Mn giúp mình với !, Trình bày sự hình thành à phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Lời giải 1:

Họ tên người giải: y211128692

Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á trải qua các giai đoạn: hình thành một số quốc gia phong kiến “dân tộc” (từ thế kỉ VII đến X); thời kì phát triển (từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII); suy yếu (sau thế kỷ XVIII) và bị xâm lược vào giữa thế kỉ XIX.

– Vương quốc Cam-pu-chia của người Khơ-me.

– Các vương quốc của người Môn và người Miên ở vùng hạ lưu sông Mê Nam.

– Vương quốc của người In-đô-nê-xi-a ở Xu-ma-tơ-ra và Gia-va,…

– Ở In-đô-nê-xi-a, đến cuối thế kỉ XIII dòng vua Gia-va mạnh lên, đã chinh phục được Xu-ma-tơ-ra, thống nhất In-đô-nê-xi-a dưới Vương triều Mô-giô-pa-hít hùng mạnh trong 3 thế kỉ (1213- 1527), bao gồm hơn 10 nước nhỏ và đảo phụ thuộc, có “sản phẩm quý, đứng hàng thứ hai sau A-rập”.

– Bán đảo Đông Dương có Đại Việt, Cham-pa, Vương quốc Cam-pu-chia dưới thời kì Ăng-co, quốc gia Pa-gan ở miền Trung đã mạnh lên, chinh phục các tiểu quốc gia khác, thống nhất lãnh thổ, mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Mi-an-ma.

– Người Thái ở thượng nguồn sông Mê Công di cư xuống phía nam lập ra Su-khô-thay (Thái Lan) ở lưu vực sông Mê-nam; và Lan Xang (Lào) ở trung lưu sông Mê – Công.

– Đây cũng là giai đoạn kinh tế phát triển thịnh vượng, cùng với sự phát triển văn hóa riêng biệt, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người. 

Đọc thêm  điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần câu hỏi 3217604 - hoidap247.com

#y21112869

Lời giải 2:

Họ tên người giải: anhduong16282

$\text{*Thế kỷ VII đến X, hình thành các quốc gia phong kiến:}$

$\text{Vương quốc Campuchia của người Khơme}$

$\text{- Vương quốc người Môn, người Miến ở hạ lưu Mê Nam.}$  

$\text{- Vương quốc người Inđônêxia ở Xumatra và Giava,…}$

$\text{ *Thế kỷ X – XVIII phát triển của các đông nam á }$

$\text{- Inđônêxia thống nhất và hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-hít (1213 – 1527).}$

$\text{- Người Thái ở thượng nguồn sông Mê Kông di cư xuống phía nam lập ra Su -khô- thay (Thái Lan); và Lan Xang (Lào)}$

$\text{- Đây cũng là giai đoạn kinh tế – văn hóa phát triển.}$

$\text{XIN HAY NHẤT NHA XIN LỖI ĐÃ GÕ CHẬM }$

Viết một bình luận