Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Mn24

Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội – Nguyễn Thị Liên

Đang xem: Tài liệu module mn 24 ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội nguyễn thị liên

*

DownloadVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội. Giúp giáo viên mầm non biết cách lựa chọn và ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non.

*

Nội dung Text: Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội – Nguyễn Thị Liên
NGUYỄN THỊ LIÊNMODULE MN 24 øNG DôNG PH¦¥NG PH¸P D¹Y HäC TÝCH CùC TRONG LÜNH VùC PH¸T TRIÓN T×NH C¶M, KÜ N¡NG X· HéI | 107 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Vic t hc tp nhm nâng cao nng lc ngh nghip, áp ng yêu cu ca Chu n ngh nghip là nhim v# ca m$i giáo viên. M”t trong nh)ng chìa khóa quan trng giúp giáo viên tr/ l0i câu h1i ‘‘Làm th4 nào 5 thc hin và áp ng 67c yêu cu ca ngh nghip?’’, là ph6:ng pháp d V k nng: — La chn 67c ph6:ng pháp d2. Yêu cầu Ng60i hc cn: N`m 67c nh)ng 

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Mới Nhất 2021

c tr6ng và quy lut phát tri5n tình c/m, kA nng xã h”i ca trD S giai o • p4n kho/ng tháng th 7, th 8 trS i, trD bi4t phân bit rõ ng60i quen — ng60i l • B`t ch6Vc thái ” >i vVi b/n thân mình hay vVi ng60i khác tP thái ” ca ng60i lVn >i vVi trD. Ví d#: Bé A nhìn thFy ms ang m`ng chM ca mình, bé cong gi: tay ch^ m`ng theo ms… • Có bi5u hin vui s6Vng khi 67c ng60i lVn khen ng7i, ho
p l mà mình thích, không tranh giành I vVi b thay Hi ó khi4n trD nhn ra sc m + Nhn bi4t và th5 hin c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i, s vt và hin t67ng xung quanh: • Tình c/m ca trD >i vVi mi ng60i xung quanh 67c b”c l” rõ rt, nó còn 67c chuy5n vào nh)ng nhân vt trong các câu chuyn cH tích mà trD 67c nghe k5, 67c xem tranh. TrD th6:ng c/m >i vVi nh)ng nhân vt bM r:i vào hoàn c/nh éo le, Ing th0i cm ghét >i vVi nh)ng kD gian ác. Khi xem tranh minh ha các câu chuyn, trD th60ng có nh)ng hành ”ng can thip trc ti4p vào nhân vt trong tranh bng cách tô màu t6:i th`m cho nh)ng nhân vt mà mình yêu thích, bôi en, g + Nhn bi4t và th5 hin c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i, s vt và hin t67ng xung quanh: • S phát tri5n 0i s>ng tình c/m ca trD 67c bi5u hin ra nhiu m
c bit S giai o • Khi tham gia vào trò ch:i óng vai theo ch , vVi nhiu nhân vt trong trò ch:i, trD bi4t cùng các bHoạt động 2. Nội dung giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội của trẻ mầm non.1. Lí do cần xác định nội dung giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội Nhm áp ng m#c tiêu giáo d#c mm non là giúp trD em phát tri5n toàn din, hình thành nh)ng y4u t> u tiên ca nhân cách; hình thành và phát tri5n S trD nh)ng nng lc và ph m chFt mang tính nn t/ng, kh:i dy và phát tri5n t>i a nh)ng kh/ nng tim n, 
t nn t/ng cho vic hc S các cFp hc ti4p theo ca trD.2. Mục đích, yêu cầu Ng60i hc cn: — N`m 67c nh)ng n”i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA nng xã h”i ca trD và có nh)ng ph6:ng pháp giáo d#c thích h7p 5 giúp trD phát tri5n 67c thun l7i. — Xác Mnh n”i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA nng xã h”i ca trD S tPng ” tuHi.3. Chủ đềCh  1: Tìm hiu ni dung giáo d)c phát trin tình cm, k nng xã hi ca tr em ”  tu#i nhà tr .a. Nhim v — pc phn thông tin ph/n hIi. — pc, nghiên cu n”i dung phát tri5n tình c/m, kA nng xã h”i trong Ch6:ng trình giáo d#c mm non; H6Vng d|n tH chc ch6:ng trình giáo d#c n”i dung phát tri5n tình c/m, kA nng xã h”i cho trD mm non.b. Thông tin phn hi * Ni dung giáo d”c phát trin tình cm: — N”i dung c: b/n: + Ý thc v b/n thân. + Nhn bi4t và th5 hin m”t s> tr — N”i dung c# th5 theo tPng ” tuHi: + La tuHi tP 3 — 12 tháng tuHi: • T ch:i vVi b/n thân mình, ví d# nh6 ch:i vVi tay ho
c chân ca mình. • Có bi5u hin c/m xúc vVi ng60i khác trong quá trình giao ti4p: c60i, ùa vVi ng60i thân hay vVi cô giáo chm sóc trD. + La tuHi tP 12 — 24 tháng: • Bi4t nhn bi4t tên gi, hình /nh ca b/n thân. • Bi4t bi5u l” c/m xúc khác nhau vVi nh)ng ng60i xung quanh. + La tuHi tP 24 — 36 tháng: • Bi4t nhn bi4t m”t s> tên gi, 

Đọc thêm  c1-07/ns

Xem thêm: I Learn Smart Start Grade 3 Theme 8 Listening Test, Giáo Trình Tiếng Anh I

c i5m ca ng60i thân, I vt gn goi vVi trD. • Bi4t thc hin yêu cu :n gi/n ca giáo viên: t ph#c v# b/n thân, lFy I giúp cô… • Bi4t nhn bi4t và th5 hin m”t s> tr • Bi4t ch:i thân thin vVi b • Quan tâm 4n c/nh sp, lU h”i, di tích lMch su ca quê h6:ng Ft n6Vc. • Kính yêu Bác HI. + La tuHi tP 5 — 6 tuHi: • Nhn bi4t i5m gi>ng nhau gi)a b/n thân và ng60i khác. • Bi4t vM trí và trách nhim ca mình trong gia ình, lVp hc. • Thc hin m”t s> công vic :n gi/n 67c gia ình và cô giáo giao cho (cFt I, trc nht, x4p dn I  + La tuHi tP 4 — 5 tuHi: • Bi4t thc hin t>t m”t s> quy Mnh S lVp và gia ình nh6 trt t khi n, khi ng, i bên ph/i l 60ng. • Bi4t l`ng nghe ý ki4n ca ng60i khác, su d#ng l0i nói và cu ch^ lU phép. • Phân bit hành vi úng — sai, t>t — xFu. + La tuHi tP 5 — 6 tuHi: • Bi4t tôn trng, h7p tác, chFp nhn. • Bi4t quan tâm, chia sD, giúp { b — TrD ” tuHi tP 12 — 24 tháng: + Phát tri5n tình c/m: • Bi5u l” c/m xúc khác nhau vVi mi ng60i. • Nhn bi4t tên gi, hình /nh ca b/n thân. + Phát tri5n kA nng xã h”i: • Giao ti4p vVi ng60i lVn bng tP ng). • Bi4t su d#ng I ch:i. • Dùng m”t s> tP nói :n gi/n 5 giao ti4p. — TrD ” tuHi tP 24 — 36 tháng: + Phát tri5n tình c/m: • Nhn bi4t và th5 hin tr * Phn h+i cho câu h&i t, ánh giá cho ch”  2 c”a ho*t ng 1: — TrD ” tuHi tP 3 — 4 tuHi: + Phát tri5n tình c/m: • Nhn bi4t tên, tuHi, giVi tính ca b/n thân. • B”c l” nh)ng iu thích và không thích. • Nhn bi4t, bi5u l” m”t s> tr • Bi4t vM trí, trách nhim ca b/n thân trong gia ình, lVp hc. • Ch ”ng và ”c lp, t tin trong m”t s> công vic :n gi/n. • Nhn bi4t tr

Đọc thêm  Mẫu đơn xin việc ngành y tế đúng chuẩn, mới nhất 2023 - Luật ACC

Viết một bình luận