modun 20 mam non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (84.9 KB, 19 trang )

Đang xem: Modun 20 mam non

MODULE MN 20
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC
MẦM NON
A. Giới thiệu tổng quan:
Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố quan trọng của quá trình dạy
học. Để quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao đòi hỏi phải có sự phối hợp hợp
lý, thống nhất giữa hoạt động học của thầy và hoạt động hộ của trò. Hoạt động dạy
học một mặt phát huy đúng vai trò chủ đạo của thầy, mặt khác phát huy được tính
tự giác, tích cực, sáng tạo tự điều chỉnh hoạt động nhận thức của trò. Phương pháp
dạy học là con đường, chìa khóa giúp người học tiếp cận kho báu tri thức nhân loại
là phương tiện để thầy và trò phát huy mọi khả năng học tập nghiên cứu sáng tạo,
kế thừa phát triển của phương pháp dạy học là một minh chứng cho sự đổi thay
sáng tạo trong nội dung và hình thức của phương pháp dạy học tích cực giữa người
học rèn luyện tư duy chủ động tự chủ đang được coi là phù hợp đối với phương
pháp dạy học ngày nay. Các mô hình dạy học tiên tiến trên thế giới ngày càng chú
trọng đến tính tích cực, tính cá thể hóa nhằm phát huy vai trò, tư duy trí tuệ của
người học. Định hướng phương pháp dạy học đã được Đảng, Nhà nước được Bộ
giáo dục đào tạo xác định trong nghị quyết trung ương 4 (1/ 1993). Nghị quyết
trung ương 2 khóa VIII (12/1996) được thể chế hóa trong luật giáo dục 2005, được
cụ thể hóa trong các chỉ thị của bộ giáo dục và đào tạo. Cùng với sự đổi mới chung
của giáo dục, giáo dục mâm non cũng có những đổi mới nhằm hình thành ở trẻ
những năng lực chung, những nền tảng nhân cách đầu tiên, đổi mới mầm non nhằm
phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của trẻ phát triển toàn bộ nhân cách dưới sự
hướng dẫn hợp lý của giáo viên.
B. Mục tiêu:
Củng cố nâng cao hiểu biết về phương pháp dạy học tích cực, hiểu được bản
chất đặc điểm và ý nghĩa phương pháp hoạt động tích cực
Trình bày và phân tích được nội dung cơ bản của một số phương pháp dạy học
tích cực trong giáo dục mâm non
Vận dụng được phương pháp đạy học tích cực vào tổ chức hoạt động giáo dục
trẻ lứa tuổi mầm non.

Khẳng định sự cần thiết có ý thức tự giác sáng tạo và vận dụng phương pháp
dạy học tích cực vào các hoạt động giáo dục trẻ trong trường mâm non.
C. Nội dung:
1. Nêu sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học
2. Trình bày những thay đổi cơ bản đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
3. Khi đổi mới phương pháp dạy học cần lưu ý những vấn đề gì?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học:
– Đổi mới giáo dục đang diễn ra quy mô toàn cầu đầu tư cho giáo dục từ chỗ được
xem như là phúc lợi xã hội đầu tư cho phát triển, từ những nước đang phát triển đều
1

nhận thức được vai trò hàng đầu của giáo dục đều phải đổi mới giáo dục để đáp
ứng một cách năng động hơn, hiệu quả hơn trực tiếp hơn những nhu cầu phát triển
của chính mỗi quốc gia và hoà nhập với thế giới. Bối cảnh trên tạo nên những thay
đổi sâu sắc trong giáo dục.
*Đổi mới phương pháp dạy học dựa trên các cơ sở sau:
– Cơ sở pháp lý: Trong những năm vừa qua đổi mới phương pháp dạy và học đã
được Đảng, Nhà nước được bộ giáo dục đào tạo xác định: Phải khuyến khích tự
học, áp dụng phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư
duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề. Đổi mới phương pháp dạy học được thể
chế hóa trong luật giáo dục 2005 cũng như được cụ thể hóa trong các chỉ thị của Bộ
giáo dục đào tạo.
– Cơ sỏ kinh tế xã hội: Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa với nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thích
ứng với cơ chế thị trường chuẩn bị cho cuộc sống và có việc làm ngày càng tốt hơn,
người học phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về mục đích động cơ, thái độ học tập.
Người học có ý thức được rằng học tập tốt trong nhà trường là hứa hẹn một tương
lai tốt đẹp, sự thành đạt trong cuộc đời với một đối tượng như vậy, đòi hỏi nhà

trường phải có sự chuyển biến tích cực sự đổi mới về nội dung nà phương pháp dạy
học mặt khác sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải có
người lao động có chất lượng cao năng động, sáng tạo. Có đủ sức giải quyết mọi
vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển thực tiễn của đất nước vì vậy để nâng cao
chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới của đất nước.
+ Cơ sở tâm lý giáo dục: Việc học tập chỉ có kết quả khi người học tự giác nhận
động cơ hoc tập đúng đắn phát huy nội lực để tự phát triển chính mình. Nếu không
có động lực học tập và phát huy yếu tố cá nhân thì không thể có được kết quả thành
công nếu trong quá trình học tập học không phải tích cực tìm tòi không có sự nổ
lực cao để tự chiếm lĩnh nên trí thức nhân loại thì chỉ có thể tiếp thu một phần nhỏ
những gì thấy mà không hiểu bản chất của tri thức đó.
– Khối tri thức của nhân loại qua các thời kỳ ngày càng đồ sộ, việc dạy học trong
nhà trường không thể cung cấp hết khối tri thức, trong thời đại khoa học phát triển
con người có thể tìm kiếm thông tin bằng nhiều cách khác nhau làm cho người ta
không cần thiết phải nhớ hết tất cả tri thức mà điều quan trọng con người học cách
học tức là học cách tìm kiếm thông tin xử trí và liên kết các tri thức có được vận
dụng kiến thức đó vào giải quyết vấn đề của cuộc sống thực tiễn một cách phù hợp
và sáng tạo. Sự bùng nổ thông tin ngày nay khiến người ta phát nghĩ đến một chiến
lược dạy học mới nhằm phát huy vai trò chủ thể học của người học. Giáo viên là
người tổ chức hướng dẫn hứng thú mọi hoạt động người học lĩnh hội, lĩnh hội được
tri thức, kĩ năng hình thành thái độ niềm tin hệ thống giá trị mới.
Trẻ lứa tuổi mầm non là thời kỳ phát triển mạnh mẽ về thể chất, trí tuệ, cảm xúc.
Trẻ tương tác tích cực với những gì diễn ra xung quanh chúng. Bản chất việc học
trẻ em là thông qua bắt chước, khám phá trải nghiệm thực hành dễ hiễu về sự vật
hiện tượng diễn ra xung quanh đồng thời trẻ học cách diễn đạt những hiểu biết
2

thông qua những chia sẽ trao đổi với bạn bè. Trên cơ sở đó trẻ phát triển năng lực
tư duy, sáng tạo trẻ tiếp thu kiến thức và hình thành các kỹ năng qua chơi qua trải

nghiệm. Trẻ phát triển các khái niệm qua nhiều trải nghiệm phối hợp các giác quan
chơi là hoạt động chủ đạo và là hình thức cơ bản giúp cơ thể phát triển giáo viên
khai thác các tình huống cũng như vật liệu khác nhau để khuyến khích trẻ chơi
khuyến khích trẻ hoạt động cùng nhau đặc điểm tâm lý lứa tuổi này rất thuận lợi
cho việc đổi mới phương pháp dạy học đồng thời đặt ra yêu cầu phải đổi mới
phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ.
2. Những thay đổi căn bản của đổi mới phương pháp dạy học
– Đổi mới phương pháp dạy học được hiểu là sử dụng các phương pháp dạy học
theo cách mới trong điều kiện mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học
theo cách mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học, hay nói cụ thể hơn
thì đổi mới phương pháp dạy học một cách hợp lý nhằm phát huy một cách tích
cực, chủ động, sáng tạo phù hợp với đặc điểm phát triển và điều kiện thực tiễn của
người học.
– Tuy nhiên chúng ta cần hiểu không có một phương pháp dạy học nào tuyệt đối với
mục tiêu và nội dung dạy học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu
nhược điểm và giới hạn và sủ dụng riêng. Đổi mới phương pháp dạy học không có
nghiã là phủ nhận hoàn toàn các phương pháp dạy học truyền thống và tuyệt đối
hóa các phương pháp dạy học hiện đại. Việc phối hợp đa dạng các phương pháp
và hình thức dạy học trong toàn bộ quá trình dạy học là phương pháp quan trọng để
phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học. Đổi mới phương pháp học
cần khai thác những yếu tố tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống sử
dụng chúng một cách hợp lý có hiệu quả trong sự kết hợp hài hòa với các phương
pháp dạy học hiện đại. Bản chất của đổi mới phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm
trung tâm”. Người dạy thay vì truyền đạt kiến thức chuyể sang tổ chức các hoạt
động phù hợp nhằm cung cấp cho người học phương pháp thu nhận thông tin một
cách hệ thống, có tư duy phân tích và tổng hợp. Khi đó người dạy phải hiểu được
nhu cầu của người học cần gì và có thể học như thế nào hiệu quả nhất để cung cấp
thông tin, định hướng mục tiêu học tập tổ chức hướng dẫn người học chủ động tư
duy nhận thúc thực hành sáng tạo trong quá trình tiếp nhận tri thức. Điều này đời
hỏi người dạy phải tìm kiếm tự chọn các phương pháp giáo dục phù hợp với người

học.
– Trong giáo dục mâm non cũng vậy đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa
là phủ nhận những phương pháp dạy học cũ mà chính là quá trình vận động phối
hợp các phương pháp dạy học một cách phù hợp, phát huy hết những ưu điểm và
khả năng có sẳn của các phương pháp dạy học truyền thống đồng thời phối hợp các
phương pháp đó trong quá trình tổ chức hoạt động của trẻ một cách hợp lý nhằm
phát huy cao độ tính tích cực chủ động sáng tạo tư duy sáng tạo của trẻ.
3. Những điều cần lưu ý khi đổi mới phương pháp dạy học:

3

– Phương pháp dạy học được hiểu là cách thúc là con đường hoạt động chung giữa
người học và người dạy nhằm đạt tới mục đích dạy học, phương pháp dạy học được
xem xét dưới 3 bình diện
– Binh diện vĩ mô là quan điểm về phương pháp dạy học. Quan điểm dạy học là
những định hướng tổng thể cho các hành động phương pháp trong đó có kết hợp
các nguyên tắc dạy học những cơ sở lý thuyết của lý luận dạy học, những điều kiện
dạy học và tổ chức cũng như những định hướng về vai trò người dạy và người học
trong quá trình dạy học
– Bình diện trung gian là phương pháp dạy học cụ thể được biểu hiện những hình
thức cách thức hành động của người dạy và người học nhằm thực hiện những mục
tiêu dạy học xác định phù hợp với nội dung và điều kiện cụ thể.
– Bình diện vĩ mô là kỹ thuật dạy học là những biện pháp cách thức hành dộng của
giáo viên trong các tình huống hành động nhằm thục hiện và điều khiển quá trình
dạy học. Các kỹ thật dạy học chưa phải là phương pháp dạy học độc lập.
Khi chọn phương pháp dạy học cần lưu ý một số điểm sau:
– Phương pháp dạy học cần có tính hệ thống điều hày đảm bảo cho tính liên thông
đối với người học. Phương pháp phù hợp sẽ nâng cao được hiệu quả truyền đạt kiến
thức của người dạy và mức độ tiếp thu của người học.

– Phương pháp dạy học cần có tính tổ chức đây là yêu cầu đảm bảo cho tính hệ
thống được thực thi tính hệ thống có thể bị phá vỡ. Tính tổ chức do các tổ chức
giáo dục xây dựng.
– Phương pháp dạy học cần xác định cụ thể đối tượng người học là đa dụng cụ về
trình độ và lứa tuổi, khả năng tiếp thu
Trình độ sẳn có. Vì vậy cần có phương pháp cụ thể phù hợp với từng đối tượng
– Phương pháp dạy học phải liên tục đổi mới mặc dù đã có phương pháp phù hợp
với từng đối tượng, nhưng khi các đối tượng đã có chuyển biến về năng lực tiếp thu
thì không thể giữ mãi phương pháp và áp dụng phù hợp với giai đoạn mới
– Phương pháp dạy học có tính kế thừa yêu cầu này tránh cho người học không bị
lúng tũng khi tiếp nhận phương pháp dạy học mới lạ.
– Phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương trình hiện tại nhằm áp dụng
cho người học tiếp nhận được các tri thức phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.
Vì vậy nó cũng thay đổi sự phát triển. Mỗi nội dung chương trình có thể có những
yêu cầu riêng về phương pháp dạy học. Do đó cần tìm các phương pháp dạy học
phù hợp với nội dung chương trình.
———————————————-

NỘI DUNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC TÍCH CỰC
Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm và bản chất của phương pháp dạy học
tích cực

4

Bạn đã từng đọc về phương pháp dạy học tích cực đã từng sử dụng trong giáo
dục mầm non hãy nhớ lại và viết ra suy nghĩ của mình bằng cách trả lời các câu hỏi
sau:
1. Thế nào là phương pháp dạy học tích cực?

2. Bản chất các phương pháp dạy học là gì?
Bạn hãy đối chiếu những nội dung vừa viết ra với những thông tin dưới đây và tự
hoàn thiện nội dung đã viết
THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Khái niệm phưong pháp dạy học tích cực
– Quá trình dạy và học 2 hoạt động có quan hệ hữu cơ với nhau
– Hoạt động dạy của giáo viên
– Hoạt động học của trẻ
Cả 2 hoạt động đều diễn ra trong quà trình dạy học và có sự đan xen với nhau nhằm
đạt được mục đích giáo dục. Hoạt động học của trẻ chỉ hiệu quả khi trẻ hoạt động
tích cực, chủ động tự nguyện, tự giác tham gia vào quá trình học. Muốn được như
vậy trước hết trẻ phải hứng thú có mong muốn được học được tham gia vào hoạt
động học, hoạt động khám phá, lắng nghe hay thực hành giáo viên là người hướng
dẫn cách học sao cho hiệu quả. Ở đây giáo viên không còn là người thuyết giảng,
giảng giải nội dung kiến thức mà người tổ chức các hoạt động khác nhau cho trẻ
qian sát chơi, thực hành lẫn thực nghiệm, thí nghiệm, trải nghiệm, trao đổi chia sẽ
với cô và bạn biểu đạt sự hiểu biết của mình bằng các cách khác nhau.
– Trong thực tế dạy học một phương pháp như quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, nêu vấn
đề, thực hành đều có ưu và nhược điểm riêng
– Phát huy tính tích cực, sáng tạo của người đọc
– Tạo cơ hội cho người học tìm tòi khám phá, trải nghiệm phát triển tư duy
– Tạo mối quan hệ giao tiếp giữa cá nhân với tập thể
– Khuyến khích người học tích cực hoạt động cá nhân và hoạt động trong nhóm.
– Gắn việc học với thực tế phụ giúp người học hiểu bản chất sự vật hiện tượng
– Rèn luyện tính tự học, tự đánh giá điều chỉnh bản thân, Như vậy phương pháp
dạy học tích cực không phải là sự phủ nhận các phương pháp dạy học truyền
thống. Phương pháp dạy học tích cực chính là việc sử dụng và phối hợp khéo léo,
hợp lý các phương pháp dạy học tích cực chính là việc phối hợp một cách khéo léo
hợp lý các phương pháp khác nhằm phát huy tối đa hoạt động tích cực nhận thức và
sự hợp tác của người học được thực hiện “Thi công”.

2. Bản chất của phương pháp dạy học tích cực
– Bản chất của phương pháp dạy học tích cực chính là phát huy tính tích cực tự giác
nhận thức, chủ động và sáng tạo của người học được chiếm lĩnh kiến thức.
– Lấy người học làm trung tâm giáo viên định hướng hổ trơ, giải đáp, khuyến khích
người học
– Phát huy tính chủ động của người dạy và người học.
– Phát huy tính năng động, khả năng thích ứng cao với môi trường
– Tình huống nội cao, phát huy khả năng tự do tư duy nhận thức và hành động
5

– Tính kế thừa kỹ năng và phương pháp dạy học truyền thống thích hợp
– Tính hiện đại phương tiện, quan hệ với thế giới môi trường tương quan trong hệ
thống kinh tế tri thúc toàn cầu
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực
Theo bạn phương pháp dạy học tích cực có những đặc điểm nào? Hãy viết ra đặc
điểm đó bạn hãy đối chiếu những nội
dung vừa viết ra với những thông tin dưới đây và tự hoàn thiện nội dung đã viết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
1, Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực
Phương pháp dạy học tích cực có những đặc điểm cơ bản sau:
Dạy học thông qua các tổ chức hoạt động học tập của người học. Trong quá trình
dạy học giáo viên tổ chức nhiều
hoạt động học tập người học tự khám phá những điều cần học qua các hoạt động
học tập tích cực xuất phát từ những
tình huống thực tế người học trực tiếp trao đổi giải quyết vấn đề từ đó nắm được
kiến thức mới. Trong phương pháp dạy
học tích cực, người học đối tượng của hoạt động “dạy” đồng thời là chủ thể của
hoạt động “học”, được cuốn hút vào các
hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo. Thông qua đó người học tự lực

khám phá những điều mình chưa rõ
chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được giáo viên sắp đặt. Được đặt
vào những tình huống của đời sống
thực tế, người học trự tiếp quan sát thảo luận làm thí nghiệm giải quyết vấn đề đặt
ra theo cách suy nghĩ của mình từ đó
nắm được kiến thức kỹ năng mới, vừa nắm được phương pháp làm ra kiến thức kỹ
năng đó không rập theo nhữngkhuôn
mẫu sẳn có được bộc lộ và phát huy những tiềm năng sáng tạo.
Dạy theo cách này giáo viên không chỉ đơn giản là truyên đạt tri thức mà còn
hướng dẫn người học hành động và tổ
chức môi trường học tập tích cực chương trình dạy học phải giúp cho từng học
sinh biết hành động và tích cực tham gia
các chương trình hành động của cộng đồng.
– Dạy học chủ động phương pháp tự học: Hoạt động cứu giáo viên không chỉ dừng
lại ở việc tổ chức các hoạt động để
người học tham gia vào các dạng hoạt động lĩnh hội tri thức mà còn có tác dụng
định hướng giúp người học hình thành, rèn luyện phương pháp thói quen tự học.
Phương pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập, thói quen
tự học. Phương pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho
học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục
tiêu dạy học.
– Trong xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh với sự bùng nổ thông tin, khoa học kỹ
thuật công nghệ phát triển như vũ
6

bão thì không thể “Nhồi nhét” vào đầu học sinh khối lượng kiến thức ngày càng
nhiều. Do đó phải quan tâm dạy cho học sinh phương pháp học ngay từ lứa tuổi
mâm non càng được chú trọng.
– Trong các phương pháp học thì tự học là phương pháp cốt lõi. Nếu rèn luyện cho

người học có được phương pháp kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ
lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong những con người kết quả học tập được
nhân lên gấp bội. Ngày nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình
dạy học, nổ lực tạo sự
chuyển biến từ học tập tự học sang tự học chủ động. Đặt vấn đề phát triển tự học
ngay trong trường học, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học trong lớp
có sự hướng dẫn của giáo viên.
– Tăng cường học tập cá nhân, phối hợp học tập hợp tác trong nhóm bạn bè.
Phương pháp dạy học tích cực một mặt căn cứ vào hứng thú, năng lực, nhu cầu của
người học để lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học phù hợp, mặt khác giáo
viên cần tạo điều kiện để người học phát huy được năng lực bản thân đương thời
phát huy mối quan hệ hợp tác với bạn
– Trong một lớp học có trình độ và kiến thức tư duy của học sinh không thể đong
đều tuyệt đối thì khi áp dụng phương pháp tích cự buộc phải chấp nhận sự phân hóa
về cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập nhất là khi bài học được thiết kế
thành một chuỗi công tác độc lập.
– Áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận sự phân hữu về cường độ,
tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là khi bài học được thiết kế thành một
chuỗi công tác độc lập, áp dụng phương pháp tích cực ở cường độ cao thì sự phân
hóa này càng lớn. Việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin nhà trường sẽ
đáp ứng yêu cầu cá thể hóa hoạt động học tập theo nhu cầu và khã năng của mỗi
học sinh.
– Trong học tập không phải mọi kỹ năng, tri thức, thái độ đều được hình thành hoạt
động đọc lập cá nhân. Lớp học là môi trường giao tiếp thầy trò. Tạo nên mối quan
hệ hợp tác giữ các cá nhân trên con đường chiếm lĩnh nội dung học tập . Thông qua
thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý kiến mỗi cá nhân được bộc lộ, khẳng định hay
bác bỏ qua đó người học nâng mình lên một trình độ mới. bài học nận dụng được
vốn hiểu biết và kinh nghiệm sống của người thầy giáo.
– Phương pháp học tập hợp tác được tổ chức cấp, nhóm, tổ. Phương pháp được sử
dụng phổ biến trong dạy học là hoạt động hợp tác trong nhóm, 6-8 người. Học tập

hợp tác làm tăng hiệu quả học tập nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gây cấn,
lúc xuất hiện thực sự nhu cầu phối hợp giữa cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ
chung. Hoạt động theo nhóm nhỏ sẽ hạn chế hiện tượng ỷ lại của các thành viên.
Đồng thời tính cách, năng lực của mỗi thành viên được bộc lộ uốn nắn, tình bạn, ý
thức tổ chức, tinh thần tương trợ lẫn nhau được phát triển. Mô hình hợp tác trong
xã hội đưa vào lối sống học đường sẽ làm cho các thành viên quen dần với sụ phân
công hợp tác trong lao động xã hội. Trong nền kinh tế thị trường đã xuất hiện nhu
7

cầu hợp tác liên quốc gia, năng lực hợp tác trở thành một mục tiêu giáo dục mà nhà
trường cần thiết phải chuẩn bị cho người học.
– Kết hợp đánh giá các giáo viên với tự đánh giá của người học, trong dạy học việc
tự đánh giá học sinh không chỉ cần nhằm mục đích nhận định thực trạng và điều
chỉnh hoạt động học của trò mà đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng và
hoạt động học của thầy. Trước đây giáo viên giữ độc quyền trong công tác đánh
giá. Trong phương pháp tích cực giáo viên là người hướng dẫn học sinh phát triển
kỹ năng tự đánh giá để điều chỉnh cách học. Liên quan đến điều này giáo viên cần
tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tham gia đánh giá lẫn nhau.
– Theo hướng phát triển các phương pháp tích cực để đào tạo những con người
năng động sớm thích nghi với đời sống xã hội thì việc kiểm tra đánh giá không thể
dừng lại ở yêu cầu tái hiện các kiến thức lặp lại các kỹ năng đã học mà phải khuyến
khích trí thông minh, óc sáng tạo trong việc giải quyết những tình huống thực tế.
Với sự trợ giúp của các thiết bị kỹ thuật kiểm tra đánh giá sẽ không còn là một
công việc nặng nhọc đối với giáo viên mà lại cho nhiều thông tin kịp thời
Để linh hoạt điều chỉnh hoạt động dạy, chỉ đạo hoạt động học.
– Từ dạy và học thụ động sang dạy và học tích cực giáo viên không còn đóng vai
trò đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà trở thành người thiết kế tổ chức
hướng dẫn các hoạt động học hoặc nhóm nhỏ để người học tự lực chiếm lĩnh nội
dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kỹ năng thái độ theo yêu cầu các

chương trình.
Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa của phương pháp dạy học tích cực
– Qua sản phẩm nghiên cứu bạn hiểu được thế nào là phương pháp dạy học tích cực
cũng như bản chất, đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực. Vậy theo bạn
phương pháp dạy học tích cực có ý nghĩa thế nào đối với người dạy và người học?
Bạn hãy viết ra suy nghĩ của mình về vấn đề này
THÔNG TIN PHẢN HÔI
– Phương pháp dạy học tích cực phát huy tính tích cực có ý nghĩa quan trọng đối
với cả người dạy và người học
– Giúp người học phát triển cách học của mình, đặc biệt là phương pháp tự học
– Phát triển được năng lực hợp tác, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau.
– Kích thích động cơ bên trong của người học, đem lại niềm vui hứng thú cho
người học
– Tạo cơ hội cho người học phát triển kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn
hòa nhập thích ứng với cuộc sống.
– Phát triển những phẩm chất cá nhân như tính kiên trì, lòng nhẫn nại ý thức tập thể.
Nội dung 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC
MÂM NON
Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non
– Trên cơ sở những kiến thức chung về phương pháp dạy học tích cực đã trình bày
ở nội dung 2 cùng với những hiểu biết và kinh nghiệm của mình bạn hãy suy nghĩ
8

và trình bày ý kiến về phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non theo
gợi ý sau:
1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non
2. Bản chất của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non
3. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non
4. Ý nghĩa của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm noN

THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
– Phương pháp dạy học tích cực chính là việc sử dụng và phối hợp một cách khéo
léo hợp lý các phương pháp dạy học khác nhau nhằm phát huy tối đa hoạt động tích
cực nhận thức và sự hợp tác của người học. Trong giáo dục mâm non cũng vậy
phương pháp dạy học tích cực không có nghĩa là gạt bỏ những phương pháp truyền
thống mà là sử dụng phương pháp trực quan, phương pháp dùng lời, phương pháp
thực hành mỗi phương pháp đều có ưu việt riêng và chung đều có các khả năng.
Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ
– Tạo mối quan hệ trực tiếp giữa trẻ với trẻ, trẻ với giáo viên
– Tạo cơ hội cho trẻ tìm tòi khám phá, trải nghiệm, phát triển tư duy sáng tạo.
– Khuyến khích trẻ tích cực hoạt động cá nhân và hoạt động trong nhóm lớp
– Rén luyện phương pháp tự học, tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân
– Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non không phải là phương
pháp hoàn toàn mới mà chính là sự kế thừa và phát huy tối đa những ưu điểm và
khả năng có sẳn của phương pháp truyền thống đồng thời phối hợp các phương
pháp đó trong quá trình tổ chức các hoạt động của trẻ một cách hợp lý, nhằm phát
huy cao độ tính tích cực, chủ động tư duy sáng tạo của trẻ.
2. Bản chất của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
Lấy trẻ làm trung tâm chuyển trọng tâm từ hoạt động dạy giáo viên sang hoạt động
tìm tòi khám phá trải nghiệm của trẻ
Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ và của giáo viên
Phát huy tính năng động. khả năng thích ứng với môi trường tạo cơ hội phát triển
kỹ năng giao tiếp của trẻ.
Kế thừa có phát triển kỹ năng và phương pháp dạy học truyền thống ứng dụng các
phương pháp dạy học hiện đại
Giáo viên cùng với trẻ khởi xướng các hoạt động trẻ được khuyến khích tham gia
tích cực vào quá trình giáo dục.
Trẻ học chính qua chơi khám phá tìm hiểu, trải nghiệm với sự tham gia của các
giác quan

Trẻ được chọn góc chơi, thảo luận với bạn được vẽ, nặn, xây dựng, cắt dán ra sản
phẩm do chúng sáng tạo chứ không phải do giáo viên làm hộ.
Trẻ học từ trải nghiệm thực tế gắn với cuộc sông thực. Do đó trẻ hiểu bản chất của
sự vật hiện tượng và biết cách áp dụng những hiểu biết mang tính tích hợp vào giải
quyết từng vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
9

Giáo viên đóng vai trò trung gian tổ chức nhà trường tạo điều kiện cho trẻ hoạt
động nhằm phát huy hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và mặt mạnh của mỗi trẻ.
Giáo viên xác định chủ đề, lên kế hoạch lồng ghép các hoạt động của trẻ tự trải
nghiệm, tìm hiểu, khám phá phù hợp với trình độ phát triển mỗi trẻ
3. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
– Dạy và học thông qua việc tổ chức hoạt động của trẻ
– Trẻ học chính qua chơi, khám phá, tìm hiểu, trải nghiệm với sự tham gia của các
giác quan
– Tăng cường các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm tạo điều kiện cho trẻ phát
triển mối quan hệ giao tiếp trong các hoạt động của trẻ.
– Phối hợp hợp lý khéo léo các phương pháp khi tổ chức các hoạt động của trẻ
– Phối hợp đánh giá thường xuyên giữa giáo viên và tự đánh giá của trẻ
– Giáo viên hướng dẫn và tạo điều kiện để trẻ tự đánh giá, tự điều chỉnh cách học
đồng thời tham gia đánh giá lẫn nhau
– Sử dụng hợp lý các điều kiện cần thiết và phương tiện sẳn có ở trường lớp địa
phương khi tổ chức hoạt động cho trẻ.
4. Ý nghĩa của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non
– Phát huy tính tích cực tự giác chủ động sáng tạo của trẻ.
– Giúp trẻ phát triển cách học của mình, đặc biệt là cách tự học tìm tòi khám phá sự
vật hiên tượng xung quanh trẻ.
– Phát huy được tinh thần hợp tác tương trợ và tôn trọng lẫn nhau trong nhóm bạn
bè của trẻ

– Kích thích động cơ bên trong của trẻ, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui
hứng thú cho trẻ
– Tạo cho trẻ cơ hội hoạt động được phát triển các kỹ năng và vận dụng nhưng hiểu
biết vào thực tiển đồng thời giúp trẻ hòa nhập thích ứng vào cuộc sống.
– Phát triển phẩm chất cá nhân như tính kiên trì, lòng nhẫn nại, ý thức tập thể.
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục
mâm non
– Vận dụng kinh nghiệm dạy học đã cũ, bạn hãy nêu phương pháp dạy học tích cực
áp dụng trong các hoạt động của trường mâm non. Hãy liệt kê phương pháp dạy
học mà bạn biết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Phương pháp dạy học nhóm
– Dạy học nhóm là cách dạy trong đó trẻ đạt được môi trường học tập tích cực, một
lớp được chia thành các nhóm nhỏ trong khoảng thời gian giới hạn mỗi nhóm tự
lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công có hợp tác làm việc.
Dạy học nhóm đều được tổ chức tốt sẽ phát huy tính tích cực, tính trách nhiệm.
Phát triển năng lực công tác và năng lực giao tiếp của trẻ học theo nhóm đem lại
cho trẻ cơ hội được sử dụng các kiến thức kỹ năng của mình đã được lĩnh hội và
rèn luyện ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn trẻ được diễn đạt các ý tưởng khám
phá của mình đồng thời mở rộng suy nghĩ và năng lực giao tiếp của trẻ. Học theo
10

nhóm phát triển năng lực cộng tác và năng lực cộng tác của trẻ Học theo nhóm
đem lại cho trẻ cơ hội được sử dụng các kiến thức, kỹ năng của mình đã được lĩnh
hội và rèn luyện ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn trẻ được diễn đạt các ý
tưởng khám phá của mình, đồng thời mở rộng suy nghĩ và thực hành các kỹ năng
tư duy.
– Quy trình thực hiện:
– Lập kế hoạch dạy học theo nhóm

Xem thêm: Phụ Tùng Xe Máy Honda, Bảng Giá Phụ Tùng Xe Máy Honda Chính Hãng

Bước 1:
Xây dựng mục tiêu, kế hoạch dạy học theo nhóm
Dự kiến các tình huống và khả năng của trẻ
Xác định rõ ràng cụ thể các hoạt động
Bước 2: Hoạt động nhóm
Nêu nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm
Trẻ hoạt động trong các nhóm
Giám sát hạt động trong các nhóm và từng cá nhân thực hiện tốt
Tiến trình dạy học nhóm có thể được chia thành 3 giai đoạn:
– Làm việc toàn lớp
– Giới thiệu chủ đề
– Xác định nhiệm vụ nhóm
-Thành lập nhóm
– Chuẩn bị chỗ làm việc
– Lập kế hoạch làm việc
– Thỏa thuận quy tắc làm việc
– Tiến hành giải quyết các nhiệm vụ
– Chuẩn bị báo cáo kết quả
– Làm việc tại lớp, trình bày kết quả, đánh giá:
Các nhóm trình bày kết quả
Đánh giá kết quả hoạt động
2. Phương pháp giải quyết vấn đề
– Giải quyết vấn đề là xem xét phân tích những vấn đề tình huống cụ thể thường
gặp phải trong cuộc sống hàng ngày và xác định cách giải quyết xử lý vấn đề để
tình huống đó một cách có hiệu quả
Quy trình thực hiện
Xác định nhận dạng vấn đề tình huống
Thu nhập thông tin có liên quan đến vấn đề tình huống đặt ra
Liệt kê các cách giải quyết có thể có
Phân tích đánh giá kết quả từng cách giải quyết tích cực

So sánh kết quả các cách giải quyết
Lựa chọn các cách giải quyết tối ưu nhất
Thực hiện cách giải quyết đã lựa chọn
Rút kinh nghiệm cho việc giải quyết vấn đề, tình huống khác
3. Phương pháp đàm thoại
11

– Đàm thoại là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra một hệ thống câu hỏi để trẻ
trả lời trao đổi với giáo viên và các bạn trong lớp qua đó trẻ lĩnh hội được nội dung
bài học. Đàm thoại không phải là phương pháp dạy học mới. nếu sử dụng phù hợp
sẽ tăng cường các hoạt động phát huy được tính tích cực nhận thức của trẻ.
Đàm thoại giúp giáo viên hiểu và gần gũi với trẻ hơn, tìm được những thông tin
với trẻ nhanh gọn hơn trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh nội dung phương pháp dạy
học cho phù hợp với trẻ
Đàm thoại tạo điều kiện để trẻ phát triển và cũng có khả năng giao tiếp, gây hứng
thú độc lập. Phát huy tính tích cực và tương tác của trẻ.
Đàm thoại tái hiện: Các câu hỏi vấn đề đó giáo viên đặt ra đòi hỏi trẻ nhớ, tái hiện
lại những hiểu biết, kinh nghiệm trẻ đã có. Loại này chủ yếu dùng để ôn tập cũng
cố kiến thức.
Đàm thoại gợi mở: Giáo viên đóng vai trò chỉ đạo, điều khiển hoạt động của trẻ. Hệ
thống các câu hỏi đối thoại gợi mở luôn được khuyến khích sử dụng để tạo sự hoạt
động tích cực của trẻ.
– Quy trình thực hiện
– Xác định vấn đề, tình huống cần thảo luận
– Thu thập thông tin có liên quan đến vấn đề tình huống
– Thiết lập hệ thống câu hỏi từ dể đến khó liên quan đến tình huống cần
thảo luận
– Tổ chức việc đàm thoại ở lớp
1. Phương pháp đóng vai

– Đóng vai là phương pháp tổ chức cho trẻ làm thử một số các ứng xử nào đó trong
một tình huống giả định nhằm giúp trẻ suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách
tập trung vào một sự việc cụ thể mà trẻ vừa thực hiện hoặc quan sát được. Việc
diễn không phải là phần chính của phương pháp này là điều quan trọng là sự thảo
luận sau phần diễn ấy.
– Quá trình thực hiện
Có thể tiến hành đóng vai theo các bước sau:
Giáo viên nêu chủ đề, chia nhóm và trao tình huống yêu cầu đóng vai cho từng
nhóm
Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai
Các nhóm lên đóng vai
Thảo luận nhận xét về cách ứng xử và cảm xúc của các vai diển
Giáo viên kết luận định hướng củng cố cho trẻ về cách ứng xử tích cự trong tình
huống đã cho
2. Phương pháp trò chơi
– Trong giáo dục mâm non đây là phương pháp dạy học hiệu quả phù hợp nhất.
Phương pháp trò chơi là phương pháp tổ chức cho trẻ hiểu vấn đề hay thể nghiệm
hành động những thái độ, những việc làm thông qua trò chơi nào đó.
Quy trình thực hiện
Giáo viên phổ niến tên trò chơi nội dung và trò chơi
12

Cho trẻ chơi thử
Trẻ tiến hành chơi
Đánh giá sau trò chơi
Thảo luận về ý nghĩa của trò chơi
3. Phương pháp dạy học khám phá
– Dạy học khám phá là phương pháp trong đó giáo viên tổ chức cho trẻ tìm tòi phát
hiện khám phá tri thức, kiến thức hành động nhằm phát huy năng lực giải quyết vấn

đề. Phương pháp dạy học này chú ý đến từng cá nhân trẻ coi trọng việc nâng cao
năng lực bản thân mỗi trẻ trên cơ sở khuyến khích trẻ hoạt động hợp tác treo nhóm
lớp để giải quyết vấn đề.
4. Phương pháp động não
Động não là phương pháp giúp cho người học trong thời gian ngắn nảy sinh được
nhiều ý tưởng mải mê độc đáo về một chủ đề nào đó. Các thành viên được cổ vũ
tham gia một cách tích cực không hạn chế.
Động não thường được dùng trong giai đoạn giới thiệu vào một chủ đề. Sử dụng
để tìm các phương án giải quyết vấn đề
Dùng để thu thập các khả năng lựa chọn và suy nghĩ khác nhau.
5 . Phương pháp trò chơi (2)
– Trong giáo dục mầm non đây là phương pháp dạy học hiệu quả phù hợp nhất.
Phương pháp trở thành trò chơi là phương pháp tổ chức cho trẻ tìm hiểu một vấn đề
hay thể nghiệm những hành động, những thái độ những việc làm thông qua trò chơi
nào đó.
– Quá trình thực hiện
– Giáo viên phổ biến tên trò chơi, nội dung và luật chơi
– Cần cho trẻ chơi thử
– Trẻ tiến hành chơi
– Đánh giá sau trò chơi
– Thảo luận về ý nghĩa giáo dục của trò chơi.
6 . Phương pháp dạy học khám phá
– Dạy học khám phá là phương pháp trong đó giáo viên tổ chức cho trẻ tìm tòi phát
hiện, khám phá tri thức, cách thức hành động này nhằm phát huy năng lực giải
quyết vấn đề của trẻ. Phương pháp dạy học này chú ý đến từng cá nhân trẻ, coi
trọng việc nâng cao năng lực bản thân mỗi trẻ trên cơ sở khuyến khích trẻ hoạt
động hợp tác trẻ theo nhóm, lớp để giải quyết vấn đề. Giáo viên giữ vai trò trọng tài
cố vấn, điều khiển, hướng dẫn, tổ chức giúp trẻ tự tìm kiếm khám phá những tri
thức mới đồng thời là người nêu tình huống, kích thích tình huống suy nghĩ và
phân xử các ý kiến đối lập của trẻ, từ đó hệ thống hóa các vấn đề. Tổng kết và khắc

sâu những tri thức cần nắm vững. Hay nói cách khác trong dạy học khám phá trẻ
đóng vai trò là người phát hiện còn giáo viên đóng vai trò là người phát hiện của
giáo viên đóng vai trò là chuyên gia tổ chức cho trẻ hoạt động.
Hoạt động 3: Tìm hiểu kỹ thuật dạy học tích cực trong giáo dục mâm non
13

Ngoài các phương pháp dạy học tích cực đã biết trong các hoạt động ở trường mâm
non
THÔNG TIN PHẢN HỒI
1. Kĩ thuật chia nhóm
Khi tổ chức cho trẻ hoạt động theo nhóm giáo viên nên sử dụng nhiều cách chia
nhóm khác nhau để hứng thú cho trẻ, đồng thời tạo điều kiện cho trẻ được thực
hiện học hỏi nhiều bạn trong lớp. Dưới đây là nhiều cách chia nhóm
Chia nhóm theo số điểm danh, theo màu sắc, loài hoa, các mùa trong năm.
Giáo viên yêu cầu trẻ điểm danh từ số, điểm danh theo các màu, điểm danh theo
các loài hoa.
Yêu cầu trẻ có cùng một số điểm danh hoặc cùng một màu sẽ vào cùng một nhóm.
– Chia nhóm theo hình ghép
Giáo viên cắt một số bức hình ra thành 3, 4, 5 tùy theo số trẻ có mỗi nhóm
Trẻ bốc ngẫu nhiên mỗi em một mãnh cắt
Trẻ phải tìm các bạn cóp mảnh cắt phù họp để ghép thành một tấm hình hoàn
chỉnh.
Những trẻ có mảnh cắt của cùng một bức hình sẽ tạo thành một nhóm
– Chia nhóm theo sở thích: Giáo viên có thể chia trẻ thành các nhóm có cùng một
sở thích để các em có thể cùng một công việc.
– Chia nhóm theo chỉ định: Giáo viên lần lượt đọc tên trẻ của từng nhóm
– Chia nhóm theo biểu tượng: Giáo viên phát cho mỗi trẻ một tấm bìa có vẽ biểu
tượng trẻ tìm bạn cùng biểu tượng lập thành nhóm.
2. Kĩ thuật giao nhiệm vụ

– Nhiệm vụ giao cho cá nhân nhóm nào?
– Nhiệm vụ là gì?
– Đia điểm, thời gian, phương tiện thực hiện nhiệm vụ là gì?
– Sản phẩm cuối cùng cần có gì?
– Cách thức trình bày đánh giá sản phẩm như thế nào?
3. Kĩ thuật đặt câu hỏi: Giáo viên sử dụng câu hỏi gợi mở, dẫn dắt trẻ tìm
hiểu, khám phá thông tin, kiến thức kỹ năng mới. Câu hỏi để hỏi lại hỏi thêm giáo
viên và các bạn khác về các nội dung chưa sáng tỏ và sử dụng câu hỏi có hiệu quả
đem lại sự hiểu biết lẫn nhau giữa trẻ với giáo viên và trẻ với trẻ.
– Đặt câu hỏi là một trong những kỹ năng hết sức hữu ích mà giáo viên cần phát
triển người giáo viên giỏi luôn biết sử dụng nhiều câu hỏi với nhiều mục đích khác
nhau, việc đặt câu hỏi là quá đơn giản bởi đó là việc làm hàng ngày. Tuy nhiên
người đặt câu hỏi phải có kỹ năng và hiểu biết thì mũi có thể diễn đạt câu hỏi một
cách rõ ràng chính xác, đưa ra câu hỏi đúng thời điểm để đem lại hiệu quả tối đa
khai thác câu hỏi tiếp theo. Đối với trẻ lứa tuổi nhỏ thì việc đặt câu hỏi thực sự
không đơn giản bởi vốn ngôn ngữ hiểu biết của trẻ còn hạn chế
Có nhiều dạng câu hỏi: câu hỏi đóng, câu hỏi mở, câu hỏi sơ cấp, câu hỏi thủ cấp.
Mục đích sử dụng câu hỏi trong dạy học;
14

– Kích thích trẻ suy nghĩ khám phá tri thức mới tạo điều kiện cho trẻ tham
gia vào quá trình dạy học
– Kiểm tra đánh giá kiến thức kỹ năng và sự quan tâm hứng thú của các em
đối với nội dung học tập
– Thu thập mở rộng thông tin kiến thức
– Khi đặt câu hỏi cần đảm bảo với yêu cầu sau
– Câu hỏi phải liên quan trực tiếp đến thực hiện mục tiêu bài học
– Câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng dễ hiểu, đúng lúc đúng chỗ, phù hợp với trình
độ của trẻ, phù hợp với thời gian thực tế

– Sắp xếp trẻ từ dễ đến khó
– Không ghép nhiều câu hỏi thành một câu hỏi thành một câu hỏi dài
– Không hỏi nhiều vấn đề thành 1 lúc
Hoạt động 4: Tìm hiểu những biểu hiện tích cực của trẻ trong các hoạt động ở
trường mâm non
1. Bạn hiểu thế nào về học tích cực của trẻ trong trong trường mâm non
2. Những biểu hiện tích cực của trẻ trong các hoạt động ở trường mâm non là
gì?
THÔNG TIN PHẢN HỒI
– Như chúng ta đã biết phương pháp dạy học tích cực nhằm hình thành tư duy tích
cực cho trẻ hình thành tư duy tích cực cho trẻ hình thành tư duy linh hoạt trong mọi
tình huống khi giải quyết vấn đề phát huy khả năng của cá nhân trẻ
Để giúp trẻ phát huy được những điều đó chúng ta cần hiểu rõ việc học tích cực
cũng như những biểu hiện tích cực cho trẻ trong các hoạt động ở trường mâm non.
Trong một tình huống giả định. Đây là phương pháp nhằm giúp trẻ vừa thực hiện
hoặc quan sát được
– Quy trình thực hiện:
– Giáo viên nêu chủ đề chia nhóm và giao tình huống yêu cầu đóng vai cho từng
nhóm. Trong đó quy định rõ thời gian chuẩn bị thời gian đóng vai của mỗi nhóm
– Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai
– Các nhóm lên đóng vai
– Thảo luận về cách ứng xử và cảm xúc của vai diễn
– Giáo viên kết luận định hướng củng cố cho trẻ về cách ứng xử tích cực trong tình
huống đã cho.
– Lựa chọn nội dung vấn đề tình huống đảm bảo tính vừa sức đối với trẻ.
– Chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ cần thiết trẻ tự tìm tòi khám phá
– Tổ chức cho trẻ làm việc cá nhân
– Khuyến khích trẻ tự tìm tòi khám phá đưa ra các phát hiện cách giải quyết có thể
– Liệt kê cách giải quyết tối ưu nhất.
1. Học tích cực của trẻ trong trường mâm non

Học tích cực của trẻ lứa tuổi mâm non được thể hiện qua hoạt động trên các đồ vật,
đồ chơi và tương tác với các sự kiện và con người trong môi trường gần gũi xung
quanh để hình thành nên những hiểu biết của bản thân.
15

Trẻ sử dụng vật liệu thiên nhiên theo nhiều cách
Trẻ tìm tòi thao tác kết hợp làm biến đổi các vật liệu một cách tự do
Trẻ lựa chọn những gì chúng muốn làm
Trẻ mô tả những gì nó đang làm, phản ánh trên các hành động nhằm
chính ngôn ngữ của trẻ.
2. Biểu hiện tích cực của trẻ trong các hoạt động trường mâm non
– Trực tiếp hành động trên đồ dùng đồ chơi
– Tự lực giải quyết vấn đề hay tình huống đến cùng
– Tích cực tư duy
– Trẻ thích họat động tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm
– Sẳn sàng hợp tác với các bạn trong nhóm
Trẻ hay nêu câu hỏi thắc mắc vói cô và các bạn và muốn được cô giải thích cặn kẽ
Trẻ thích mô tả, kể lại trình bày những suy nghĩ hiểu biết của mình bằng nhiều cách
khác nhau
Trẻ chủ động độc lập thực hiện các nhiệm vụ được cô giáo giao hoặc tự chọn
Trẻ tập trung chú ý và kiên trì trong quá trình hoạt động, giải quyết các tình huống
của cô giáo đặt ra hoặc trẻ tự chọn
Hoạt động 5: Tìm hiểu những điều kiện thực hiện một số phương pháp dạy
học tích cực trong giáo dục mâm non
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non nhằm phát huy
tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ

Giáo viên cần thực hiện các nội dung cơ bản sau:
Thông qua việc tổ chức các hoạt động của trẻ
Phối hợp hợp lí các phương pháp khi tổ chức hoạt động của trẻ dánh giá thường
xuyên của giáo viên
Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mâm non cần thiết để có
điều kiện thực hiện hợp lý
Dựa vào vốn kinh nghiệm của trẻ khai thác khả năng hoạt động của trẻ tạo mọi cơ
hội phát triển khả năng tự khám phá tìm tòi, trải nghiệm
Tôn trọng đồng cảm với nhu cầu của lợi ích cá nhân trẻ tạo cơ hội cho trẻ phát
triển thích ứng với cuộc sống xung quanh
Kích thích động cơ bên trong của trẻ vào các hoạt động, đặc biệt là hoạt động nhận
thức
Khuyến khích trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động và trải nghiệm, tự hoàn thiện
trên cơ sở tôn trọng sự suy nghĩ sáng tạo chống áp đặt làm cho trẻ thụ động.
Phát hiện được những biểu hiện tích cực của trẻ để giáo viên tạo tình huống cơ hội
và kích thích trẻ tham gia
Tổ chức môi trường giáo dục và chế độ sinh hoạt hàng ngày phong phú
Xây dựng bầu không khí giao tiếp tích cực
Khuyến khích các hành động tự lực, tự giải quyết vấn đề, tự diễn đạt những suy
nghĩ bằng lời nói của trẻ
16

Khuyến khích các cách thể hiện khác nhau khi giải quyêt cùng 1 vấn đề dùng lời
nói, ngôn ngữ cơ thể
Quan sát giúp trẻ hành động theo nguyên tắc phát triển.
Có kế hoạch hoạt động dựa trên hứng thú và khả năng hiểu biết của trẻ
Hoạt động phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ ở từng độ tuổi theo trình tự sau:
Bước 1: Tổ chức cho trẻ các hoạt động quan sát, tiếp xúc với đối tượng nhiều lần
có sự phối hợp các giác quan

Bước 2; Tổ chức cho trẻ thảo luận nói lên những hiểu biết về chủ đề hay đối tượng
đã hoạt động tiếp xúc trực tiếp. Qua đó hiểu biết của trẻ được mở rộng chính xác.
THỰC HÀNH, THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG PHƯƠNG
PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC MÂM NON
Hoạt động: Hãy vận dụng các phương pháp nà kỹ thuật dạy học tích cực vào việc
thiết kế một số hoạt động giáo dục cụ thể trong trường mâm non. Hãy so sánh với
hoạt động tương ứng không sử dụng phương pháp dạy học tích cực.
Bạn đã được tìm hiểu những phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực và nó
không quá khó khi áp dụng những phương pháp và kỹ thuật đó vào quá trình chăm
sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non miễn là bạn suy nghĩ tích cực suy nghĩ và
sáng tạo khi lập kế hoạch cũng như khi tiến hành dạy học. Dưới đây là 2 phương án
tổ chức hoạt động cho trẻ quan sát vật nổi, vật chìm trong nước ở lớp mẫu giáo 5
tuổi, bạn hãy nghiên cứu, so sánh rồi rút ra kết luận cần thiết của mình.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Phương án 1: Dạy học cần tập trung vào các hoạt động của giáo viên theo kiểu
thông báo, giải thích, minh họa. Giáo viên sẽ tốn ít thời gian hơn nội dung cung cấp
kiến thức được định lượng sẳn. Tuy nhiên trẻ học một cách thụ động.
Phương án 2: Dạy học tập trung vào hoạt động của trẻ giáo viên là người tổ chức
hướng dẫn trẻ tìm tòi khám phá và tự nói lên những điều trẻ tìm hiểu được.
Câu hỏi đánh giá: Bạn hãy chỉ ra sự thay đổi trong các vai trò và hoạt động của
giáo viên và của trẻ khi áp dụng các phương pháp dạy học tích cực.
KẾT LUẬN: Phương pháp dạy học tích cực không phải là phương pháp dạy học
hoàn toàn mới là sự kế thừa và phát huy tối đa những ưu điểm và khả năng có sẳn
của các phương pháp dạy học truyền thống đồng thòi phối hợp các phương pháp đó
trong quá trình tổ chức các hoạt động của trẻ một cách phù hợp. Trẻ là trung tâm
của các hoạt động giáo viên là người tạo điều kiện và tổ chức cac hoạt động của trẻ
tìm hiểu và tự vận dụng kiến thức cho mình, phát huy hứng thú, nhu cầu kinh
nghiệm của bản thân trẻ. Giúp trẻ chiếm lĩnh các tri thức kỹ năng của cuộc sống.
Yêu thích hoạt động, tích cực nhận thức là phẩm chất vốn có của trẻ. Các biểu hiện
của tích cực được thể hiện rõ nét trong các hoạt động cụ thể mà trẻ đã tham gia.

Cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục mâm non hiện nay chính
là nhằm hướng tới những hoạt động tích cực sáng tạo của trẻ.
D. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Làm bài trắc nghiệm: Đánh dấu x vào câu đồng ý
17

1. Những thay đổi căn bản của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay
0 Tăng cường thực nghiệm khám phá, trải nghiệm cho trẻ
0 Cung cấp kiến thức cơ bản vững chắc cho trẻ
0 Khuyến khích trẻ tự tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh tri thức.
0 Giáo viên tổ chức các hoạt động phù hợp khuyến khích trẻ tự khám phá trải
nghiệm
2. Bản chất của phương pháp dạy học trong tích cực của giáo dục mầm non
0 Lấy trẻ làm trung tâm chuyển trọng tâm từ hoạt động dạy của cô sang hoạt động
tìm tòi, khám phá, trải nghiệm
0 Giáo viên là trung tâm, là người cung cấp tìm tòi cho trẻ
0 Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ và của giáo viên.
0 Phát huy tính năng động, khả năng thích ứng với môi trường của trẻ
0 Tạo cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp của trẻ
0 Kế thừa có phát triển kỹ năng và phương pháp dạy học truyền thống
0 Là phương pháp hoàn toàn mới
0 Áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại
0 Đặc điểm cơ bản của phương pháp dạy học tích cực
0 Dạy học thông qua việc tổ chức các hoạt động của trẻ
0 Trẻ học qua chơi khám phá, tìm hiểu, trải nghiệm với sự tham gia của các giác
quan
0 Tăng cường vào hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, tạo điều kiện cho trẻ phát
triển mối quan hệ giao tiếp trong các hoạt động của trẻ
0 Phối hợp hợp lý khéo léo các phương pháp khi tổ chức các hoạt động của trẻ.

0 Phối hợp đánh giá thường xuyên giữa giáo viên và tự đánh giá của trẻ.
0 Sử dụng hợp lý các điều kiện cần thiết và phương tiện sẳn có ở trường
4. Những phương pháp phát huy tính tích cực nhân thức của trẻ
0 Thuyết minh
0 Thảo luận nhóm
0 Khám phá
0 Dạy học theo nhóm
0 Phương pháp trò chơi
5. Những biểu hiện tích cực của trẻ
0 Ngồi ngoan ngoãn nghe giáo viên nói
0 Tự lực giải quyết vấn đề tình huống đến cùng
0 Nêu câu hỏi thắc mắc như ở đâu? Tại sao? Làm gì ? Làm như thế nào?
0 Mô tả lại nhưng suy nghĩ bằng những hành động và lời nói.
E. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG
1. Hãy phân tích nội dung ý nghĩa của mỗi phương pháp được áp dụng
2. Rút ra kết luận về việc phát huy tích cực và tương tác của trẻ qua việc thực hiện
hoạt động này.
3. Ghi lại ý kiến vào ví dụ bài tập
4. Trao đổi trong nhóm chuyên môn đưa ra nhận xét rút ra kết luận phù hợp.
18

19

Tài liệu liên quan

*

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy sinh học lớp 9 19 703 0

*

phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non 46 1 4

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Thời Trang Bảo Vệ Môi Trường Thu Hút Nhất, Bài Thuyết Trình Thời Trang Tái Chế

*

Module Mầm non 26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi 73 6 10

*

Module Mầm non 21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất 37

Viết một bình luận