module 9

Đang xem: Module 9

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.pdf) 23 (61 trang)

Tài liệu liên quan

Module Mầm non 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 6 tuổi Nguyễn Thị Bách Chiến
Module Mầm non 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 6 tuổi Nguyễn Thị Bách Chiến 61 14,353 23

Module Mầm non 8: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 36 tháng tuổi 76 11,607 19

Module Mầm non 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 6 tuổi 53 16,024 20
skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động trong lớp ở trường mầm non
skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động trong lớp ở trường mầm non 21 583 0
skkn một vài biện pháp giúp giáo viên xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động ở trường mầm non
skkn một vài biện pháp giúp giáo viên xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động ở trường mầm non 27 47 0
skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường mầm non bình minh xã đray sap huyện krông ana tỉnh đăk lăk
skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường mầm non bình minh xã đray sap huyện krông ana tỉnh đăk lăk 24 648 1
Giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non
Giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non 121 583 1
Skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường mầm non bình minh xã đray sap huyện krông ana tỉnh đăk lăk
Skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường mầm non bình minh xã đray sap huyện krông ana tỉnh đăk lăk 24 601 1
skkn một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non thiệu vũ, năm học 2016 2017

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Viên Được Giám Sát Đảng Viên

skkn một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non thiệu vũ, năm học 2016 2017 19 540 0
SKKN một số biện pháp chỉ đạo và thực hiện giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
SKKN một số biện pháp chỉ đạo và thực hiện giáo dục vệ sinh môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 20 191 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM_Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM_Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 – 6 tuổi trong trường mầm non 20 243 0
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non quảng hùng
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non quảng hùng 20 114 0
Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 17 101 0
Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 17 93 0
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non quảng hùng
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non quảng hùng 20 63 0
SKKN một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non quảng hùng
SKKN một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non quảng hùng 20 108 0
SKKN một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
SKKN một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 17 146 0

SKKN nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 26 48 0

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 26 40 0
SKKN một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non
SKKN một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi trong trường mầm non 18 54 0

Xem thêm: 22tcn 273-01

Module Mầm non 9: Xây dựng môi trường cho trẻ 3 6 tuổi nhằm giúp học viên biết vận dụng lí luận và thực tiễn để xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ từ 3 6 tuổi, phù hợp với thực tiễn địa phương, nhà trường nhằm phát triển toàn diện về các lĩnh vực nhận thức, ngôn ngôn ngữ, thể chất, tình cảm, quan hệ xã hội và thẩm mĩ cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non <...>… m * :i ut 6 — 3 t rt ohc hnàd c d ốig gn rt iơm gn d x ihk c t nêyugN IỒ H N ẢHP N IT G N ƠHT i ut 6 — 3 t rt ohc c d ốig gn rt iơm gn d x ihk u c y ,c t nêyugn các v t ib u ih mêht óc uas nit gnơht s t m mêht o hk maht ,p l gnùc nêiv ốig i v i oart h n B )ar ó c t nêyugn gn hn êk t il h n B( ?ìg c t nêyugn gn hn o b m n c i ut 6 — 3 t rt ohc c d ốig gn rt iơm ,n b oehT — )i ut gnáht 63 — 3 t rt ohc… ó uaS 9 NM ELUDOM | 83 1 + + + + …gn hp a a c hgn gnàl , s hc l hcít iD ;gn rt n g i uq ,ẳl gn hnáC ; hc ,n i u b ,áx m rT ; h oa ,c n hnêK — hnìh c hcác nâhn a c m i c các ,íl mât t hc m hp các ,c h aohk àv p h ùhp c d ốig gn rt iơm gnort gn t oh i ut 6 — 3 t rt ihK i ut 6 — 3 t rt ohc hn hc hnít hnàht hnìh n hp póg c d ốig gn rt iơM gnuhc ión non m m rt àv gnêir ión i ut 6 — 3 t rt ohc hcác nâhn… g gnờưr t iơm aủc òr t iaV 2 93 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD ỐIG GNỜƯRT IƠM gn t oh uq t k gnas n d n yuhc rt a c úht gn h ,i ut 6 — 5 yah i ut 5 — 4 n gn hN gn t oh a c uq t k n ý a hc hc i hc hnìrt áuq i v úht gn h i ut 4 — 3 rT i m gn t oh hnis y n màl n hp póg c d ốig gn rt iơM a l gnart gnùc n b i v h nauq i m p l t iht ihk o d m m iáht óc ,p it oaig gn n k i ut 6 — 3 t rt hnàht hnìh ã ó h nauq i… ốig nâht n b àv i ut 6 — 3 t rt ohc úht gn h g s úhp gnohp ,gn d a ,p h ùhp gn rt iơM hnìm a c gn n hk t h l c b rt i h c o t ,gn t oh các c c hcít aig maht i h c u ihn óc rt àv móhn oeht c oh nâhn ác gn t oh c i ut 6 — 3 t rt ,ó gn rt iơm gnorT gnus b àv c gn c c rt a c gn n k àv c ht n ik cáC ;gn s c uc gnort n d p h , l i m u i u ihn n ih táhp àv áhp máhk ,iòt mìt i ut 6 — 3 t rt púiG + — — + +… iơm gn d X — gn d x n c gnud i n hn cáX * s p l àv gnud i n hn cáX :1 c B i ut 6 — 3 t rt ohc hnàd c d ốig gn rt iơm gn d x hnìrt yuQ IỒ H N ẢHP N IT G N ƠHT i ut 6 — 3 t rt ohc c d ốig gn rt iơm gn d x c b các v t ib u ih mêht óc i d nit gnơht gn hn c h n B ? uq u ih t ồn ht hn c d ốig gn rt iơm gn d S 2 54 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD ỐIG GNỜƯRT IƠM ohc p l n gnam c oh t v gn iàol các hn hnart s t… s aum hn hnart ,gnùd gn hn iàogN úhp gnohp àv gn d a t r non m m c d ốig hnìrt gn hc v c hp hn hnart ,i hc ,gnùd i hc ,gnùd 64 1 — — — — — — ,hn hnart màl c hc T :3 c B i hc ,gnùd màl b n uhc gnơt tác b ,p h v ,iahc v ,nac ,m y ig ,túm ,p x hn cáhk u il hp ,u il t v nêyugn n ugn các gn d n T àg ,m hn t ht t v noc iàv t m n m 74 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD ỐIG GNỜƯRT IƠM ohc oas rt a c gn gnort m i i… gnort íl p h t b m i gn hn ar mìt i ut 6 — 5 rt p l y d nêiv ốig i v i oart àv tás nauq h n B 9 rt a c hcíht ý oeht od t i hC 01 c i hC 9 hnìh péhG 8 hnì aig gnort gnùd a c u il t hc áhp máhK 7 hnì aig các a c írt i ig i hc iuv uhK 6 hnì aig các a c hnart mãl n irt gnòhP 5 hnì aig a c n iv hT 4 ồv ar a C 3 gn ht y ht p t uhK 2 n n n gn ab gnàh àhN 1 8 01 6 2 5 7 4 1 3 9 NM ELUDOM | 85 1 gnàr õr nêt ,nãhn… gn rt iơM( 8 NM eludom i t p c c c d ốig gn rt iơm v u c y gn hn k c — 7 NM eludom i t p c ihC iaM hT n yugN c c d ốig gn rt iơm v u c y gn hn k c — iổut 6 – 3 ừt ẻrt ohc cụ d ối g gnờưrt iơm i ớv iốđ uầc y ,cắt nêyugN :2 gnộđ tạoH 14 1 | IỔUT 6 – 3 ẺRT OHC CỤD ỐIG GNỜƯRT IƠM gnúhc gn d s gn n c hc àv c ht hcík ,gn d hnìh ,c s m gn b rt a c uahn cáhk gn n v các hcíht hcík gn d cát óc i rt iàogn b t… n ih t ux yah ht yaht t v i v gn hnàh rt ihK u ih ík gn d s gn n hk hnàht hnìh u t b i ut 6 — 3 t rt y ht n hn ht óc n B gn t gn t írt àv yud t n irt táhp i ut 6 — 3 t rt púig s t t c d ốig gn rt iơM n irt táhp àv hnàht hnìh c u t b i ut 6 — 3 t rt a c hn hc hníT ó gn rt iơm gnort gn t oh c t yuq các c n ih c ht ,n ih c ht gna p l àm hc các c hn ã rT t iht n c gn s gn n k hnàht hnìh àv nâhn ác t ib… hc ,gnòhp c c oh rt ohc hcít gn ht ,n n iat g c yugn t u y các óc gnơhk ó àm i ut 6 — 3 t rt ohc gn t oh gn rt iơm àl nàot na gn rt iơM — a n rt àhn i ut a l hn n l i gn ồv nàot nàoh c uht hp nòc gnơhk rt ohc nàot na o b m c iv , rt àhn rt i ut a l i v os n h hnìm i v ar y x m ih yugn s c c ht ý óc u t b ã i ut ,i ut 6 — 3 t rt i v i rt ohc m ih yugn gn hn hnárt ,nàot na cáig m c o t , s hc s gn d o

Viết một bình luận