Mẫu trích biên bản họp chi bộ mới năm 2023 – Luật Sư X

Mẫu trích biên bản

Biên bản họp chi bộ là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp sinh hoạt Đảng. Biên bản sinh hoạt chi bộ sẽ do thư ký của cuộc họp ghi chép một cách chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Thư kí cần viết biên bản ghi lại nội dung một cách trung thực, không thêm bớt nội dung cũng như áp đặt góc nhìn chủ quan của bản thân vào biên bản cuộc họp. Bài viết dưới đây luật sư X sẽ hướng dẫn ghi biên bản họp chi bộ.

Trích biên bản họp chi bộ

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam có quy định: Đại hội chi bộ do chi uỷ triệu tập năm năm hai lần, với những địa phương chưa có chi uỷ thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng uỷ cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng. Từ đó có thể thấy, các cuộc họp đại hội chi bộ diễn ra thường xuyên và được Đảng ta hết sức quan tâm, chú trọng từ khâu chuẩn bị đến khâu tiến hành.

Muốn có một buổi đại hội chi bộ được diễn ra thành công tốt đẹp và mang lại hiệu quả thiết thực thì đây là một yêu càu đòi hỏi phải có trong công tác chuẩn bị. Do đó, việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, thực hiện đúng tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.

Biên bản đại hội đóng vai trò bao quát toàn bộ việc tổ chức đại hội chi bộ. Biên bản Đại hội chi bộ là biểu mẫu được thư ký đại hội trực tiếp soạn thảo, ghi chép lại ngay trong khi tổ chức Đại hội chi bộ nhằm ghi lại toàn bộ quá trình, nội dung của đại hội, những ý kiến thảo luận, đóng góp cũng như kết quả bầu chi uỷ đại hội diễn ra như thế nào, kết quả bầu cử ra sao, thông qua nghị quyết với số phiếu bầu như thế nào…

Đọc thêm  từ chiến tranh thế giới thứ 2 hãy phát biểu ý nghĩa của hòa bình cho nhân loại

Mẫu trích biên bản họp chi bộ

Cách viết Nội dung biên bản đại hội chi bộ

Phần đầu biên bản: Khách hàng cần ghi rõ thông tin về Địa điểm, thời gian tiến hành Đại hội chi bộ, sau đó tiến hành Điểm danh đảng viên, và tiến hành ghi lại danh sách đại biểu khách mời về dự đại hội: ghi tên, chức danh, đơn vị từng đồng chí.

Ví dụ như với nội dung tiến hành Điểm danh đảng viên cần thể hiện:

+ Có bao nhiêu đảng viên/ tổng số đảng viên được triệu tập. Trong đó bao nhiêu đồng chí chính thức, bao nhiêu đồng chí dự bị, số đồng chí sinh hoạt tạm.

+ Có bao nhiêu đảng viên được miễn sinh hoạt, bao nhiêu đảng viên tạm thời sinh hoạt ở nơi khác trong tổng số đảng viên chính thức.

+ Có bao nhiêu đảng viên vắng mặt, ghi rõ tên và lý do.

Phần nội dung: Thư ký tập trung ghi biên bản theo tiến trình đại hội do Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành:

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ

+ Báo cáo về tư cách đảng viên tham dự đại hội.

+ Tuyên bố lý do tiến hành đại hội và giới thiệu đại biểu từng đại biểu khách mời.

+ Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

+ Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

+ Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ trước và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ qua.

+ Thảo luận: thư ký ghi rõ tên và ghi tóm tắt ý kiến của từng đồng chí.

+ Ý kiến trong các bản tham luận bổ sung: ghi rõ tên tham luận, tên người trình bày.

+ Tóm tắt ý kiến phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại diện cấp ủy cấp trên.

+ Chi ủy nhiệm kỳ cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.

+ Bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới. Ví dụ trong nội dung này khi ghi lại cần ghi theo hướng: Đại hội biểu quyết thống nhất số lượng thành viên Chi ủy nhiệm kỳ mới: Ghi rõ số lượng và tỉ lệ biểu quyết tán thành, không tán thành hay không có ý kiến, Ghi rõ số đại biểu ứng cử và đề cử gồm mấy đồng chí, ghi tên từng đồng chí…

Đọc thêm  Tài Liệu Giáo Trình Office 2016 Giáo Trình Tự Học Word 2016 Tin Học Văn Phòng

+ Bầu ban kiểm phiếu

+ Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử và phát phiếu bầu cử cho từng đại biểu

+ Tất cả các đảng viên lần lượt bỏ phiếu bầu cử Chi ủy khóa mới.

+ Kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu Chi ủy: ghi rõ số lượng và tên các đồng chí trúng cử

+ Chi ủy ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đại diện Chi ủy phát biểu ý kiến trước Đại hội.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội

+ Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội: ghi tỉ lệ nhất trí thông qua và Bế mạc Đại hội;

Phần kết cuối biên bản: Ghi rõ thời gian kết thúc Đại hội chi bộ, Thư ký và người thay mặt Đoàn Chủ tịch ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Mẫu biên bản họp chi bộ:

ĐẠI HỘI CHI BỘ………………….ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN

Đại hội chi bộ … nhiệm kỳ 20…-20…

Đại hội Chi bộ….nhiệm kỳ……… đã diễn ra ngày…tháng…năm 20…

Tổng số đảng viên có mặt….. trên tổng số……đảng viên được triệu tập.

Khách mời có……….đồng chí (họ và tên một số chức danh chủ yếu).

1. Đại hội bầu cơ quan điều hành và giải quyết công việc của đại hội

2. Đoàn chủ tịch:

– Đ/c…..…………………………………

– Đ/c…..…………………………………

– Đ/c…..…………………………………

3. Đoàn thư ký:

– Đ/c…………………………………..

– Đ/c…………………………………..

– Đ/c………………….,……………….

Đại hội nghe các báo cáo

Báo cáo về tình hình đảng viên tham dự đại hội (đảng viên) bị bác tư cách, lý do (nếu có); có………đại biểu (đảng viên) vắng mặt, lý do……..

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 20..-20..), do chủ tịch đại hội …..…………………..trình bày.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chi ủy.

Thảo luận

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và kiểm điểm của chi ủy có các ý kiến bổ sung như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)…

– Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý kiến như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)…

Đọc thêm  Top 8 Bài thuyết trình cắm hoa ngày 20/10 hay và ý nghĩa nhất

– Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: (từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội)…

III. Đại hội đã nghe phát biểu của các đồng chí

– Đồng chí…..lãnh đạo đơn vị………………………………………..

– Đồng chí…thay mặt cho Đảng ủy…động viên ghi nhận kết quả công tác của chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…, chỉ đạo, định hướng công tác của chi bộ nhiệm kỳ 20…-20….

Đại hội bầu chi ủy nhiệm kỳ 20..-20..

– Đại hội quyết định số lượng chi ủy viên khóa tới là………đồng chí.

– Đại biểu thảo luận, thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm…..đồng chí: Họ và tên….

– Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề nghị gồm: Trưởng ban là đồng chí…và các ủy viên là….

– Kết quả bầu cử: Số phiếu phát ra…; số phiếu thu về…; số phiếu hợp lệ…; số phiếu không hợp lệ…lý do…

– Kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu công bố: Họ và tên…

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp ủy mới: Họ và tên (theo số phiếu bầu từ cao đến thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu triệu tập.

– Kết quả bầu cử Bí thư, P.Bí thư:…….

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:

Số đảng viên tán thành;

– Số đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến.

Đại hội bế mạc hồi…giờ, ngày…tháng…năm 20…

Biên bản lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi báo cáo Đảng ủy…..(hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp) và 01 bản lưu tại chi bộ./.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH DẤU CẤP ỦY T/M ĐOÀN THƯ KÝ

(Ký tên ghi rõ họ tên) (Hoặc dấu đại hội) (Ký tên ghi rõ họ tên)

TẢI XUỐNG MẪU BIÊN BẢN TẠI ĐÂY:

Trích biên bản họp chi bộ kết nạp đảng viên

Mẫu biên bản họp chi bộ kết nạp đảng viên:

CHI BỘ …ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHỦ TRÌ CUỘC HỌPNGƯỜI TRÍCH BIÊN BẢN

TẢI XUỐNG MẪU BIÊN BẢN TẠI ĐÂY:

Có thể bạn quan tâm

  • Quy định về dạy thêm học thêm của bộ giáo dục 2022
  • Mẫu quyết định thành lập ban chỉ huy công trình

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề Trích biên bản họp chi bộ mới nhất 2022. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam, giải thể công ty, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty, giấy phép bay flycam; xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu, …. của Luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:

Facebook: www.facebook.com/luatsux

Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux

Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp