau q iốM .2 .c h y d gn t oh n ihk u i àv c hc t gn n hk o t,m hp s gn oal c ht hnìh các n it i c ,p l nêrt naig i ht m ik t it ,c hihk n uc iôl ,úht gn h s ar o t ,c ht irt hn l m ihc t ,c h t gn n hk 02 TPHT ELUDOM | 8 2 .c h aohk êm yas ,c ht n ikm ik mìt n um gnom ,u c nêihgn êm yas gnòl SH ohc n yul nèr ó auQ.SH a c c ht gnurt àv ùc n c ,oél oéhk ,n ht n c ,ìrt nêik hnít n yul nèrpúig hnàh c ht ,m ihgn íht các hnàh n it ihk gnort HDBT các gn d S .%09 uq u ihyagn gn d gn c oh cáhk i gn i l y D → %57 uq u ih hnàh c hT →%05 uq u ih móhn n ul o hT → %03 uq u ih yàb hnìrt , t ôM → %02 uq u ih nìhn ehgN → %01 uq u ih c → %5 uq u ih hnìrt t yuhT c h y d gnortSH a c gn n k ,c ht n ik uht p it c m i v HDPP a ig h nauq i M . ut írt n irt táhp àv c htn ik gn v m n c l T .n ul t k ,p h gn t ,hcít nâhp ,tás nauq gn n K + .u il d p ht uht gn n K + .t uht k b t iht các gn d s gn n K + :gn n k ,c ht n ik gn v m nc h t gn n hk n irt táhp SH ,HDBT i v c iv màl hnìrt áuq auq gnôhT — .m ihgn íht uq t k hcít nâhp àv p ht uht t ib n hN + .hnàh c ht m ihgn íht hnàh n it b t iht pár p L + . b t iht a c gn n hnít ,i g nêt ,t ib n hN + :SH VG a c m i g i h uâccác t c iv auq gnôht SH a c c ht n hn gn t oh n d gn h HDBT — .SH n uq u ih nit gnôht i t n yuhc àvgn a hc n it gn hp àl hcác t i v c ht irt n ugn àl HDBT .n h gnàd d ,n h ht c hcác t m m in iáhk ,gn t n ih ,c iv s gn hn ar n hnSH púiG .c h y d hnìrt áuq a c nauq c rt hnít oac gnân n hp póg HDBT — HDPP i v i HDBT a c òrt ia V )1( .”HDBT i m i àv p c gnân i v bgn n ih c ht c i hp c h àv y d páhp gn hp ,KGS ,hnìrt gn hcgnud i n i m i “ :õr uên ã c d oáig hnìrt gn hc i m i v maN t i Va hgn hc i h ãx àoh gn C c N i h c uQ a c 01HQ/0002/04 t yuq hgN

Viết một bình luận