(Tải Miễn Phí) Bảng Mẫu Văn Bản Kế Hoạch Giảng Dạy, Văn Bản Kế Hoạch Giảng Dạy

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 61/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH

XÂYDỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN BIỂU MẪU VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HỆTHỐNG THÔNG TIN VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CPngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CPngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhànước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ và Văn phòngChính phủ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNVngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trìnhbày văn bản hành chính;

UBND tỉnh ban hành kế hoạch Xây dựngvà triển khai Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản quản lý nhà nước và Hệ thốngthông tin văn bản quản lý nhà nước như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo chất lượng và sự thống nhấttrong việc soạn thảo và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của các cơquan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý,điều hành của các cấp chính quyền; Phát huy tối đa hiệuquả, chất lượng công tác tham mưu phục vụchỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành.

Đang xem: Mẫu văn bản kế hoạch

II. YÊU CẦU

– Chuẩn hóa theo hướng mẫu hóa cácvăn bản quản lý nhà nước trong quá trình chỉ đạo điều hành từ cấp tỉnh, cấphuyện đến cấp xã nhằm tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việcnâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, kỹ năng hành chính;đáp ứng đồng bộ hóa theo chuẩn ISO 9001-2008 toàn bộ thủ tụchành chính từ trình tự thực hiện, thời gian, sản phẩm đến hệ thống biểu mẫu vănbản theo từng danh mục thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước;

– Nâng cao hiệu suất, chất lượng soạnthảo và ban hành, tham mưu ban hành văn bản quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền;

– Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ hệthống biểu mẫu văn bản quản lý nhà nước theo đúng quyđịnh;

– Đảm bảo văn bản ban hành đúng thểthức, thẩm quyền, nội dung. 01 nội dung giải quyết công việc cụ thể có thể cónhiều thể thức văn bản mẫu, 01 thể thức có thể có nhiều vănbản mẫu, … phù hợp thực tế áp dụng củacác cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

– Rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục hệ thống biểu mẫu văn bảnquản lý nhà nước cấp xã, cấp huyện, tỉnh và các đơn vị đặc thù; hướng dẫn các đơn vị xây dựng cụ thể hệ thống biểu mẫu vănbản quản lý nhà nước của địa phương, đơn vị;

– Rà soát, thẩm định hệ thống biểumẫu văn bản quản lý nhà nước trình UBND tỉnh ban hành bộ mẫu văn bản quản lýnhà nước từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã;

– Xây dựng quy chếvận hành, khai thác cơ sở dữ liệu văn bản quản lý hành chính nhà nước;

1. Đối với Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản quản lýnhà nước

a) Thống kê, rà soát, tổng hợp danh mục các biểu mẫu văn bản quản lýnhà nước phục vụ công tác chỉ đạo điu hành và thủ tục hành chính trên từnglĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyềngiải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND tỉnh; các phòng, banthuộc huyện và UBND huyện; UBND cấp xã,phường, thị trấn;

b) Chuẩn hóa các biểu mẫu văn bảnhành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước phùhợp quy định theo hướng đơn giản,dễ hiểu, đúng thẩm quyền, thể thức thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chứcnhà nước khi soạn thảo văn bản.

c) Ban hành Bộ biểu mẫu văn bản quảnlý nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã tiến tới xây dựng bộ biểu mẫu văn bản chuẩndành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu và quy chế,quy định về Hệ thống thông tin biểu mẫu văn bản quản lý nhà nước kết hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008 phục vụ công tác tham mưu, soạn thảo văn bản;

2. Đối với Hệ thống thông tin văn bản quản lý nhà nước

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu và quy chế,quy định phục vụ quản lý và khai thác Văn bản quản lý nhà nước trên môi trườngmạng kết hợp với việc áp dụng chữ ký số từ cấp tỉnh đến cấp xã; mởrộng hệ thống nàyphục vụ nhu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp;

b) Duy trì và rà soát các quy trìnhtiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản; giải quyết công việc thông qua việc đồng bộcác phần mềm dùng chung, phần mềm Lưu trữ cơ quan, phần mềmLưu trữ lịch sử;

c) Tăng cường công tác kiểm tra, ràsoát, hệ thống hóa văn bản đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật góp phầnnâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản.

Xem thêm: Đề Tài Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Giám đốc các cơ quan chuyên môn,thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị đặc thù thuộc UBND tỉnh chỉ đạo các ngành,các phòng, ban, đơnvị sự nghiệp thuộc đơn vị mình căn cứ Kế hoạchnày và trên cơ sở hướng dẫn của Tổ công tác xây dựng hệ thống mẫu văn bản quảnlý nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo:

– Rà soát, lập danh mục hệ thống mẫuvăn bản quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết cơ quan, đơn vị;

2. Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy căn cứ Kế hoạch này và trêncơ sở hướng dẫn của Tổ công tác xây dựng hệ thống mẫu văn bản quản lý nhà nướccó trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBNDthành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các phòng, ban thuộc thành phố Huế, thị xãHương Thủy (đơn vị được lựa chọn xây dựng mẫu cấp huyện thị); Văn phòng HĐND vàUBND phường Vĩnh Ninh, xã Thủy Thanh (đơnvị được lựa chọn xây dựng mẫu cấp phường, xã):

– Rà soát, lập danh mục hệ thống mẫuvăn bản quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng, ban, đơn vịtrực thuộc.

3. Tổ công tácxây dựng hệ thống văn bản hành chính căn cứ nội dungKế hoạch này xâydựng Kế hoạch triểnkhai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

– Làm việc với các sở, ngành, các đơnvị sự nghiệp, các đơn vị đặc thù, UBND các huyện, Thị xã và Thành phố Huế đểthống nhất danh mục, bộ biểu mẫu; hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Yêu cầu Tổ trưởngTổ công tác, Giám đốc các cơ quan chuyên môn, thủ trưởngcác đơn vị sự nghiệp, các đơn vị đặc thù thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, cácphòng ban chuyên môn thuộc thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, UBND các xã,phường, thị trấn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được phân công, báo cáo UBND tỉnh xử lý kịp thời những phát sinh, vướngmắc trong quá trình triển khai thựchiện./.

Xem thêm: Market Leader Intermediate 3Rd Edition Answers Pdf, Page Not Found

Nơi nhận: – Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c); – Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; – Các đơn vị sự nghiệp, đặc thù thuộc UBND tỉnh; – UBND các huyện, thị xã và Tp. Huế; – Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các phòng, ban thuộc thành phố Huế, thị xã Hương Thủy; – Văn phòng HĐND và UBND phường Vĩnh Ninh, xã Thủy Thanh; – Các thành viên Tổ công tác theo QĐ 744; – CVP, các PCVP; – Lưu: VT, CNTT.

Viết một bình luận