Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Th36, Bồi Dưỡng Tx

*

Đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th36

Các Module BDTX Mầm Non

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ MN13 – THCS 9 – THPT 9 – GDTX 10 .pdfXem Tải xuống   601k v. 3 07:31, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 10.pdfXem Tải xuống   725k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 11.pdfXem Tải xuống   780k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 12.pdfXem Tải xuống   878k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 13.pdfXem Tải xuống   412k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 14.pdfXem Tải xuống   832k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 15.pdfXem Tải xuống   883k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 16.pdfXem Tải xuống   1040k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ module MN 17.pdfXem Tải xuống   1016k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ module MN 18.pdfXem Tải xuống   748k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ module MN 19.pdfXem Tải xuống   820k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 1.pdfXem Tải xuống   617k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ module MN 20.pdfXem Tải xuống   933k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ module MN 21.pdfXem Tải xuống   511k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 22.pdfXem Tải xuống   671k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 23.pdfXem Tải xuống   694k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 24.pdfXem Tải xuống   285k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 25.pdfXem Tải xuống   358k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 26.pdfXem Tải xuống   294k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 27.pdfXem Tải xuống   448k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 28.pdfXem Tải xuống   428k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 29.pdfXem Tải xuống   481k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 2.pdfXem Tải xuống   672k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 30.pdfXem Tải xuống   762k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 31.pdfXem Tải xuống   1541k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 32.pdfXem Tải xuống   985k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 33.pdfXem Tải xuống   232k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 34.pdfXem Tải xuống   352k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 35.pdfXem Tải xuống   485k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 36.pdfXem Tải xuống   436k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 37.pdfXem Tải xuống   313k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 38.pdfXem Tải xuống   285k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 39.pdfXem Tải xuống   599k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 3.pdfXem Tải xuống   674k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 40.pdfXem Tải xuống   581k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 41.pdfXem Tải xuống   396k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 42.pdfXem Tải xuống   607k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 43.pdfXem Tải xuống   266k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 44.pdfXem Tải xuống   416k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 4.pdfXem Tải xuống   1152k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 5.pdfXem Tải xuống   520k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 6.pdfXem Tải xuống   596k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 7.pdfXem Tải xuống   1781k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 8.pdfXem Tải xuống   1721k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module MN 9.pdfXem Tải xuống   1104k v. 2 07:30, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP

Các module BDTX THCS

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ Module THCS 10.pdfXem Tải xuống   341k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 11.pdfXem Tải xuống   278k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 12.pdfXem Tải xuống   312k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 13.pdfXem Tải xuống   278k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 14.pdfXem Tải xuống   385k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 15.pdfXem Tải xuống   267k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 16.pdfXem Tải xuống   339k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 17.pdfXem Tải xuống   1563k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 18.pdfXem Tải xuống   1427k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 19.pdfXem Tải xuống   1670k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 1.pdfXem Tải xuống   330k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 20.pdfXem Tải xuống   554k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 21.pdfXem Tải xuống   910k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 22.pdfXem Tải xuống   1488k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 23.pdfXem Tải xuống   333k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 24.pdfXem Tải xuống   269k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 25 .pdfXem Tải xuống   256k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 26 .pdfXem Tải xuống   1128k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 27 .pdfXem Tải xuống   407k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 28.pdfXem Tải xuống   421k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 29.pdfXem Tải xuống   281k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 2.pdfXem Tải xuống   272k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 30.pdfXem Tải xuống   311k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 31.pdfXem Tải xuống   225k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 32.pdfXem Tải xuống   277k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 33.pdfXem Tải xuống   235k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 34.pdfXem Tải xuống   448k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 35.pdfXem Tải xuống   232k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 36.pdfXem Tải xuống   347k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 37.pdfXem Tải xuống   443k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Module THCS 38.pdfXem Tải xuống   331k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 39.pdfXem Tải xuống   294k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 3.pdfXem Tải xuống   282k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 40.pdfXem Tải xuống   282k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 41.pdfXem Tải xuống   259k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 4.pdfXem Tải xuống   231k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 5.pdfXem Tải xuống   220k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 6.pdfXem Tải xuống   175k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 7.pdfXem Tải xuống   272k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ MODULE THCS 8 .pdfXem Tải xuống   332k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP

Xem thêm: Pdf Giáo Trình Vray 3.6 Sketchup, Bộ Tài Liệu Giáo Trình Sketchup V

Các Module BDTX Tiểu học

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ Module TH 31.pdfXem Tải xuống   190k v. 2 07:38, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 01.pdfXem Tải xuống   629k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 02.pdfXem Tải xuống   885k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 03.pdfXem Tải xuống   692k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 04.pdfXem Tải xuống   502k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 05.pdfXem Tải xuống   1412k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 06.pdfXem Tải xuống   646k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 07.pdfXem Tải xuống   777k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ Th 08.pdfXem Tải xuống   542k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 09.pdfXem Tải xuống   784k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 10.pdfXem Tải xuống   999k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 11.pdfXem Tải xuống   1037k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 12.pdfXem Tải xuống   352k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 13.pdfXem Tải xuống   693k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 14.pdfXem Tải xuống   791k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 15.pdfXem Tải xuống   513k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 16.pdfXem Tải xuống   846k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 17.pdfXem Tải xuống   2174k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 18.pdfXem Tải xuống   1320k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 19.pdfXem Tải xuống   2747k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 20.pdfXem Tải xuống   6218k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 21.pdfXem Tải xuống   12493k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 22.pdfXem Tải xuống   3324k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 23.pdfXem Tải xuống   3582k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 24.pdfXem Tải xuống   707k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 25.pdfXem Tải xuống   573k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 26.pdfXem Tải xuống   1011k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 27.pdfXem Tải xuống   505k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 28.pdfXem Tải xuống   749k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 29.pdfXem Tải xuống   808k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 30.pdfXem Tải xuống   621k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 32.pdfXem Tải xuống   494k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 33.pdfXem Tải xuống   422k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 34.pdfXem Tải xuống   716k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 35.pdfXem Tải xuống   638k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 36.pdfXem Tải xuống   834k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 37.pdfXem Tải xuống   467k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 38.pdfXem Tải xuống   445k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 39.pdfXem Tải xuống   684k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 40.pdfXem Tải xuống   836k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 42.pdfXem Tải xuống   596k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 43.pdfXem Tải xuống   1048k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 44.pdfXem Tải xuống   1142k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ TH 45.pdfXem Tải xuống   643k v. 2 07:37, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP

VBHD về GDTX

Xem thêm: luật rừng tập 1

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ BGD-2011-TT31-Thông tư về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.pdfXem Tải xuống   2924k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ BGD-2011-TT32-Thông tư 32 về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.pdfXem Tải xuống   4622k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ bgd-2011-TT36-Thông tư về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.pdfXem Tải xuống   5903k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ bgd-2012-TT26-Thông tư về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.pdfXem Tải xuống   2097k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ BGD-2015-TT26-Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học.pdfXem Tải xuống   3680k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ BGD-2015-TT27-Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.pdfXem Tải xuống   3989k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ BGD-2019-TT11-Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.pdfXem Tải xuống   1384k v. 2 18:58, 19 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ BGD-2019-TT12- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.pdfXem Tải xuống   1359k v. 2 18:58, 19 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ BGD-2019-TT17- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.pdfXem Tải xuống   1240k v. 2 18:58, 19 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ BGD-2019-TT18-Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.pdfXem Tải xuống   1107k v. 2 18:58, 19 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ BGD-2019-TT19-Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.pdfXem Tải xuống   721k v. 2 18:58, 19 thg 3, 2020 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ CNG-2017-389-Công văn hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo.pdfXem Tải xuống   322k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ pgd-2017-348-KH bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL cấp MN, TH, THCS năm học 2017-2018.PDFXem Tải xuống   4012k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ sgd-2017-506-Vv triển khai công tác BDTX năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo.pdfXem Tải xuống   117k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP
ĉ Tai lieu BDTX can bo quan ly Tieu hoc modul 9,10.docXem Tải xuống   122k v. 2 07:29, 27 thg 5, 2018 Trịnh Xuân Thắng TP

Viết một bình luận