Cập Nhật Mẫu Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu (E, Quyết Định Phê Duyệt Hồ Sơ Mời Thầu (E

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hồ Nhiệm vụ quy hoạch – Dự toán kinh phí lập quy hoạch nông thôn mới của xã….., huyện…. potx

Đang xem: Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu

… các bảng, biểu, phụ lục kèm theo. – Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt của UBND xã, dự thảo quyết định phê duyệt. – Dự thảo bản Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch. – Thiết bị (đĩa CD, … kỹ thuật MẪU 04 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Số /QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hồ Nhiệm … nguyên Môi trường và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) tại Kết quả thẩm định số ……… ngày…., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt hồ Nhiệm vụ – Dự toán dự toán kinh phí lập quy hoạch …

*

MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hồ quy hoạch nông thôn mới và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch của xã….., huyện…. doc

… Phát triển Nông thôn) tại Kết quả thẩm định số ……… ngày…., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt hồ quy hoạch nông thôn mới và ban hành kèm theo bản Quy định Quản lý xây dựng theo quy hoạch của … tầng huyện MẪU 06 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Số /QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hồ quy hoạch … của hồ quy hoạch mẫu. d) Quy hoạch sản xuất, Nội dung xác định phạm vi ranh giới, quy mô từng loại hình sản xuất. Theo hình thức kiểm tra, trích dẫn điểm 3, Chương IV của hồ quy hoạch mẫu. …

Xem thêm: 7 ky nang doi vien

*

*

*

Xem thêm: Sổ Tay An Toàn Sinh Học Phòng Xét Nghiệm, Viện Kiểm Định Quốc Gia Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y Tế

*

Viết một bình luận