Tổng Hợp Các Loại Mẫu Quyết Toán Hợp Đồng, Mẫu Bảng Quyết Toán Công Trình

Quyết toán hợp đồng là việc cần làm sau khi hợp đồng kết thúc. Sau đây Luật Nhân Dân giới thiệu mẫu biên bản quyết toán hợp đồng, bảng quyết toán công trình mới chi tiết nhất và cách soạn thảo biên bản quyết toán, mời các bạn cùng tham khảo và áp dụng.

Đang xem: Mẫu quyết toán hợp đồng

*

Mẫu Biên bản quyết đoán hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

NGHIỆM THU QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

(Số: ……/……/……………)

– Căn cứ hợp đồng số ……. ngày…… Tháng………….. năm ………….. giữa công ty…………….và công ty……….;

– Căn cứ biên bản nghiệm thu và bàn giao ngày…….tháng…………năm …………;

Hôm nay, ngày……….tháng…………. năm ……………, hai bên gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

CÔNG TY:………………

– Điện thoại:…………………………

– Người đại diện:………………….Chức vụ:………………………….

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ):

– Điện thoại:…………………………

– Người đại diện:………………….Chức vụ:………………………….

Hai bên đồng ý thống nhất quyết toán Hợp đồng số:………………. ký ngày…….tháng …… năm ………….. với các nội dung sau:

1. Bên Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các công việc được thoả thuận trong hợp đồng số ………………….;

2. Hai bên thống nhất quyết toán hợp đồng số ………………………. với tổng trị giá quyết toán của hợp đồng là: …………………………………….đ (đã gồm thuế giá trị gia tăng VAT).

3. Thanh toán:

– Tổng số đã tạm ứng đợt 1 và đợt 2 là: ……………….. đồng (đợt 1 thanh toán: …………… đồng; đợt 2 thanh toán: …………….. đồng).

– Tổng số còn phải thanh toán là: …………….. đồng, theo tiến độ như sau:

Bên Chủ đầu tư thanh toán tiếp đợt 3 cho Bên Nhà thầu số tiền là: …………………… đồng.

4. Hợp đồng số ……………………… hết hiệu lực kể từ ngày Bên Chủ đầu tư thanh toán cho Bên Nhà thầu toàn bộ số tiền trên bằng chuyển khoản, Bên Nhà thầu xuất hoá đơn cho………

Bản quyết toán Hợp đồng này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

Đại diện bên Chủ đầu tư 

 (Ký tên) 

Đại diện bên Nhà thầu

 (Ký tên) 

Phụ trách kế toán bên Chủ đầu tư

(Ký tên) 

Phụ trách kế toán bên Nhà thầu

(Ký tên) 

Mẫu bảng quyết toán công trình

Tên cơ quan quyết định đầu tư: …..

Xem thêm: Văn Mẫu Tôi Đã Thấy Mình Khôn Lớn, Bài Văn Mẫu Lớp 8: Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn

Tên chủ đầu tư: ………..

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

……………, ngày………tháng……….năm……….

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Tên công trình ………………………………………….

Các Quyết định phê duyệt Dự án……………………………….

Ghi số Quyết định:……………………………………… tháng quyết định:……………………………………………………………………………………………

Các Quyết định phê duyệt các Thiết kế kỹ thuật – Dự toán (như trên):…………………….

Xem thêm: Luận Văn Ctu – + Luận Văn Tốt Nghiệp

Phạm vi công trình (nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố)………………………………….

Các đơn vị thi công (liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công công trình):……………………

Thời gian thi công công trình từ tháng ……..năm……….đến tháng………năm…………: (ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thi công không phụ thuộc vào một đơn vị thi công cụ thể);

– Nguồn vốn đầu tư:………………………………………………………………………

+ Ngân sách Nhà nước…….. triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có);

+ Ngân sách khác…………triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn) (nếu có);

– Nơi lưu sản phẩm tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư):……………………………

Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị công trình (hoặc Dự án, Thiết kế kỹ thuật – Dự toán)

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Hướng dẫn cách soạn biên bản quyết toán

– Quốc hiệu, tiêu ngữ và các căn cứ kèm theo luôn đầy đủ ;

– Ghi đầy đủ các thông tin của bên chủ đầu tư và bên nhà thầu;

– Phần nội dung của biên bản quyết toán phải căn cứ vào hợp đồng đã thỏa thuận, tiến độ công việc đã được hoàn thành và số tiền thực tế đã thanh toán và chưa thanh toán;

– Người có thẩm quyền cần ký và ghi rõ họ tên;

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam Biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán công trình mới nhất năm 2019. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Viết một bình luận