Bài Thu Hoạch Module 41 Tiểu Học

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học – Module 41: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các hoạt động giáo dục

Đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 41 » tài liệu miễn phí cho giáo viên, học sinh

*

DownloadVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi hoàn thành Module Tiểu học 41: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các hoạt động giáo dục học viên có thể hiểu rõ về mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu của hoạt động giáo dục, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục trong giáo dục KNS cho học sinh tiểu học; xác định các KNS cơ bản và các nội dung giáo dục KNS trong một số hoạt động giáo dục ở tiểu học.

*

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học – Module 41: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các hoạt động giáo dục
TRẦN THỊ TỐ OANHModule TH 41 GI¸O DôC KÜ N¡NG SèNG cho häc sinh tiÓu häc QUA C¸C HO¹T §éNG GI¸O DôC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | 97 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Hot ng giáo dc là mt trong nhng phng tin quan trng thc hin giáo dc KNS. Vì th$, vic khám phá các kh( n)ng giáo dc KNS thông qua hot ng giáo dc là r+t c,n thi$t cho các GV. Giáo dc KNS qua các hot ng giáo dc da vào dy hc h/p tác. Nó th1 hin d2i nhi3u hình th4c, v2i các m4c ph4c tp khác nhau tu5 theo s phát tri1n c8a ng9i hc. Module này s; làm rõ mc tiêu, ni dung, phng pháp, các hình th4c giáo dc KNS thông qua các hot ng giáo dc > b
c Ti1u hc. B. MỤC TIÊU Hi1u rõ v3 mc tiêu, nguyên tBc, yêu c,u c8a hot ng giáo dc, t,m quan trng c8a hot ng giáo dc trong giáo dc KNS cho hc sinh ti1u hc. Xác Dnh các KNS c b(n và các ni dung giáo dc KNS trong mt sE hot ng giáo dc > ti1u hc. Mô t( /c các phng pháp, kF thu
t giáo dc KNS cho hc sinh trong mt sE hot ng giáo dc > tr9ng ti1u hc. C. NỘI DUNG 1. Tìm hi1u nhng v+n 3 c b(n v3 giáo dc KNS qua các hot ng giáo dc. 2. Tìm hi1u các hot ng giáo dc. 3. Tìm hi1u ni dung KNS trong các hot ng giáo dc — Chi$c túi th,n kì (ch8 3 và các KNS liên quan). 4. Tìm hi1u phng pháp và kF thu
t giáo dc KNS trong các hot ng giáo dc. 5. Ki1m tra, ánh giá.98 | MODULE TH 41Nội dung 1 TÌM HIỂU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Anh/ ChD hãy c nhng thông tin d2i ây:1. Giáo dục kĩ năng sống Giáo dc KNS là giáo dc cách sEng tích cc trong xã hi hin i, là xây dng nhng hành vi lành mnh và thay Xi nhng hành vi, thói quen tiêu cc trên c s> giúp ng9i hc có c( ki$n th4c, giá trD, thái và các kF n)ng thích h/p. Giáo dc KNS là mt quá trình giáo dc có mc ích, có k$ hoch và bin pháp c th1, là mt quá trình lâu dài, ph4c tp, òi hZi nhi3u lc l/ng tham gia, trong ó nhà giáo dc óng vai trò cE v+n, nhà tX ch4c, h2ng d ó hình thành cho HS nhng hành vi, thói quen lành mnh, tích cc; loi bZ nhng hành vi, thói quen tiêu cc trong các mEi quan h, các tình huEng và hot ng h^ng ngày. — To c hi thu
n c8a mình và phát tri1n hài hoà v3 th1 ch+t, trí tu, tinh th,n và o 4c.3. Một số nguyên tắc giáo dục kĩ năng sống trong hoạt động giáo dục — Nguyên tc bo m tính mc ích ca giáo dc KNS. Giáo dc KNS bao gi9 c_ng h2ng t2i mc ích ã `t ra, ngBn hn và dài hn. Mc ích dài hn trong giáo dc KNS th9ng h2ng t2i cách làm, cách 4ng phó v2i nhng thách th4c trong cuc sEng tng lai. Mc ích ngBn hn là c s>, là phng tin 1 t /c mc ích dài hn. Hc sinh bi$t cách gi(i quy$t ngay trong nhng tình huEng n gi(n, c th1 ang dian ra trong cuc sEng th9ng ngày c8a b(n thân. — Nguyên tc phù hp v i !c i”m tâm sinh lí, môi tr)*ng s+ng ca h,c sinh ti”u h,c, phù hp v i tình hình phát tri”n ca xã h0i, ca 1t n) c. — Nguyên tc cung c1p các thông tin c2 bn. Thi$u thông tin s; khó hình thành /c KNS cho con ng9i. Giáo dc KNS coi vic hình thành hành vi cho hc sinh ti1u hc là mc tiêu c,n t, tuy nhiên vic cung c+p thông tin c b(n 1 Ei t/ng bi$t và làm là c,n thi$t. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | 99 — Nguyên tc khuy4n khích 0ng viên, c5 v6 ng)*i h,c và h) ng h, 4n t)2ng lai t)2i sáng h2n. Nguyên tBc này òi hZi trong giáo dc KNS l+y phng pháp ng viên khuy$n khích là chính, không do nt, trách pht vì mc ích c8a giáo dc KNS là hình thành KNS cho ng9i hc, và nó chb t /c i3u ó khi ng9i hc t giác, mi bin pháp mang tính ch+t hành chính s; không mang li hiu qu(. — Nguyên tc ph+i hp v i các l8c l)ng giáo dc KNS nh) H0i ph huynh h,c sinh, :0i Thi4u niên Ting $n bn bè, các em ó có th1 óng vai trò mn th4c v3 mt v+n 3 nào ó. Nhi3u KNS /c hình thành trong quá trình HS tng tác v2i bn cùng hc và nhng ng9i xung quanh (kF n)ng thng l/ng, kF n)ng gi(i quy$t v+n 3…) thông qua hot ng hc t
p ho`c các hot ng giáo dc trong nhà tr9ng. Trong khi tham gia các hot ng có tính tng tác, HS có dDp th1 hin các ý t>ng c8a mình, xem xét ý t>ng c8a ng9i khác, /c ánh giá và xem xét li nhng kinh nghim sEng c8a mình tr2c ây theo mt cách nhìn nh
y, vic tX ch4c các hot ng giáo dc có tính ch+t tng tác cao trong nhà tr9ng to c hi quan trng 1 giáo dc KNS hiu qu(. — Tri nghiBm: KNS chb /c hình thành khi ng9i hc /c tr(i nghim qua các tình huEng thc t$. HS chb có kF n)ng khi các em t làm vic ó, ch4 không chb nói v3 vic ó. Kinh nghim có /c khi HS hành ng trong các tình huEng a dng giúp các em da dàng si dng và i3u chbnh các kF n)ng phù h/p v2i i3u kin thc t$. GV c,n thi$t k$ và tX ch4c thc hin các hot ng giáo dc trong và ngoài gi9 hc sao cho HS có c hi th1 hin ý t>ng cá nhân, t tr(i nghim và bi$t phân tích kinh nghim sEng c8a chính mình và ng9i khác.100 MODULE TH 41 |— Ti4n trình: Giáo dc KNS không th1 hình thành trong “ngày mt, ngày hai” mà òi hZi ph(i có c( quá trình: nh
n th4c — hình thành thái — thay Xi hành vi. lây là mt quá trình mà mmi y$u tE có th1 là kh>i ,u c8a mt chu trình m2i. Do ó nhà giáo dc có th1 tác ng lên b+t kì mBt xích nào trong chu trình trên: thay Xi thái dn th4c và thái . Do ó, các hot ng giáo dc c,n /c tX ch4c th9ng xuyên, có k$ hoch trong c( n)m hc 1 HS có c hi rèn luyn, /c l`p i l`p li nhng KNS quý giá c8a mình.— Thay 5i hành vi: Mc ích cao nh+t c8a giáo dc KNS là giúp ng9i hc thay Xi hành vi theo h2ng tích cc. Giáo dc KNS thúc oy ng9i hc thay Xi hay Dnh h2ng li các giá trD, thái và hành ng c8a mình. Thay Xi hành vi, thái và giá trD > tpng con ng9i là mt quá trình khó kh)n, không eng th9i. Có th9i i1m ng9i hc li quay tr> li nhng thái , hành vi ho`c giá trD tr2c. Do ó, các nhà giáo dc c,n kiên trì ch9 /i và tX ch4c các hot ng liên tc 1 HS duy trì hành vi m2i và có thói quen m2i; to ng lc cho HS i3u chbnh ho`c thay Xi giá trD, thái và nhng hành vi tr2c ây, thích nghi ho`c ch+p nh
n các giá trD, thái và hành vi m2i. GV không nh+t thi$t ph(i luôn luôn chb rõ mi vic “h” HS mà c,n to i3u kin cho HS t phát hin nhng thu nh
n nhng hành vi m2i; dy và luyn các kF n)ng c,n thi$t 1 t /c nhng hành vi ó; ti$p tc c8ng cE nhng kF n)ng m2i cho $n khi ng9i tham gia c(m th+y có th1 thc hin /c nhng hành vi lành mnh.— Th*i gian — môi tr)*ng giáo dc: Giáo dc KNS c,n thc hin > mi ni, mi lúc và thc hin càng s2m càng tEt Ei v2i trd em. Môi tr9ng giáo dc /c tX ch4c nh^m to c hi cho HS áp dng ki$n th4c và kF n)ng vào các tình huEng “thc” trong cuc sEng. Giáo dc KNS /c thc hin trong gia ình, trong nhà tr9ng và cng eng. Ng9i tX ch4c giáo dc KNS có th1 là bE mq, là th,y cô, là bn cùng hc hay các thành viên cng eng. Trong nhà tr9ng phX thông, giáo dc KNS /c thc hin trên các gi9 hc, trong các hot ng lao ng, hot ng oàn th1 — xã hi, hot ng giáo dc ngoài gi9 lên l2p và các hot ng giáo dc khác. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | 1014. Nội dung giáo dục kĩ năng sống — Giáo dc kh( n)ng thích 4ng c8a con ng9i tr2c nhng thay Xi liên tc c8a cuc sEng h^ng ngày 1 h ch8 ng và sáng to trong mi hành ng. — Giáo dc n)ng lc t duy sáng to, phê phán và n)ng lc t ánh giá b(n thân, t khfng Dnh mình. — Giáo dc cách sEng v2i ng9i khác mình. — Giáo dc v3 b(o v môi tr9ng và s an toàn c8a trái +t. — Giáo dc v3 s4c khod và phòng chEng các t nn xã hi. — Giáo dc lEi sEng lc quan yêu 9i.Câu hCi 1: Anh/ ChG hi”u giáo dc KNS là gì?Câu hCi 2: Anh/ ChG hãy nêu nhJng nguyên tc giáo dc KNS trong hoKt 0nggiáo dc. MLi nguyên tc nêu m0t ví d minh hoK.BÀI TẬP Anh/ ChD hãy c và chb rõ nguyên tBc giáo dc KNS nào ã /c si dng trong các hot ng giáo dc d2i ây: a. Trong hot ng chuon bD chào mpng T$t nguyên án, chi i HS l2p 4A /c phân công h2ng dng B Giáo dc và lào to ban hành. HlGD ngoài gi9 lên l2p bao gem hot ng ngoi khoá, hot ng vui chi, th1 dc th1 thao, tham quan du lDch, giao lu v)n hoá; hot ng b(o v môi tr9ng; lao ng công ích và các hot ng xã hi khác”. HlGD to c hi cho HS /c tham gia vào 9i sEng cng eng, b2c ,u v
n dng nhng ki$n th4c ã hc vào trong cuc sEng thc tian, /c thc hành, tr(i nghim trong các tình huEng c8a cuc sEng, b2c ,u phát tri1n > HS các KNS c,n thi$t, phù h/p v2i l4a tuXi. Có nhi3u cách phân loi khác nhau. N$u theo tiêu chí th9i gian có HlGD trong gi9 lên l2p và HlGD ngoài gi9 lên l2p (After School Activities). Hot ng ngoài gi9 lên l2p là các hot ng sau gi9 hc chính khoá, th9ng theo n)ng khi$u, s> thích, t chn: ca, múa, nhc, kDch, th1 thao… có th1 thuc hay không thuc ni dung môn hc. N$u theo tiêu chí môn hc có HlGD trong môn hc và HlGD ngoi khoá (Extra — Curricular Activities). Hot ng ngoi khoá chính là hot ng hc t
p n^m ngoài chng trình chính khoá, gi là ngoi khoá. Ngoi khoá là các hot ng xã hi, tham gia các câu lc b, các d án v2i các ni dung a dng, phong phú, ch8 y$u hình thành KNS trong các lFnh vc khác nhau cho HS. N$u theo tiêu chí Da i1m có HlGD trong tr9ng và ngoài tr9ng, ngoài tr9i (Outdoor Activities). Hot ng ngoài tr9i có th1 là hot ng ngoi khoá, có th1 là hot ng chính khoá. ló là nhng hot ng trc ti$p v2i t nhiên 1 th>ng th4c thiên nhiên, gi(m c)ng thfng, hc cách v/t GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | 103 qua nhng khó kh)n tr> ngi, thúc oy vic hình thành nhân cách và các mEi quan h xã hi, hình thành mEi quan h thân thi$t v2i t nhiên. Các tiêu chí phân chia trên chb có tính tng Ei, vì dù theo tiêu chí nào các HlGD 3u nh^m thc hin mc tiêu giáo dc ã /c quy Dnh, do GV và nhà tr9ng là ng9i ch8 ng tX ch4c, giám sát và ánh giá. y ây, chúng tôi s; u tiên xem xét HlGD ngoài gi9 lên l2p v2i nhim v giáo dc KNS. — Yêu c,u: HlGD ph(i phù h/p v2i `c i1m c8a HS ti1u hc: l4a tuXi, kh( n)ng nh
n th4c, gi2i tính, s4c khod. HlGD ph(i phù h/p v2i i3u kin kinh t$, v)n hoá tpng vùng mi3n: mi3n núi, eng b^ng, thành phE, nông thôn, vùng kinh t$ phát tri1n, vùng khó kh)n… HlGD ph(i phù h/p v2i i3u kin c s> v
t ch+t hin có c8a tpng tr9ng: sân bãi, dng c, phòng Ec, kh( n)ng GV, kh( n)ng óng góp c8a ph huynh… HlGD là hot ng có th1 cho phép HS /c ch8 ng chn hot ng mình yêu thích, d2i s g/i ý và h2ng dng B Giáo dc và lào to, HlGD ngoài gi9 lên l2p là nhng HlGD /c tX ch4c ngoài gi9 hc các môn v)n hoá, là mt chng trình thEng nh+t hu c v2i hot ng dy hc, to i3u kin gBn lí thuy$t v2i thc hành, thEng nh+t gia nh
n th4c và hành ng, góp ph,n quan trng vào s hình thành và phát tri1n nhân cách toàn din c8a HS trong giai on hin nay. — Mc tiêu HlGD ngoài gi9 lên l2p c+p Ti1u hc: Mc tiêu c b(n c8a HlGD là nh^m hình thành kF n)ng cho các lFnh vc c8a cuc sEng h^ng ngày, phát tri1n n)ng khi$u c8a HS trong mt sE lFnh vc ngh thu
t, th1 thao và phát tri1n tình c(m o 4c c8a con ng9i v2i con ng9i và th$ gi2i xung quanh, giáo dc mt lEi sEng lành mnh,104 MODULE TH 41 | ti$t kim, chia sd, t ch8, có v)n hoá, to c hi thu
n l/i 1 HS /c tr(i nghim, /c rèn luyn nhng KNS trong cuc sEng thc. HlGD ngoài gi9 lên l2p là s ti$p nEi các hot ng dy — hc, là con 9ng gBn li3n v2i thc tian, to nên s thEng nh+t gia nh
n th4c và hành ng c8a HS. Mc tiêu c8a HlGD ngoài gi9 lên l2p gem:— V rng và khBc sâu ki$n th4c ã /c hc trong gi9 hc các môn v)n hoá;+ Nâng cao hi1u bi$t các lFnh vc c8a 9i sEng xã hi, v3 nhng giá trD truy3n thEng c8a dân tc; ti$p thu nhng giá trD tEt qp c8a nhân loi và c8a th9i i;+ Hi1u /c mt sE quy3n trong Công 2c Liên h/p quEc v3 Quy3n trd em.— V v
t ch+t, `c i1m v)n hoá vùng mi3n. HS có th1 chn nhi3u hot ng nhng > các th9i i1m khác nhau, mang tính cá th1 hoá cao. Do `c thù c8a HlGD ngoài gi9 lên l2p nên trong quá trình thc hin chng trình, có th1 v
n dng mt cách linh hot các ni dung và hình th4c hot ng theo vùng mi3n và Ei t/ng HS, v2i i3u kin, hoàn c(nh c8a nhà tr9ng, Da phng. Có nh v
y, hot ng c8a HS m2i gBn GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | 105 /c v2i thc tian cuc sEng và HlGD ngoài gi9 lên l2p m2i mang li hiu qu( giáo dc thi$t thc. — T,m quan trng c8a giáo dc KNS cho HS ti1u hc qua các HlGD. Lu
t Giáo dc n)m 2005 ã xác Dnh: Mc tiêu c8a giáo dc phX thông là giúp HS phát tri1n toàn din v3 o 4c, trí tu, th1 ch+t, thom mF và các kF n)ng c b(n, phát tri1n n)ng lc cá nhân, tính n)ng ng và sáng to, hình thành nhân cách con ng9i Vit Nam xã hi ch8 nghFa, xây dng t cách và trách nhim công dân; chuon bD cho HS ti$p tc hc lên ho`c i vào cuc sEng lao ng, tham gia xây dng và b(o v TX quEc. Nh v
y, mc tiêu giáo dc phX thông ch8 y$u là trang bD cho HS nhng n)ng lc c,n thi$t cho các em, `c bit là n)ng lc hành ng, n)ng lc thc tian. Phng pháp giáo dc phX thông c_ng ã /c Xi m2i theo h2ng “phát huy tính tích cc, t giác, ch8 ng, sáng to c8a HS; phù h/p v2i `c i1m c8a tpng l2p hc, môn hc; bei dung phng pháp t hc, kh( n)ng làm vic theo nhóm; rèn luyn kF n)ng v
t Giáo dc). Giáo dc KNS cho HS, v2i b(n ch+t là hình thành và phát tri1n cho các em kh( n)ng làm ch8 b(n thân, kh( n)ng 4ng xi phù h/p v2i nhng ng9i khác và v2i xã hi, kh( n)ng 4ng phó tích cc tr2c các tình huEng c8a cuc sEng — rõ ràng là phù h/p v2i mc tiêu giáo dc phX thông, nh^m thc hin mc tiêu giáo dc phX thông. Vai trò c8a HlGD nh sau: — Là ni th1 nghim, v
n dng và c8ng cE tri th4c. — Là c hi 1 HS t bc l nhân cách toàn vqn, tp ó t khfng Dnh vD trí c8a mình. — Là môi tr9ng nuôi dung và phát tri1n tính ch8 th1 cho HS: ch8 ng, tích cc, c l

Xem thêm: 4326/Bkhđt-Đtnn – Công Văn 4326/Bkhđt

p và sáng to. — Là dDp tEt 1 thu hút c( ba lc l/ng giáo dc cùng tham gia giáo dc.3. Học tập hợp tác (HTHT) – Dạy học hợp tác (DHHT) — Hc t
p h/p tác: Quan i1m hc t
p này yêu c,u s tham gia, óng góp trc ti$p c8a ng9i hc vào quá trình hc t
p, eng th9i yêu c,u ng9i hc ph(i làm vic cùng nhau 1 t /c k$t qu( hc t
p chung. Trong quá trình h/p tác, mmi ng9i hc s; tìm th+y l/i ích cho chính mình và cho t+t c( các thành viên trong tX ch4c (tX, nhóm, l2p). HS hc106 MODULE TH 41 | b^ng cách làm ch4 không chb hc b^ng cách nghe. HTHT mc tiêu hot ng là chung, nhng mmi ng9i li có nhim v riêng, các hot ng c8a tpng cá nhân /c tX ch4c phEi h/p 1 t mc tiêu chung. Thông qua hot ng trong t
p th1 nhóm, l2p, các ý ki$n ph(n ánh quan nim c8a mmi cá nhân /c i3u chbnh và qua ó, ng9i hc nâng mình lên mt trình m2i. Hot ng trong t
p th1 s; làm cho tpng thành viên quen d,n v2i s phân công h/p tác, nh+t là lúc gi(i quy$t nhng v+n 3 gay c+n, lúc xu+t hin thc s nhu c,u phEi h/p gia các cá nhân 1 hoàn thành công vic. Trong hot ng t
p th1, tính cách, n)ng lc c8a mmi cá nhân /c bc l, uEn nBn, phát tri1n tình bn, ý th4c tX ch4c kb lu
t, tng tr/ lt c8a mmi nhóm s; thc hin; 4. Gi(i thích ti$n trình ánh giá Ei v2i mmi HS và mmi nhóm; 5. Cung c+p cho HS tài liu liên quan $n các v+n 3 c,n th(o lu
n kéo dài bao lâu và khi nào s; k$t thúc; 7. Cung c+p s tr/ giúp khi c,n thi$t và theo dõi các hot ng c8a HS và ghi li các v+n 3 mà GV c,n gi(i quy$t sau khi nhóm h/p tác k$t thúc; 8. la bài hc $n mt k$t lu
n lôgic và cho thông tin ph(n hei; 9. lánh giá thành công c8a HS và giúp h t ánh giá s h/p tác c8a h Ei v2i nhng HS khác. Tóm li, hc t
p da trên s h/p tác c8a nhóm ng9i hc /c s h2ng dp chung c8a nhóm, thành tu và trách nhim hc t
p cá nhân hài hoà v2i nhau, có s chia sd nguen lc, k$t qu( và l/i ích hc t
p, có tính xã hi và thân thin trong hc t
p.— Dy hc h/p tác DHHT ó là chi$n l/c dy hc /c xây dng da trên nhng `c i1m và nguyên tBc c8a HTHT. Trong DHHT i3u `c bit là luôn luôn ph(i có GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | 107 s h/p tác gia ng9i dy và ng9i hc, gia nhng ng9i hc v2i nhau. Theo ki1u DHHT, ng9i hc s; /c chia thành nhng nhóm nhZ 1 thc hin các hot ng hc t
n, óng vai, gi(i quy$t v+n 3, là ch8 th1 tích cc trong vic lFnh hi ki$n th4c, kF n)ng thông qua s h/p tác v2i GV và s h/p tác gia HS v2i nhau trong quá trình hc t
p, tp ó t /c mc tiêu cá nhân, eng th9i góp ph,n to ra s thành công c8a nhóm. Mmi thành viên không chb có trách nhim thc hin các hot ng chung c8a nhóm mà còn ph(i có trách nhim h/p tác, giúp u cho các thành viên trong nhóm hoàn thành các nhim v /c phân công. GV là ng9i h2ng d khai thác tEt các ni dung dy hc và d tính các n)ng lc cá nhân c8a Ei t/ng HS. Vic khai thác tEt ni dung dy hc 1 DHHT theo các c+p khác nhau, các phng th4c phù h/p v2i tpng ni dung bài hc s; em li hiu qu( cao hn. Ví d > l2p 3, cùng hc t
p h/p tác 1 rèn kF n)ng `t mc tiêu nhng các m4c khác nhau: mt sE HS có th1 t `t ra các mc tiêu khi nh
n nhim v c8a GV, còn mt sE HS khác c,n có nhng câu hZi hm tr/ và chb có kh( n)ng `t mc tiêu ngBn hn… — DHHT da trên c s> là tính a dng (không eng nh+t) c8a các Ei t/ng HS và nhng quan h bình fng c8a các HS trong nhóm. Chfng hn, s không eng nh+t c8a các thành viên trong nhóm v3 trình , v3 kF n)ng xã hi, v3 tính cách, gi2i tính… n$u GV có s cân nhBc kF v3 tính a dng này có th1 to nên mt nhóm làm vic h/p tác hiu qu( và )n ý. — DHHT ph(i (m b(o s tham gia tích cc c8a t+t c( các Ei t/ng HS. DHHT n$u không to /c s tham gia tích cc c8a các thành viên trong nhóm thì không hiu qu(. Các y$u tE ch8 y$u quy$t Dnh vic tham gia tích cc Ei v2i các thành viên, ó là s phân chia công vic và trách nhim v2i tpng cá nhân. li3u này òi hZi GV ngay tp khi thi$t k$ các nhim v giao cho các nhóm ph(i tính $n `c i1m c8a nhóm, to ra s linh hot trong vai trò c8a mmi cá nhân, mi thành viên trong nhóm 3u108 MODULE TH 41 |có th1 tham gia > mt th9i i1m c th1. Ví d: trong mt nhóm hc toán,các HS bình fng trong vai trò ki1m tra, ng9i vi$t k$t qu(, ng9i trìnhbày gi(i pháp c8a nhóm…HS /c khuy$n khích phát bi1u ý ki$n, t do tranh lu
p th1 —GV, bn bè lBng nghe, chia sd càng giúp các em thêm t tin, h)ng hái. GVtôn trng và ánh giá cao nhng hot ng, t duy sáng to c8a HS — cácem càng /c thúc oy, kích thích ni3m say mê hc t
p. GV luôn to mEiquan h g,n g_i, thân thin v2i HS nên da dàng phát hin nhng tE ch+triêng, tp ó, có th1 giúp các em Dnh h2ng, khBc phc i1m y$u và pháthuy i1m mnh c8a mình.HlGD chb th
t s có hiu qu( trong giáo dc KNS khi chúng /c thi$tk$ và tX ch4c nh mt dng dy hc h/p tác. HlGD tuân theo cácnguyên tBc c8a dy hc h/p tác, thc hin theo các b2c c8a dy hch/p tác. Chb v2i cách tX ch4c nh th$, HS có nhi3u c hi thc hành, tr(inghim các KNS th1 hin các quan h a phng, t quy$t Dnh la chncác quan h, các hành ng và nhng thái phù h/p. Hãy so sánhHlGD v2i cùng mt ch8 3 “tham quan cBm tri > rpng Cúc Phng” >hai l2p, trong ó > mt l2p GVCN và PHHS lo h$t cho các HS tp A $n Z,tp ba )n, n2c uEng, chm nghb tra, HS chb có nhim v i và th h>ngnhng gì ng9i l2n ã chuon bD ho`c mmi HS có mt túi cá nhân vàkhông c,n có b+t c4 mEi liên h nào gia các HS trong l2p. Còn > l2p th4hai, cô thông báo i1m $n và c( l2p cùng bàn bc chuon bD nhng gìcho chuy$n i, chia các nhóm và phân công nhim v cùng chuon bD chochuy$n i tp nhóm tX ch4c trò chi chung, nhóm c4u thng, nhóm h
u c,n hay chuon bD túi c4u thng, kF n)ng qu(n líth9i gian, kF n)ng qu(n lí c(m xúc… trong quá trình tham quan). Vì lí do+y, ni dung HlGD r+t quan trng, tuy nhiên cách th4c tX ch4c HlGDcòn quan trng hn r+t nhi3u vì nó quy$t Dnh m4c (nh h>ng $nhiu qu( giáo dc KNS c8a HS. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | 109Câu hCi 1: HoKt 0ng giáo dc g=m nhJng loKi nào? TKi sao cQn giáo dc kO nPngs+ng cho h,c sinh ti”u h,c qua hoKt 0ng giáo dc?Câu hCi 2: H,c tSp hp tác có nhJng yêu cQu nào?Câu hCi 3: DKy h,c hp tác là nh) th4 nào? HoKt 0ng giáo dc nh) th4 nào sWáp Nng các yêu cQu ca dKy h,c hp tác? BÀI TP Bn hãy c nhng tr9ng h/p d2i ây, suy nghF phân tích HlGD nào áp 4ng các yêu c,u c8a dy hc h/p tác? C,n bX sung nhng vic làm nào 1 hot ng ó là dy hc h/p tác? a. GVCN l2p 5A tr9ng ti1u hc chuon bD tX ch4c cho HS tham quan. Cô thông báo HS c,n mang nhng e dùng, th4c )n (áo ma, chai n2c uEng, e )n tra) trong ngày tham quan, th9i gian tham quan. Trong chuy$n tham quan, HS i theo cô và tuân theo tpng chb dng muEn thc hin ngày la meng 8 tháng 3. Sau khi HS th(o lu
n và la chn các ý t>ng, cô chia l2p thành các nhóm. Mmi nhóm chDu trách nhim thc hin mt ý t>ng. Nhóm s; t bàn bc, l
p k$ hoch, phân công công vic cho tpng thành viên. Tr li ca bn: a. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… b. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………110 MODULE TH 41 |Nội dung 3 TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Anh/ ChD hãy c nhng thông tin d2i ây:1. Kĩ năng tự nhận thức T nh
n th4c là kh( n)ng c8a con ng9i hi1u v3 chính b(n thân mình, nh c th1, t t>ng, các mEi quan h xã hi c8a b(n thân; bi$t nhìn nh
n, ánh giá úng v3 ti3m n)ng, tình c(m, s> thích, thói quen, i1m mnh, i1m y$u… c8a b(n thân mình; quan tâm và luôn ý th4c /c mình ang làm gì, k1 c( nh
n th4c là mt KNS r+t c b(n c8a con ng9i, là n3n t(ng 1 con ng9i giao ti$p, 4ng xi phù h/p và hiu qu( v2i ng9i khác c_ng nh 1 có th1 c(m thông /c v2i ng9i khác. Ngoài ra, có hi1u úng v3 mình, con ng9i m2i có th1 có nhng quy$t Dnh, nhng s la chn úng Bn, phù h/p v2i kh( n)ng c8a b(n thân, v2i i3u kin thc t$ và yêu c,u xã hi. Ng/c li, ánh giá không úng v3 b(n thân có th1 dn th4c úng v3 b(n thân c,n ph(i /c tr(i nghim qua thc t$, `c bit là qua giao ti$p v2i ng9i khác.2. Kĩ năng xác định giá trị Giá trD là nhng gì con ng9i cho là quan trng, là có ý nghFa Ei v2i b(n thân mình, có tác dng Dnh h2ng cho suy nghF, hành ng và lEi sEng c8a b(n thân trong cuc sEng. Giá trD có th1 là nhng chuon mc o 4c, nhng chính ki$n, thái , và th

Xem thêm: Đáp Án ) Mai Lan Hương – Sách Bài Tập Tiếng Anh 9

t, o 4c, kinh t$… Mmi ng9i 3u có mt h thEng giá trD riêng. KF n)ng xác Dnh giá trD là kh( n)ng con ng9i hi1u rõ /c nhng giá trD c8a b(n thân mình. KF n)ng xác Dnh giá trD có (nh h>ng l2n $n quá trình ra quy$t Dnh c8a GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | 111

Viết một bình luận