Module Th16 Một Số Kỹ Thuật Dạy Học Tích Cực Ở Tiểu Học, Module Th 16

Module TH 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học nhằm giúp các giáo viên tiểu học có thể tự học, tự bồi dưỡng những kiến thức và kĩ năng cơ bản về một số kế hoạch dạy học tích cực ở tiểu học để có thể thực hiện được nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

Đang xem: Module th16 một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

*

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học – Module 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
L!U THU THU&Module TH 16 MéT Sè KÜ THUËT D¹Y HäC TÝCH CùC ë TIÓU HäC MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC | 39 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN M!c tiêu c(a vi+c ,-i m/i ch12ng trình giáo d!c ph- thông là xây dAng nBi dung ch12ng trình, ph12ng pháp giáo d!c, sách giáo khoa ph- thông m/i nhFm nâng cao chGt l1Hng giáo d!c toàn di+n thI h+ trJ, ,áp Kng yêu cLu phát triMn nguNn nhân lAc ph!c v! công nghi+p hoá, hi+n ,Oi hoá ,Gt n1/c, phù hHp v/i thAc tiQn và truyRn thSng Vi+t Nam; tiIp cWn trình ,B giáo d!c ph- thông X các n1/c phát triMn trong khu vAc và thI gi/i. Trong ,ó, ,-i m/i ph12ng pháp giáo d!c nói chung và PPDH nói riêng theo h1/ng phát huy tính tích cAc, tA giác, ch( ,Bng c(a ng1ai hbc ,1Hc xác ,cnh là mBt nhi+m v! quan trbng, mang tính ,Bt phá c(a các nhà tr1ang, các giáo viên. Nheng nfm vga qua, vi+c ,-i m/i PPDH trong các tr1ang tiMu hbc ,ã có nheng kIt qui ,áng khích l+. Tuy nhiên, vi+c ,-i m/i ph12ng pháp trong nhiRu tiIt dOy còn mang tính hình thKc, ch1a thAc sA ,Ot ,1Hc hi+u qui mong muSn. kiRu ,ó là do nhiRu nguyên nhân trong ,ó có nguyên nhân do giáo viên ch1a thAc sA nlm veng và biIt cách vWn d!ng hHp lí các PPDH tích cAc, ,nc bi+t là các KTDH c! thM trong quá trình thAc hi+n các PPDH tích cAc. Trong thAc tI có rGt nhiRu KTDH tích cAc có thM áp d!ng trong quá trình dOy hbc X nhà tr1ang tiMu hbc. Tuy nhiên, trong khuôn kh- thai l1Hng 15 tiIt, module này chr tWp trung vào mBt sS KTDH. C! thM là module bao gNm các nBi dung sau: TT N#i dung S* ti,t 1 Khái ni+m ku thuWt dOy hbc tích cAc 1 2 Ku thuWt ,nt câu hwi 2 3 Ku thuWt khfn trii bàn 2 4 Ku thuWt minh ghép 2 5 Ku thuWt KWL 2 6 Ku thuWt s2 ,N t1 duy 2 7 Ku thuWt hwi và tri lai 2 8 Ku thuWt trình bày mBt phút 240 | MODULE TH 16 B. MỤC TIÊU TÀI LIỆUMỤC TIÊU CHUNG Module này nh+m giúp các giáo viên ti6u h7c có th6 t9 h7c, t9 bng nh?ng kiAn thBc và kC nDng cE bFn vG mHt sJ KTDH tích c9c P ti6u h7c Q6 có th6 th9c hiRn Q=Sc nhiRm vT QUi mVi PPDH theo h=Vng phát huy tính tích c9c h7c tXp cYa h7c sinh.MỤC TIÊU CỤ THỂ H7c xong module này, HV c^n Q_t Q=Sc nh?ng yêu c^u sau:1. Về kiến thức — Trình bày Q=Sc khái niRm và mJi quan hR gi?a KTDH tích c9c và PPDH tích c9c. — Nêu Q=Sc mTc Qích, tác dTng, cách tiAn hành và yêu c^u s= ph_m khi sf dTng mHt sJ KTDH tích c9c P ti6u h7c.2. Về kĩ năng Có kC nDng vXn dTng có hiRu quF mHt sJ KTDH tích c9c vào các môn h7c P ti6u h7c.3. Về thái độ Có ý thBc vXn dTng các KTDH tích c9c trong quá trình d_y h7c các môn h7c P ti6u h7c. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC | 41 C. NỘI DUNGNội dung 1 KHÁI NIỆM KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC1. THÔNG TIN NGUỒN 1) Trong ba bình di,n c.a PPDH (Q4DH, PPDH c6 th8, KTDH) thì KTDH (KTDH) là bình di,n nh= nh>t. Q4DH (Q4DH) là khái ni,m rCng, DEnh hFGng cho vi,c lIa chJn các PPDH (PPDH) c6 th8. Các PPDH c6 th8 là khái ni,m hLp hNn, DFa ra mô hình hành DCng. KTDH là khái ni,m nh= nh>t, thIc hi,n các tình huQng hành DCng. Sự đa dạng KTDH PPDH cụ thể Quan điểm dạy học Độ rộng Mô hình 1. Bình di,n / c/p 12 c3a PPDH KTDH là nhRng bi,n pháp, cách thSc hành DCng c.a GV và HS trong các tình huQng hành DCng nh= nhWm thIc hi,n và DiXu khi8n quá trình dZy hJc. Ví d6: K^ thu_t chia nhóm, k^ thu_t giao nhi,m v6, k^ thu_t Dat câu h=i, k^ thu_t DCng não, k^ thu_t phòng tranh, k^ thu_t h=i chuyên gia,… Các KTDH chFa phfi là các PPDH DCc l_p mà là nhRng thành phgn c.a PPDH. Ví d6: Trong phFNng pháp hhp tác nhóm có các KTDH nhF: k^ thu_t chia nhóm, k^ thu_t khin trfi bàn, k^ thu_t phòng tranh, k^ thu_t công DoZn,… M!t s% l”u ý — Mki Q4DH có nhRng PPDH c6 th8 phù hhp vGi nó, mki PPDH c6 th8 có các KTDH Dac thù. Tuy nhiên, có nhRng PPDH c6 th8 phù hhp vGi42 | MODULE TH 16 nhi#u Q”DH, c,ng nh. có nh0ng KTDH 3.4c s6 d8ng trong nhi#u PPDH khác nhau. Ví d8: KD thuEt 3Ft câu hHi 3.4c dùng cho nhi#u ph.Kng pháp nh.: ph.Kng pháp vMn 3áp, ph.Kng pháp 3àm thoPi, ph.Kng pháp thQo luEn,… — ViTc phân biTt gi0a PPDH và KTDH chV mang tính t.Kng 3Wi, nhi#u khi không rõ ràng. Ví d8: “Zng não (brainstorming) có tr.>ng h4p 3.4c coi là PPDH, có tr.>ng h4p lPi 3.4c coi là mZt KTDH. — Có th_ có nhi#u tên gai khác nhau cho mZt KTDH. Ví d8: S, ./ t0 duy còn 3.4c gai là b4n ./ t0 duy, l06c ./ t0 duy… 2) KTDH tích ccc là thuEt ng0 dùng 3_ chV các KTDH có tác d8ng phát huy tính tích ccc hac tEp cea HS. Ví d8: KD thuEt 3Zng não, kD thuEt khgn trQi bàn, kD thuEt mQnh ghép, kD thuEt hHi và trQ l>i,… KTDH tích ccc là thành phin cea các PPDH tích ccc, là th_ hiTn Q”DH phát huy tính tích ccc hac tEp cea HS.2. CÁC HOẠT ĐỘNGHoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm kĩ thuật dạy học — “ac m8c 1. Thông tin ngukn trang 42. — TrQ l>i các câu hHi sau: 1) KD thuEt dPy hac là gì? 2) KD thuEt dPy hac có quan hT nh. thr nào vsi PPDH? Cho ví d8.Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm kĩ thuật dạy học tích cực — “ac m8c 2. Thông tin ngukn trang 43. — TrQ l>i các câu hHi sau: 1) KTDH tích ccc là gì? MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC | 43 2) Hãy k” tên m,t s. KTDH mà b4n 5ã t6ng s8 d:ng ho=c 5ã bi

Xem thêm: Download And Install Proteus 8, Download And Install Proteus Professional 8

t, 5ã 5Bc qua sách báo, tài liHu.3. THÔNG TIN PHẢN HỒIHoạt động 1 KTDH là nhJng biHn pháp, cách thLc hành 5,ng cMa GV và HS trong các tình hu.ng hành 5,ng nhT nhUm thVc hiHn và 5iWu khi”n quá trình d4y hBc. KTDH chXa phYi là các PPDH 5,c l

t tích cVc,…4. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 1. Hãy 5iWn msi t6/c:m t6: “QkDH”, “PPDH”, “KTDH”, “tính tích cVc hBc tXem thêm: Cách Viết Sớ Phúc Thọ Phục Dĩ Phúc Thọ, Cách Viết Sớ Giải Hạn Đầu Năm 2021

trong viHc phát huy ………………… cMa HS. b. KTDH tích cVc là thành ph
cMa ……………. tích cVc, KTDH tích cVc th” hiHn …………… tích cVc.44 | MODULE TH 16 2. Hãy &i(n vào b.ng d12i &ây tên các KTDH tích c=c mà b?n &ã sA dBng, &ã &1Dc hEc hoFc &ã biGt qua &Ec sách báo, tài liLu, trao &Ni v2i b?n bè, &Png nghiLp,… KTDH tích c)c KTDH tích c)c KTDH *ã bi7t *ã s- d/ng *ã *23c h4cNội dung 2 KĨ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI1. THÔNG TIN NGUỒN REc MBc 3.1, trang 48 — 60, Tài li%u D(y và h,c tích c0c, Plan, 2011.2. CÁC HOẠT ĐỘNGHoạt động 1: Tìm hiểu mục đích đặt câu hỏi D=a vào kinh nghiLm d?y hEc &ã có, b?n hãy cho biGt: — Ng1`i GV th1`ng &Ft câu hci khi nào? MBc &ích cea viLc &Ft câu hci là gì? — ViLc &Ft câu hci phB thugc vào nhhng yGu ti nào?Hoạt động 2: Tìm hiểu kĩ thuật đặt câu hỏi theo các cấp độ nhận thức B?n hãy cùng v2i các &Png nghiLp trong tN chuyên môn/trong tr1`ng th.o lunn, &Ft câu hci ví dB cho moi cpp &g nhnn thqc và xác &snh mBc MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC | 45 tiêu c&a GV khi ,-t câu h/i, tác d3ng ,6i v8i HS và cách ,-t câu h/i cho m>i c?p ,A; sau ,ó ,iEn vào bGng dH8i ,ây: M)c tiêu $0t Tác d)ng Cách $0t C!p $% Ví d) câu h3i $8i v:i HS câu h3i1. Bi%t2. Hi)u3. V-nd0ng4. Phântích5. T:ngh;p6. >ánhgiáHoạt động 3: Tìm hiểu về câu hỏi đóng và câu hỏi mở TrG lNi các câu h/i dH8i ,ây: — Theo bQn thR nào là câu h/i ,óng? Cho ví d3.46 | MODULE TH 16 — Khi nào GV th+,ng s/ d1ng câu h5i 6óng? — Th: nào là câu h5i m=? Cho ví d1. — Khi nào GV th+,ng s/ d1ng câu h5i m=?Hoạt động 4: Tìm hiểu các yêu cầu khi đặt câu hỏi BCn hãy thFo luGn vHi các 6Jng nghiKp trong tN chuyên môn/trong tr+,ng vR các câu h5i d+Hi 6ây: — Th: nào là câu h5i tTt? Cho ví d1. — Các yêu cUu khi 6Wt câu h5i? — Các yêu cUu vR Xng x/ cZa GV khi h5i HS? MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC | 47Hoạt động 5: Thực hành kĩ thuật đặt câu hỏi — B#n hãy v)n d+ng k. thu)t 12t câu h5i 1ã h7c 18 thi9t k9 các câu h5i cho m=t bài d#y nào 1ó trong chBCng trình Ti8u h7c. — Trao 1Hi vIi b#n bè trong tH chuyên môn vM các câu h5i b#n 1ã thi9t k9. — NiMu chOnh, hoàn thiQn l#i các câu h5i và ti9n hành d#y trên lIp. — TT 1ánh giá nhUng thành công, h#n ch9 cVa b#n trong viQc 12t câu h5i và xác 1Xnh hBIng khYc ph+c3. THÔNG TIN PHẢN HỒIHoạt động 1 — Trong quá trình d#y h7c, GV thB>ng 12t câu h5i khi s_ d+ng phBCng pháp v`n 1áp, phBCng pháp thao lu)n. M+c 1ích cVa viQc 12t câu h5i r`t khác nhau: Có lúc 18 ki8m tra viQc nYm ki9n thgc, k. nhng cVa HS, có lúc 18 hBIng dkn, dkn dYt HS tìm tòi, khám phá, l.nh h=i ki9n thgc, k. nhng mIi và cmng có lúc 18 giúp các em cVng co, hQ thong l#i các ki9n thgc, k. nhng 1ã h7c. — ViQc 12t câu h5i ph+ thu=c chV y9u vào ch`t lBpng câu h5i và cách gng x_ cVa GV khi h5i HS.Hoạt động 2 C!p $% M”c tiêu Tác d”ng Cách $-t câu h0i $-t câu h0i $6i v8i HS1. Bi9t Nhsm ki8m tra trí Giúp HS ôn l#i ThB>ng s_ d+ng các nhI cVa HS vM các nhUng gì 1ã bi9t, tt/c+m tt 18 h5i nhB: dU kiQn, so liQu, tên 1ã trai qua Ai..? Cái gì? x 1âu…? Th9 ngB>i, tên 1Xa nào…? Khi nào…? Hãy phBCng, 1Xnh ngh.a, nêu… Hãy k8 l#i… khái niQm, quy tYc,…2. Hi8u Nhsm ki8m tra HS — Giúp HS nêu ra Có th8 s_ d+ng các c+m cách liên hQ, k9t noi 1Bpc nhUng y9u tt 18 h5i nhB: Hãy so các dU kiQn, so liQu, to cC ban trong sánh….; Hãy liên hQ…; Vì 12c 1i8m,… khi thu sao…? Giai thích….?48 | MODULE TH 16 M”c tiêu Tác d”ng C!p $% Cách $-t câu h0i $-t câu h0i $6i v8i HS nh”n thông tin. bài h+c. Ch M”c tiêu Tác d”ng C!p $% Cách $-t câu h0i $-t câu h0i $6i v8i HS c!a HS trong vi-c HS. nào vB…? nh/n 01nh, 0ánh giá — Em có tán thành/0Ing các ý t56ng, s8 ki-n, ý vJi ý kiKn/quan ni-m hi-n t5:ng,.. d8a 0ó không? Vì sao? trên các tiêu chí 0ã — Theo em, cách giRi 05a ra. quyKt 0ó có phù h:p/hi-u quR không? Vì sao? — Em 0ánh giá nh5 thK nào vB…?Hoạt động 3 — Câu hXi 0óng là câu hXi chZ yêu cn th?c hay t0o ra 456c m8t thA thách vCa s?c v= trí tuF, giúp HS phát triLn t5 duy. + T0o h?ng thú cho HS. + KhuyPn khích, t0o ti=n 4= cho HS tiPp tRc tìm tòi, khám phá nhUng thách th?c mVi khó khXn, ph?c t0p hYn trong hZc t>p. Ví dR: + i=u gì có thL x>y ra nPu tr^ em không 456c bày t& ý kiPn v= nhUng vcn 4= có liên quan 4Pn tr^ em? + NPu 456c tham gia Tr0i hè thiPu nhi qu)c tP, em si kL vVi các b0n thiPu nhi qu)c tP nh5 thP nào v= quê h5Yng Tj qu)c ViFt Nam? — Các yêu cku khi 4lt câu h&i: + Câu h&i ph>i cR thL, ngmn gZn. + Câu h&i ph>i rõ ý mu)n h&i. + Câu h&i ph>i mang tính khách quan, không áp 4lt. + Câu h&i ph>i phù h6p vVi chp 4=. + Câu h&i ph>i phù h6p vVi 4lc 4iLm và trình 48 HS. + Câu h&i ph>i phù h6p vVi quq thri gian, vVi hoàn c>nh, vVi vXn hoá 4sa ph5Yng. + Câu h&i ph>i kích thích HS suy nght, t5 duy. + Câu h&i ph>i t0o 456c h?ng thú cho HS. + Không h&i nhi=u câu h&i trong cùng m8t thri gian. + Các câu h&i ph>i 456c smp xPp m8t cách h6p lí, logic. — Các yêu cku v= ?ng xA cpa GV khi h&i HS: + DCng l0i sau khi h&i 4L HS có thri gian suy nght. Có thL nhmc l0i câu h&i nPu HS yêu cku. + Phân ph)i câu h&i cho c> lVp, không nên chx t>p trung vào m8t s) HS. + Tôn trZng, lmng nghe ý kiPn HS, khen ng6i, 48ng viên khi HS tr> lri t)t. + KhuyPn khích, g6i ý, t0o cY h8i cho HS tr> lri l0i khi các em không tr> lri 456c câu h&i. + Không chê bai, mxa mai, làm tjn th5Yng HS. + T>p trung vào trZng tâm, không 4i lan man. + Tránh nhmc l0i câu tr> lri cpa HS cyng nh5 tz tr> lri câu h&i mình 4lt ra. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC | 514. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 Trong các câu h+i d./i 0ây, câu h+i nào là câu h+i 0óng? Câu h+i nào là câu h+i m9? Câu h+i nào là câu h+i t;t? Vì sao? 1) Các câu h+i dành cho HS l/p 4, giF TGp 0Hc, bài V!n hay ch( t*t: — Bài tGp 0Hc V!n hay ch( t*t kN vP ai? — Vì sao Cao Bá Quát th.Fng bR 0iNm kém? — ST viUc nào xWy ra 0ã làm Cao Bá Quát phWi ân hGn? — Vì sao chY 0Zn khi sT viUc xWy ra, Cao Bá Quát m/i d;c sp? — Cao Bá Quát quyZt chí luyUn viZt ch nh. thZ nào? — Câu chuyUn giúp em hiNu ra 0.bc 0iPu gì? 2) Các câu h+i 0;i v/i HS l/p 5, giF efo 0t hoJt :>ng dJy h^c có s” d)ng k- thu1t kh2n tr4i bàn và tiFn hành dJy hoJt :>ng này trên l=p cTa bJn. — T` :ánh giá nhQng thành công/ hJn chF cTa bJn khi th`c hi$n k- thu1t này và hD=ng bJn sb khcc ph)c. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC | 533. THÔNG TIN PHẢN HỒIHoạt động 1 — K# thu”t kh)n tr,i bàn là m2t KTDH th6 hi7n quan :i6m/chi=n l>?c h

Viết một bình luận