Mẫu Trích Biên Bản Cuộc Họp Chi Bộ, Tailieuxanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (121.92 KB, 2 trang )

Đang xem: Mẫu trích biên bản cuộc họp

Mẫu số 2 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN Đơn vị:………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (1) Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …… TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” Hội đồng Thi đua – Khen thưởng………… (2) họp để bình, xét khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian:………. giờ………. phút, ngày………… tháng năm Địa điểm: ……………… Chủ trì cuộc họp: Đ/c…………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT………………… (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT) ………………………………………………… Thành viên Hội đồng TĐKT tham dự gồm các đồng chí: 1. Đ/c…………… chức vụ:……………… Ủy viên Hội đồng TĐKT; 2. Đ/c…………… chức vụ:……………… ……………………………………………………… Sau khi Hội đồng đã họp: Phân tích, đánh giá thành tích của các cá nhân, Hội đồng nhất trí đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” cho …………cá nhân. Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút, ngày tháng năm
Thư ký (ký, ghi rõ họ tên) Chủ tịch Hội đồng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Địa danh (2): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.

*

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN & MT” + Tham gia dự thi báo chí về Tài nguyên và Môi trường năm 2012. 2 1 1

*

Quy định xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường 9 1 0

*

Tài liệu Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường pptx 5 664 0

*

Tài liệu Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường doc 5 835 0

*

Tài liệu Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam ” pdf 4 835 0

Xem thêm: Congvan – Websites Neighbouring Mail

*

Tài liệu Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” doc 4 1 1

*

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam pot 2 3 5

*

Tài liệu MẪU TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” Hội đồng Thi đua – Khen thưởng potx 2 26 36

*

Tài liệu MẪU DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM” pptx 1 1 0

*

Tài liệu MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” pot 1 11 30

*

Xem thêm: đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 10

(121.92 KB – 2 trang) – Tài liệu MẪU TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” Hội đồng Thi đua – Khen thưởng potx

Viết một bình luận