Mẫu Số 21A/Xn-Tncn

bocdau.com Học Kế Toán Trưởng Học Kế Toán Thuế Học Đại Lý Thuế Học Word Học Excel Mẫu xác nhận Dịch Vụ kế toán Hotline: 0983131808https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg 0906581808

Đang xem: Mẫu số 21a/xn-tncn

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 21ahttps://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgXN-TNCN : Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu số 21ahttps://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgXN-TNCN : Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

*

BẢN KÊ KHAI

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: UBND xã (phường) …………………………………………………………………………………….

Họ và tên người nộp thuế: …….……………..……………………………………………………………………………………….…

Mã số thuế (nếu có):…….……………………………………………………………………………………………………….…

Số CMNDhttps://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgHộ chiếu: …..……………………………………….… Ngày cấp: ………………………………………………………………..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ qui định tại điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg2008https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgTT-BTC ngày 30https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg9https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg2008https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgNĐ-CP ngày 8https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg9https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg2008 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi.

Xem thêm: tham luận nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Stt

Họ và tên

người phụ thuộc

Ngày sinh

Số CMND https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgHộ chiếu

Quan hệ với người khai

Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc

1

2

Xem thêm: Tác Phẩm Kinh Điển Phê Phán Cương Lĩnh Gôta Tiểu Luận Cao Học

Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg.

N gày ………. tháng …….… năm ……….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):

UBND …………………………………………………………………………… xác nhận người được kê khai tr ong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) ………………………………….…………………… tại địa chỉ……………… ………………………… .https://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpg.

Ngày ………. tháng …….… năm ………..

TM. UBND………………………….……….

(ký tên, đóng dấu)

 

>> Tải Mẫu số 21ahttps://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgXN-TNCN

Mẫu số 21ahttps://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgXN-TNCN , 21ahttps://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgXN-TNCN , Mẫu số 21ahttps://bocdau.com/mau-so-21a-xn-tncn/imager_2_5847_700.jpgXN-TNCN : Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng , mau so 21a xn tncn : ban ke khai ve nguoi phai truc tiep nuoi duong

*

Viết một bình luận