Mẫu Quyết Định Thành Lập Bếp Ăn Tập Thể Năm Học 2019, Quyết Định Thành Lập Bếp Ăn Tập Thể

*

*

*

*

Ba công khai Tin tức sự kiện Hoạt động lễ hội Tin video Tài nguyên Hoạt động chuyên môn video youtobe Thư viện ảnh Văn bản

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG

TRƯỜNG MN HỢP THỊNH

*

Số: 32/QĐ-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

Hợp Thịnh, ngày 04 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập bếp ăn tập thể, năm học 2019- 2020

*

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỢP THỊNH

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng sư phạm trường MN Hợp Thịnh tháng 8/2019;

Căn cứ tình hình thực tế công tác tổ chức bán trú của trường mầm non Hợp Thịnh;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và khả năng của cán bộ, giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đang xem: Mẫu quyết định thành lập bếp ăn tập thể

Thành lập bếp ăn tập thể của trường mầm non Hợp Thịnh năm học 2019-2020 gồm những bà có tên sau: (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Các thành viên trong bếp ăn tập thể thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bán trú theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Điều lệ trường Mầm non và văn bản số 401/PGDĐT- MN ngày 05 tháng 12 năm 2017 của phòng GD&ĐT Tam Dương hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng bán trú cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Xem thêm: Danh Sách Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./.

Xem thêm: bài tập tiếng anh lớp 6 unit 10 violet

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu: VT, HSBT.

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Thuý

TRƯỜNG MN HỢP THỊNH

*

DANH SÁCH

Các thành viên bếp ăn tập thể trường MN Hợp Thịnh

*

Năm học 2019-2020

Viết một bình luận