Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn Cơ Sở, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở, từ đó ban chấp hành công đoàn có thể đi vào hoạt động thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở tại đây.

Đang xem: Mẫu tờ trình kiện toàn bch công đoàn

Tờ trình công nhận ban chấp hành công đoàn cơ sở

1. Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở số 12. Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở số 23. Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở số 3

2. Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–……………….., ngày …….. tháng ……. năm ……..TỜ TRÌNHVề việc đề nghị công nhận Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn …………Nhiệm kỳ 20…… – 20…..Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn ……………Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn ……………………. nhiệm kỳ 20…… – 20…… vào ngày ….. tháng …… năm …… và hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành vào ngày ……. tháng ……. năm ……. đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành, các chức danh Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.Vậy Ban Chấp hành Công đoàn ……………………………….. lập tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn …………………….. về danh sách Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra CĐCS …………………………… nhiệm kỳ 20…….. – 20……… như sau:A – Ban Chấp hành:1 – …………………………………………………………………………………………………………..2 – …………………………………………………………………………………………………………..3 – …………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: quy định 126-qđ/tw ngày 28/2/2018 pdf

B – Ủy ban kiểm tra:1 – …………………………………………………………………………………………………………..2 – …………………………………………………………………………………………………………..3 – …………………………………………………………………………………………………………..Kính đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn quyết định công nhận để Công đoàn cơ sở đi vào hoạt động.

Nơi nhận:– Như trên- Lưu CĐCS………….TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH(Ký, ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNHVề việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn …………………. Nhiệm kỳ 20…. – 20….Kính gửi:……………………………………………………………..Thực hiện Kế hoạch số ……./KH–CĐ và Hướng dẫn số …../HD–CĐ ngày …./…./…… của BTV Công đoàn Công ty …………………………. về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 20…. – 20…. và Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty khóa …., nhiệm kỳ 20…. – 20….;Căn cứ biên bản bầu BCH Công đoàn …………………..; Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….; Kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;Công đoàn …………………………….. kính đề nghị Ban thường vụ Công đoàn Công ty ……… công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Công đoàn ……………….. nhiệm kỳ 20…. – 20…., cụ thể như sau:1. Ban Chấp hành Công đoàn …………………., gồm: ………… đồng chí (có danh sách kèm theo);2. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn gồm: ………. đồng chí, trong đó ……. đại biểu chính thức và ………………. đại biểu dự bị (có danh sách kèm theo);3. Công nhận đồng chí ………………………. – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;4. Công nhận đồng chí ……………………….. Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20.…Kính mong BTV Công đoàn Công ty ………. xem xét và công nhận các chức danh của Công đoàn ……………..………. nhiệm kỳ 20…. – 20…. như trên.Trân trọng cảm ơn!Đính kèm tờ trình:– Biên bản kiểm phiếu bầu Chấp hành Công đoàn …………………. nhiệm kỳ 20…. – 20….;- Biên bản kiểm phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….;- Biên bản bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20…..;- Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….;- Danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 20…. – 20….;- Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….

Xem thêm: Giáo Trình Luật Thương Mại 2, Giáo Trình Luật Thương Mại Việt Nam Tập 2

Nơi nhận:– Như kính gửi;- Lưu: VT, CĐ.T.M BAN CHẤP HÀNHCHỦ TỊCH

*

Mẫu phương hướng hoat động của ban chấp hành công đoàn lâm thời Biểu mẫu về nhân sự, lao động Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở Mẫu đơn đề nghị thành lập CĐCS và chỉ định ban chấp hành CĐCS lâm thời Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn Thư mời tham gia đại hội công đoàn

Viết một bình luận