Mẫu Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật, Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Kỷ Luật Viên Chức

CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/…./QĐ……

Đang xem: Mẫu quyết định thành lập hội đồng kỷ luật

…………, ngày …………. tháng ………… năm ……….

QUYẾT ĐỊNH

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐCCÔNG TY ……………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay thành lập Hội đồng khen thưởng – Kỷ luật của Công ty gồm các ông, bà có tên dưới đây như sau:

1. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty – Chủ tịch hội đồng;

2. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh:Phó giám đốc Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

3. Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty – Phó chủ tịch hội đồng;

4.Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Trưởng phòng Tổ chúc nhân sự – Ủy viên thường trực;

5.Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Tải Bài Thu Hoạch Giáo Dục Thể Chất Lớp 1 Bộ Sách Cánh Diều, Bài Thu Hoạch Giáo Dục Thể Chất

Chức danh: Đại diện các đoàn thể khác trong công ty – Ủy viên;

6.Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: là Trưởng các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty – Ủy viên;

7.Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: Nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự – Thư ký Hội đồng.Điều 2: Hội đồng khen thưởng – kỷ luật công ty có các nhiệm vụ sau:

Xem xét thành tích của tập thể, cá nhân quản lý, nhân viên đề nghị khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo tiêu chuẩn quy định;Trên cơ sở đề nghị của các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty, Hội đồng xét theo tiêu chuẩn quy định đề nghị cấp trên quyết định khen thưởng theo từng tiêu chuẩn thành tích đạt được;Theo dõi, thụ lý hồ sơ của các tập thể, cá nhân vi phạm nội quy lao động trong toàn công ty;Đôn đốc, hướng dẫn các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng công ty tổ chức triển khai xét kỷ luật đối với người lao động đã vi phạm theo nội quy, quy định của công ty;Tổ chức xét kỷ luật các tập thể và cá nhân đã vi phạm nội quy kỷ luật lao động của công ty theo quy định.

Điều 3:Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận, Chi nhánh, Cửa hàng và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Như Điều 3 (để thực hiện)Chủ tịch HĐQT (HĐTV) ( để báo cáo);Lưu TCNS.

GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: giấy đề nghị in sao kê sổ phụ ngân hàng

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Hướng dẫn Biểu mẫu Hỏi đáp Biểu mẫu công vụ

Viết một bình luận