Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu Theo Nghị Định 63, Thủ Tục Hành Chính Chi Tiết

*

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Breadcrumb

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

a) Trình tự thực hiện

1. Thẩm định

– Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Kiểm tra sự phù hợp về nội dung của hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện của dự án, gói thầu; so với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); so với biên bản trao đổi giữa bên mời thầu với các nhà thầu tham dự thầu trong giai đoạn một (đối với gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn); so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan;

– Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa Tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Các nội dung liên quan khác.

Đang xem: Mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu theo nghị định 63

2. Phê duyệt: Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

b) Cách thức thực hiện:

– Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định.

– Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị chủ đầu tư

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Thẩm định

– Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu;

– Dự thảo hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

– Tài liệu khác có liên quan.

Xem thêm: Download Mẫu Biên Bản Trả Hàng, Biểu Mẫu Biên Bản Trả Lại Hàng Bán

2. Phê duyệt

– Các tài liệu nêu tại Mục 1

– Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

– Dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

d) Thời hạn giải quyết: thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu hàng hoá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của

bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định

đ) Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

– Cơ quan trực tiếp thực hiện:

+ Đơn vị thẩm định

+ Chủ đầu tư

– Cơ quan phối hợp: Không

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu hàng hoá.

Xem thêm: Thuyết Trình Món Ăn Ngày 8/3 Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Bài Thuyết Trình Hội Thi Nấu Ăn 8/3 (8 Mẫu)

h) Phí, Lệ phí: Chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 6 năm 2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Viết một bình luận