Tải Mẫu Trích Lục Khai Sinh Bản Sao, Tải Mẫu Trích Lục Khai Sinh (Bản Sao)

Tải mẫu trích lục khai sinh (bản sao) – Luật Toàn Quốc. Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính…

…………..………………..……………

………………..………………….…….

Đang xem: Mẫu trích lục khai sinh

………………..………………….…….(1)

Số: (2) /TLKS-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm 20….

TRÍCH LỤC KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….…………………..……….………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..………….…… ghi bằng chữ: ……………..…………….…………

…………………………………………..……….…………………………………..……………………………

Giới tính: ……………………….….…. Dân tộc: …………………………….Quốc tịch: ……………………..

Nơi sinh: …………………………..……….…………………………………..……….…………..………..

…………………………………………..……….…………………………………..……………………….

Quê quán: …………………………………………………………………..…………………………….

Số định danh cá nhân: ………………………….……..……..………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người mẹ: ………………………………………………………………..…………

Năm sinh: ………………………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: …………..……………………

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..……….……………………

…………………………………………..……….…………………………………..………………………..

Xem thêm: Truyện Doremon Song Ngữ Anh, Tuyển Tập Truyện Tranh Doraemon Song

Họ, chữ đệm, tên người cha: ……………………………………………………………..………….

Năm sinh: ………………………… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: …………………….……

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………..…………..………………….………..

…………………………………………..……….…………………………………..……………………….

Đăng ký khai sinh tại(3) ……………………………………………………………………….…………

Số …………….……… ngày …..……/…..……/….……

Ghi chú:(4)……………………..……….…………………………………..……….………………………

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

*

Mẫu trích lục khai sinh

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục.

Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá Thành phố Thanh Hoá UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

 (2) Ghi theo số trong Sổ theo dõi việc cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh

Ví dụ: Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội.

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

Xem thêm: tờ trình bổ sung cấp ủy chi bộ

…………………………………………………………………………

Bạn có thể xem chi tiết mẫu trích lục khai sinh tại:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

bocdau.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Viết một bình luận